Xây dựng pháp luật
Sign In
Nâng cao chất lượng đại biểu Quốc hội Việt Nam hiện nay

(03/08/2018)

Bài viết này nêu lên một số vấn đề ảnh hưởng tới chất lượng đại biểu Quốc hội Việt Nam theo quy định của pháp luật hiện nay; đồng thời, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đại biểu Quốc hội trong thời gian tới.