Xây dựng pháp luật
Sign In
Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 với những sửa đổi, bổ sung mới trong lĩnh vực thi hành án dân sự

(29/06/2018)

Bài viết tập trung phân tích các quy định mới được sửa đổi, bổ sung về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong lĩnh vực thi hành án dân sự theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017.

Quyền tài sản theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015

(29/06/2018)

Quyền tài sản là một loại tài sản vô hình đặc biệt được quy định trong nhiều văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam như Bộ luật Dân sự năm 2015, Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005... Tuy nhiên, với tính chất là luật chung của hệ thống luật tư, Bộ luật Dân sự năm 2015 vẫn chưa xây dựng được hệ thống các quy định hoàn chỉnh về quyền tài sản. Việc tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện quy định của pháp luật về quyền tài sản là một nhu cầu thực tế và cấp bách đặt ra cho các nhà khoa học của Việt Nam.

Liên kết website