Xây dựng pháp luật
Sign In
Yêu cầu hoàn thiện hành lang pháp lý về đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

(19/05/2017)

Tóm tắt: Đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài không chỉ nhằm giải quyết việc làm cho người lao động mà còn góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của đất nước. Tuy nhiên, thực tiễn thực thi pháp luật trong lĩnh vực này còn nhiều bất cập, hạn chế. Trên cơ sở đánh giá thực trạng hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, bài viết đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Abstract: Sending Vietnamese workers to work overseas is not only with the aim of solving unemployment problems but also improving the quality of country’s labour forces. However, the law enforcement practice in this field shows many shortcomings and obstacles. Based on the assessment of practical situation of sending Vietnamese workers to work overseas, the article proposes some recommendations to complete legal provisions on sending Vietnamese workers to work overseas.

Tính nhân văn của pháp luật Việt Nam trong giải quyết tài sản của vợ, chồng khi ly hôn

(26/05/2017)

Tóm tắt: Bài viết này bàn về tính nhân văn của pháp luật Việt Nam thể hiện qua nguyên tắc “bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của vợ, con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình” trong giải quyết tài sản của vợ, chồng khi ly hôn. Abstract: The article discusses the human character of Vietnamese law which is reflected through the principle "protecting rights, legitimate interests of women, minor children, especially adult children suffering loss of civil capacity or incapable of working and have no assets to support themselves” in the settlement of assets of married couples in case of divorce.

Bàn về kê khai và công khai tài sản trong Luật Phòng, chống tham nhũng

(26/05/2017)

Tóm tắt: Bài viết này bình luận về việc kê khai và công khai tài sản trong Dự thảo Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) với mong muốn đây sẽ là biện pháp hữu hiệu để công khai tài sản của cán bộ, công chức, viên chức nhằm phòng, chống vấn nạn tham nhũng. Abstract: This article comments on the enumeration and disclosure of assets in the Draft Law on Anti-corruption (amended) with the hope that this will be an effective measure to disclose assets of cadres, public servants and officers for preventing and opposing corruption.

Điều chỉnh tuổi nghỉ hưu - Dưới góc nhìn lợi ích

(26/05/2017)

Tóm tắt: Tăng tuổi nghỉ hưu là một nội dung trong Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Bộ luật Lao động năm 2012. Tuy nhiên, đây là vấn đề còn có nhiều ý kiến trao đổi, tranh luận khác nhau. Bài viết này nghiên cứu, bình luận việc điều chỉnh tuổi nghỉ hưu dưới các góc nhìn khác nhau về lợi ích như là một gợi ý để đánh giá tác động chính sách của việc điều chỉnh tuổi nghỉ hưu trong Bộ luật Lao động nước ta hiện nay. Abstract: Increasing the retirement age is a part of the draft amendment on Labour Code of 2012. However, there are many different debatable opinions on this issue. This article studies and discusses the adjustment of retirement age policy under distinctive beneficial aspects and provides a suggestion on the impact of such policy in our current Labour Code.

Bảo đảm quyền con người, quyền công dân của đương sự trong thủ tục giải quyết việc dân sự

(26/05/2017)

Tóm tắt: Bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong tố tụng dân sự là vấn đề có ý nghĩa quan trọng về chính trị, xã hội trong điều kiện hiện nay. Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 đã sửa đổi, bổ sung nhiều quy định nhằm cụ thể hóa Hiến pháp năm 2013 về bảo đảm tốt hơn quyền con người, quyền công dân của đương sự trong giải quyết việc dân sự. Bài viết này phân tích, đánh giá các quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 về bảo đảm quyền con người, quyền công dân của đương sự trong thủ tục chuẩn bị xét xử sơ thẩm tại phiên tòa sơ thẩm, phúc thẩm và giám đốc thẩm, tái thẩm giải quyết việc dân sự. Abstract: Ensuring human rights and rights of citizens is a political, social important issue at present. The Civil Procedural Code of 2015 has amended and supplemented many regulations on concretizing the Constitution of 2013 with respect to better guaranty of human rights and rights of citizens of interested parties in civil case settlement. This paper analyzes, assesses regulations of the Civil Procedural Code of 2015 concerning guaranty of human rights and rights of citizens of interested parties in procedures of trial in first instance, appeal, cassation and retrial of civil cases.

Những điểm mới trong khái niệm tội phạm của Bộ luật Hình sự năm 2015

(27/04/2017)

Tóm tắt: Qua việc phân tích các điểm mới trong khái niệm tội phạm của Bộ luật Hình sự năm 2015,tác giả bài viết chỉ ra một số vấn đề cần phải bàn luận và đề xuất một số góp ý nhằm hoàn thiện khái niệm tội phạm. Abstract: By analyzing new points in the definition of crime according to the Penal Code in 2015, the author has pointed out some issues need to be discussed and proposed a number of suggestions for perfecting the definition of crime.

Bảo đảm nguyên tắc tranh tụng tại phiên tòa sơ thẩm vụ án hành chính ở Việt Nam

(19/04/2017)

Tóm tắt: Trên cơ sở trình bày, phân tích nhận thức chung về tranh tụng trong tố tụng hành chính, đặc trưng, vai trò của tranh tụng tại phiên tòa sơ thẩm vụ án hành chính, tác giả bình luận, đưa ra một số giải pháp về mặt pháp lý và tổ chức nhằm thực hiện có hiệu quả nguyên tắc tranh tụng tại phiên tòa sơ thẩm vụ án hành chính, đảm bảo tính khách quan, công bằng, dân chủ trong xét xử sơ thẩm vụ án hành chính nhằm làm căn cứ để xác định sự thật vụ án, cơ sở để Hội đồng xét xử ra bản án, quyết định đúng đắn, khách quan, hợp pháp. Abstract: Based on the presentations, the article analyzes public awareness of adversary proceedings in administrative cases, characteristics, and the role of adversal proceedings at the trial of administrative cases of first instance, the author comments, gives some legal and organizational solutions to effectively implement the principle of adversal litigation at the trial of administrative cases of first instance and to ensure objectivity, fairness and democracy in the adjudication of administrative cases of first instance in order to serve as basis for determing the facts of the case, the basis for a proper, objective and lawful decision, judgment.

Hoàn thiện pháp luật về dịch vụ khám chữa bệnh của các cơ sở y tế tư nhân

(17/04/2017)

Tóm tắt: Dịch vụ khám chữa bệnh của các cơ sở y tế tư nhân là một loại dịch vụ công mở rộng được Nhà nước cho phép hoạt động nhằm cung ứng cho người dân các dịch vụ khám chữa bệnh có chất lượng. Với đặc thù riêng biệt của loại hình dịch vụ này gắn liền với an sinh xã hội, liên quan trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng của con người đã đặt ra yêu cầu hoàn thiện các quy định của pháp luật đối với dịch vụ khám chữa bệnh của các cơ sở y tế tư nhân nhằm đảm bảo sự công bằng trong phân phối các dịch vụ cho người dân và khắc phục các bất cập của thị trường dịch vụ chăm sóc sức khỏe hiện nay. Abstract: Healthcare services of private medical establishments is an expansion of public services by the State to operate in order to provide services to people with quality health care. With particular features of this type of service due to association with social security, direct relation to the health and life of people, there are requirements for completing legal regulations for medical examination and treatment service of private health establishments in order to ensure fairness in the distribution of services to the people and to overcome the shortcomings of health care services at present.

Liên kết website