Xây dựng pháp luật
Sign In
Quyền hỗ trợ pháp lý của trẻ em theo các văn kiện quốc tế và văn bản quy phạm pháp luật Việt Nam

(28/07/2017)

Trong pháp luật quốc tế cũng như pháp luật quốc gia, quyền trẻ em là một thể thống nhất giữa quyền con người và quyền công dân, bao gồm các quyền mang tính chuẩn mực, tính phổ cập và cả các quyền cụ thể tùy theo điều kiện kinh tế, xã hội của mỗi quốc gia nhằm bảo vệ và hỗ trợ sự phát triển hài hòa của trẻ em, vì sự tiến bộ xã hội. Do còn non nớt về thể chất và trí tuệ nên trẻ em cần được chăm sóc và bảo vệ đặc biệt, kể cả việc bảo vệ thích hợp về mặt pháp lý, trước cũng như sau khi ra đời . Chính vì vậy, bên cạnh các văn kiện quốc tế về quyền con người , nhiều điều ước quốc tế và văn kiện quốc tế khác về trẻ em và người chưa thành niên đã được ban hành như: Tuyên bố Geneva về quyền trẻ em năm 1924; Tuyên bố của Liên Hợp Quốc về quyền trẻ em năm 1959; Công ước của Liên Hợp Quốc về quyền trẻ em năm 1989 (Công ước về quyền trẻ em); Nghị định thư không bắt buộc bổ sung Công ước quyền trẻ em về việc buôn bán trẻ em, mại dâm trẻ em và văn hóa phẩm khiêu dâm trẻ em năm 2000; Những quy tắc tiêu chuẩn tối thiểu của Liên Hợp Quốc về hoạt động tư pháp đối với người chưa thành niên (Quy tắc Bắc Kinh) năm 1985; Các hướng dẫn của Liên Hợp Quốc về phòng ngừa phạm pháp ở người chưa thành niên (Các hướng dẫn Ri-at) năm 1990; Các quy tắc của Liên Hợp Quốc về bảo vệ người chưa thành niên bị tước tự do năm 1990, Các nguyên tắc và hướng dẫn của Liên Hợp Quốc về tiếp cận trợ giúp pháp lý trong tư pháp hình sự năm 2012… Như vậy, trong số các văn kiện về quyền trẻ em thì Công ước của Liên Hợp Quốc về quyền trẻ em năm 1989 là một điều ước quốc tế chuyên biệt về tất cả các quyền của trẻ em, có tính ràng buộc pháp lý đối với các quốc gia thành viên. Việt Nam là quốc gia đầu tiên ở châu Á phê chuẩn Công ước về quyền trẻ em vào ngày 20/02/1990 mà không bảo lưu điều khoản nào. Từ đó cho đến nay, Việt Nam đã nỗ lực trong việc xây dựng pháp luật trong nước phù hợp với các cam kết trong Công ước về quyền trẻ em, hài hòa hơn với các hướng dẫn, quy tắc của Liên Hợp Quốc về bảo vệ quyền trẻ em, trong đó có quyền được hỗ trợ, trợ giúp pháp lý.

Một số yếu tố tác động đến công tác hòa giải ở vùng đồng bằng sông Hồng

(28/07/2017)

Tóm tắt: Có thể thấy rất rõ truyền thống hòa giải nói chung, đặc biệt là vùng đồng bằng sông Hồng chủ yếu bắt nguồn từ tư tưởng cố kết cộng đồng làng xã của người Việt, có sự ảnh hưởng rất mạnh mẽ của tư tưởng Nho giáo, Phật giáo, được hình thành và duy trì, phát triển suốt chiều dài lịch sử. Bài viết này đề cập đến một số yếu tố lịch sử và hiện tại tác động đến nội dung, phương thức và kết quả hòa giải ở các tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng. Abstract: It can be clearly seen that conciliation in general and in the Red River Delta in particular, mainly rised from the thoughts of village community unity of Vietnamese under the influence of confucian thoughts, buddhistic thoughts, was established and maintained, developed in the entire history. This article disscusses some historical factors which have impact on the content, methods and outcome of conciliation in the provinces of the Red River Delta.

Giải quyết xung đột pháp luật về quyền sở hữu và quyền khác đối với tài sản ở Việt Nam hiện nay

(28/07/2017)

Tóm tắt: Giải quyết xung đột pháp luật về quyền sở hữu và quyền khác đối với tài sản (vật quyền) là nhu cầu tất yếu với pháp luật của mỗi quốc gia. Bộ luật Dân sự năm 2015 của Việt Nam và các văn bản có liên quan một mặt đã tiếp cận được với thông lệ quốc tế nhưng mặt khác cũng bộc lộ một số hạn chế trong giải quyết xung đột pháp luật về vấn đề này. Abstract: Settlement of conflict of law in ownership rights and other property-related rights (real rights) is an indispensable need for the laws of each country. Vietnam’s Civil Code of 2015 and related documents have been accessible to international practice but on the other hand also reveal some limitations in addressing this problem.

Phòng ngừa tội phạm mua bán người ở Việt Nam hiện nay bằng giải pháp tác động vào chủ thể và nạn nhân tiềm tang của tội phạm

(28/07/2017)

Tóm tắt: Tội phạm mua bán người ở nước ta thời gian qua diễn biến phức tạp. Để góp phần phòng ngừa tội phạm, trong bài viết này, chúng tôi muốn khái quát nhân thân người phạm tội mua bán người và giải pháp tác động vào chủ thể tiềm tàng của tội phạm mua bán người; nhân thân nạn nhân của tội phạm mua bán người và giải pháp tác động vào nạn nhân tiềm tàng của tội phạm mua bán người. Abstract: Crime of human trafficking in our country has been complicated in the last time. To contribute to the prevention of crime, in this article, we want to generalize ID offenders of human trafficking and solutions to impact on the subject's potential criminal human trafficking ID the victim of the crime of human trafficking and solutions to impact on potential victims of human trafficking crimes.

Bảo vệ quyền con người, quyền công dân trong tố tụng dân sự theo Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015

(28/07/2017)

Tóm tắt: Bảo vệ quyền con người, quyền công dân trong tố tụng dân sự là một nhiệm vụ quan trọng của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015. Trên cơ sở những quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, bài viết phân tích, làm rõ nội dung của bảo vệ quyền con người, quyền công dân trong tố tụng dân sự ở Việt Nam giai đoạn hiện nay. Abstract: Protection of human rights and civil rights in civil proceedings is an important task of the Civil Procedure Code of 2015. Based on the provisions of the Civil Procedure Code of 2015, the article analyzes and clarifies the content of human rights and civil rights protection in civil proceedings in Vietnam at present.

Điều kiện chuyển giới về mặt pháp lý bắc buộc hoặc không bắt buộc phẫu thuật chuyển giới và kiến nghị cho pháp luật Việt Nam

(30/06/2017)

Tóm tắt: Việt Nam chính thức công nhận chuyển đổi giới tính tại Điều 37 Bộ luật Dân sự năm 2015, tuy nhiên, đây mới được xem là những quy định mang tính nguyên tắc chung nhất, để thực hiện được nội dung này, cần phải chờ Quốc hội thông qua một đạo luật riêng, quy định về trình tự, thủ tục, điều kiện chuyển đổi giới tính. Theo lộ trình, Dự án Luật Chuyển đổi giới tính sẽ xây dựng và trình Chính phủ vào năm 2018. Dưới góc độ nhân quyền, bài viết này đưa ra cơ sở ủng hộ việc công nhận chuyển đổi giới tính không bắt buộc phẫu thuật và kiến nghị cho Luật Chuyển đổi giới tính của Việt Nam. Abstract: Vietnam has officially acknowledged transgender by Article 37 of the Civil Code of 2015. This, however, can be seen as a most general regulation of principle. The implementation of this regulation shall wait until the National Assembly will pass a particular law on sequence, procedures, terms for gender change. The Draft Law on Transgender is proposed to submit to the Government in 2018. This paper raises background from the human right aspect to support the acknowledgement of transsexuality by non-compulsory surgery and recommendations for the Law on Transgender of Vietnam.

Hoàn thiện quy định pháp luật về quyền địa dịch trong Bộ luật Dân sự năm 2015

(30/06/2017)

Tóm tắt: Bài viết nêu lên khái niệm, đặc điểm của quyền địa dịch, đồng thời nêu khái quát quy định về quyền địa dịch dưới những tên gọi khác nhau trong các Bộ luật Dân sự các năm 1995, 2005, 2015, từ đó, đưa ra những kiến nghị cần bổ sung để làm rõ quy định về quyền địa dịch trong Bộ luật Dân sự năm 2015. Abstract: This article introduces the conception of praedial servitude, the characteristics of praedial servitude and at the same time, gives a general overview with respect to provisions of praedial servitude under many different names in the Civil Code of 1995, the Civil Code of 2005 and the Civil Code of 2015. From this point, this article proposes some recommendations for praedial servitude in the Civil Code of 2015.

Hoàn thiện tổ chức bộ máy của Chính phủ và nền công vụ

(30/06/2017)

Tóm tắt: Trên cơ sở chủ trương, đường lối của Đảng, quy định của pháp luật, bài viết tập trung phân tích các khía cạnh pháp lý và thực tiễn hoạt động của bộ máy Chính phủ và chế độ công vụ, đánh giá những bất cập, hạn chế về thể chế và thực tế triển khai. Qua đó, bài viết đề xuất các giải pháp góp phần tổ chức bộ máy của Chính phủ hợp lý, tinh gọn, thực hiện tinh giản biên chế đúng đối tượng, triển khai đồng bộ các chính sách thu hút, sử dụng người có tài năng, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, góp phần nâng cao chất lượng của nền công vụ. Abstract: On the basis of the Party’s guidelines and current legal regulations, this article focuses on analyzing the legal and practical aspects of the operation of the Government apparatus and the public service regime, assessing its inadequacies and limitations. Thereby, the article will propose solutions for organizing the streamlined and effective apparatus of the Government, reducing the number of public staff in the right subject oriented, synchronously implementing policies to attract and employ talented people, increasing administrative discipline to improve the quality of public services.

Liên kết website