Một số nội dung cơ bản trong các văn bản do Bộ Tư pháp ban hành Quý II năm 2018
Sign In

Một số nội dung cơ bản trong các văn bản do Bộ Tư pháp ban hành Quý II năm 2018

Trong Quý II năm 2018, Bộ Tư pháp đã ban hành theo thẩm quyền một số văn bản như sau:
1. Thông tư liên tịch số 07/2018/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC ngày 12/6/2018 của Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định việc phối hợp trong thi hành quyết định của Tòa án giải quyết phá sản
Để hướng dẫn trình tự, thủ tục thi hành quyết định của Tòa án về giải quyết phá sản, tạo hành lang pháp lý cho cơ quan thi hành án dân sự trong việc thi hành các quyết định này, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành Thông tư liên tịch số 07/2018/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC. Thông tư gồm 03 chương, 21 điều quy định cụ thể về:
- Thời hạn cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định tạm đình chỉ thi hành án sau khi nhận được thông báo của Tòa án về việc thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản;
- Thời hạn cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định thu hồi quyết định tạm đình chỉ hoặc đình chỉ thi hành án và ra quyết định tiếp tục thi hành án;
- Việc chuyển giao, ra quyết định thi hành án, thẩm quyền của Chấp hành viên trong việc thi hành quyết định của Tòa án giải quyết phá sản;
- Việc định giá, định giá lại tài sản, bán tài sản;
- Việc Chấp hành viên giám sát hoạt động của Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản khi thực hiện thanh lý tài sản còn lại của doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản...
2. Thông tư số 08/2018/TT-BTP ngày 20/6/2018 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm, hợp đồng và trao đổi thông tin về đăng ký biện pháp bảo đảm tại các Trung tâm Đăng ký giao dịch tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp
Để triển khai thi hành thống nhất và hiệu quả các quy định của Bộ luật dân sự năm 2015 và Nghị định số 102/2017/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm, đồng thời tạo cơ chế thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp thực hiện đăng ký, khai thác thông tin về biện pháp bảo đảm, qua đó bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình khi thực hiện các giao dịch về dân sự, kinh tế, thương mại, phòng ngừa các tranh chấp phát sinh, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 08/2018/TT-BTP. Thông tư gồm 04 chương, 25 điều quy định cụ thể về:
- Thẩm quyền đăng ký, cung cấp thông tin;
- Trách nhiệm trao đổi thông tin về đăng ký biện pháp bảo đảm;
- Các trường hợp đăng ký biện pháp bảo đảm, hợp đồng;
- Tài sản thuộc trường hợp đăng ký biện pháp bảo đảm, hợp đồng;
- Cách thức đăng ký, cung cấp thông tin;
- Phạm vi, cách thức tiếp nhận và trao đổi thông tin về đăng ký biện pháp bảo đảm...
3. Thông tư số 09/2018/TT-BTP ngày 21/6/2018 của Bộ Tư pháp quy định tiêu chí xác định vụ việc trợ giúp pháp lý phức tạp, điển hình
Thực hiện Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017, trong đó giao Bộ Tư pháp quy định tiêu chí xác định vụ việc trợ giúp pháp lý phức tạp, điển hình làm cơ sở cho việc phân loại các vụ việc trợ giúp pháp lý, từ đó các Trung tâm Trợ giúp pháp lý lập dự toán hỗ trợ kinh phí và áp dụng mức chi theo quy định, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 09/2018/TT-BTP. Thông tư gồm 09 điều quy định tiêu chí xác định các vụ việc trợ giúp pháp lý đối với 03 hình thức trợ giúp pháp lý là tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng và tư vấn pháp luật.
4. Quyết định số 1297/QĐ-BTP ngày 07/6/2018 của Bộ Tư pháp phê duyệt Đề án Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp Vụ, cấp phòng tại một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp năm 2018
Nhằm tạo môi trường pháp lý cạnh tranh lành mạnh trong công tác bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý; phát hiện, thu hút, trọng dụng những người có đức, có tài, phát huy được phẩm chất, trình độ, năng lực, kinh nghiệm, đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động của đơn vị có vị trí thi tuyển, góp phần hoàn thành ngày càng càng tốt hơn nhiệm vụ chính trị của Bộ, Ngành Tư pháp, trên cơ sở thông báo Kết luận số 202-TB/TW ngày 26/5/2015 của Bộ Chính trị về Đề án Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp Vụ, cấp Sở, cấp phòng và hướng dẫn của Bộ Nội vụ, ngày 07/6/2018, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 1297/QĐ-BTP phê duyệt Đề án Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp Vụ, cấp phòng tại một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp năm 2018.
Theo Đề án, Bộ Tư  pháp tổ chức thí điểm thi tuyển đối với 05 vị trí dự tuyển thuộc 03 đơn vị, cụ thể là: (1) Phó Giám đốc Học viện Tư pháp; (2) Phó Vụ trưởng Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo và Phó Chánh Văn phòng  Tổng cục Thi hành án dân sự; (3) Trưởng Bộ môn ngoại ngữ và Phó trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế toán trường Đại học Luật Hà Nội.
Đề án quy định cụ thể về đối tượng dự tuyển, điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển; môn thi, nội dung, thời gian, thang điểm chấm thi; quyền, nghĩa vụ của người dự thi; việc đưa tin, phát ngôn về kỳ thi; tiêu chuẩn và số lượng thành viên, thành phần, nhiệm vụ của Hội đồng thi tuyển, Ban giám sát và Tổ giúp việc; quy trình, thời gian tổ chức kỳ thi tuyển; phân công nhiệm vụ các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện. Dự kiến về việc tổ chức thi tuyển sẽ được tiến hành trong Quý III/2018.
5. Quyết định số 1319/QĐ-BTP ngày 08/6/2018 của Bộ Tư pháp phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp
Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc "rà soát, đề xuất các phương án cải cách, đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý: Tối thiểu là cắt giảm 50% điều kiện kinh doanh", Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 1319/QĐ-BTP phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp, trong đó, đề xuất phương án cắt giảm 49/94 điều kiện kinh doanh, đạt tỷ lệ 52,13%. Các điều kiện cắt giảm thuộc lĩnh vực hành nghề bổ trợ tư pháp gồm: (1) Hành nghề luật sư; (2) hành nghề công chứng; (3) hành nghề giám định tư pháp; (4) hành nghề Thừa phát lại; (5) hành nghề đấu giá tài sản; (6) hành nghề quản trị viên; (7) hoạt động dịch vụ của tổ chức trọng tài thương mại. Để thực thi phương án cắt giảm điều kiện kinh doanh nêu trên, Bộ Tư pháp đề xuất sửa đổi 06 luật, 02 nghị định của Chính phủ. Các kết quả rà soát và phương án cắt giảm đã được Bộ Tư pháp công bố công khai theo đúng quy định.
Huy Vũ
(Theo tài liệu họp báo của Bộ Tư pháp Quý II năm 2018)
Ảnh: Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp