Thi hành pháp luật
Sign In
Thực trạng và một số kiến nghị nhằm hoàn thiện các quy định luật đất đai liên quan đến quyền sử dụng đất ở

(31/05/2017)

Đất ở là loại đất có vai trò quan trọng đối với đời sống sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân trong xã hội. Đất ở cũng là loại đất có giá trị kinh tế cao, quyền sử dụng đất ở là loại quyền sử dụng đất được giao dịch chủ yếu trên thị trường bất động sản. Trong phạm vi bài viết này, tác giả tổng hợp các quy định pháp luật đất đai về đất ở thành một số vấn đề lớn, phân tích, đánh giá các quy định đó để chúng ta có một cái nhìn toàn cảnh, có hệ thống, nắm bắt được ưu, nhược điểm của các quy định pháp luật đất đai về đất ở.

Thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập

(26/05/2017)

Tóm tắt: Bài viết nêu khái quát về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, đồng thời chỉ ra những nội dung, hình thức thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập[1]. Abstract: The article gives an overview with respect to democracy in activities of administrative state agencies, public service units and at the same time points out contents, forms of realizing democracy in activities of administrative state agencies, public service units.

Thủ tục kháng cáo, kháng nghị phúc thẩm theo quy định của Bộ Luật tố tụng dân sự năm 2015

(26/05/2017)

Tóm tắt: Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 đã có nhiều sửa đổi, bổ sung nhằm tôn trọng và đảm bảo quyền con người theo quy định của Hiến pháp năm 2013. Một trong những chế định quan trọng được sửa đổi, bổ sung là thủ tục kháng cáo, kháng nghị phúc thẩm dân sự. Bài viết này nhằm tập trung phân tích những điểm mới và đưa ra những kiến nghị góp phần hoàn thiện hơn nữa quy định về kháng cáo, kháng nghị phúc thẩm dân sự. Abstract: In order to comply with Vietnam’s Constitution of 2013, the Civil Procedure Code of 2015 was amended for better respect and protection of human rights. One of the most important amended regulations is the procedure of appeal and protest according to the civil procedures. This article focuses on analyzing new amendments of the Civil Procedure Code of 2015 and proposing completion of legal regulations on appeal, protest according to civil procedures.

Ký kết hợp đồng lao động với lao động giúp việc gia đình

(26/05/2017)

Tóm tắt: Lao động giúp việc gia đình là một nhu cầu khách quan trong đời sống xã hội, tuy nhiên chưa được quan tâm thỏa đáng về nhiều phương diện. Hợp đồng lao động với lao động giúp việc gia đình là hình thức pháp lý để điều chỉnh mối quan hệ này, tuy nhiên vẫn còn nhiều hạn chế chưa đạt hiệu quả như mong muốn. Bài viết đánh giá thực trạng quy định và thực hiện pháp luật về ký kết hợp đồng lao động với lao động giúp việc gia đình ở nước ta hiện nay. Abstract: Using domestic workers remains objective and necessary in the society but not yet receiving a sufficient consideration in many aspects. The employment contract with domestic workers is the legal basis to establish such working relation. There are, however, still many drawbacks in its effectiveness. This article assesses the current legislation and implementation of the law on signing employment contract with domestic workers in Vietnam for the time being.

Quyền và lợi ích hợp pháp của người cao tuổi trong các quan hệ hôn nhân và gia đình

(26/05/2017)

Tóm tắt: Bài viết tập trung nghiên cứu pháp luật về người cao tuổi trong mối liên hệ với pháp luật hôn nhân và gia đình và các văn bản pháp luật khác có liên quan về quyền của người cao tuổi trong các mối quan hệ gia đình. Từ đó, xem xét việc thực hiện và áp dụng pháp luật trên thực tế để chỉ ra những vướng mắc, bất cập về mặt pháp lý chưa đảm bảo quyền và lợi ích của người cao tuổi, làm cơ sở cho việc đưa ra các giải pháp hoàn thiện pháp luật nhằm bảo vệ quyền và lợi ích của người cao tuổi trong gia đình Việt Nam hiện nay. Abstract: The article focuses on the Law of the elderly people in the relation with the Family and Marriage Law and other legal documents concerning the rights of the elderly people in the family relationship. From there, it also examines the enforcement and application of the law in practice to point out legal shortcomings which cannot ensure the rights and interests of the elderly people. This study serves as a basis for recommendations for completing the law for the protection of the rights and interests of the elderly people in the current Vietnamese families.

Những bất cập về giải quyết vụ án ma túy trong thực tiễn của Thông tư liên tịch số 17/2007

(28/04/2017)

Tóm tắt: Ngày 24/12/2007, Bộ Công an - Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Tòa án nhân dân tối cao - Bộ Tư pháp ban hành Thông tư liên tịch số 17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP hướng dẫn áp dụng một số quy định tại chương “các tội phạm về ma túy” của Bộ luật Hình sự, Thông tư này đã góp phần làm rõ cũng như thực hiện đúng các quy định của Bộ luật Hình sự về giải quyết án ma túy. Tuy nhiên, hiện nay Thông tư đã phát sinh nhiều vướng mắc trên thực tế. Abstract: Joint circular No.17 BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP/TTLT (December 24, 2007) of the Ministry of Public Security - Supreme people's procuracy - Supreme people's court - Ministry of Justice instructed how to carry out the regulations in the chapter “Drug crimes”of Penal Law Code 1999, this Joint circular has contributed clarify and execute the rules correctly of Penal Law Code about solving druge cases. However, now adays, this Joint circular has incurred many obstacles in fact.

Quan hệ tố tụng giữa Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015

(28/04/2017)

Tóm tắt: Trong giai đoạn khởi tố, điều tra vụ án hình sự, Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát tuy có chức năng, nhiệm vụ khác nhau nhưng có mối quan hệ tố tụng chặt chẽ. Đây là mối quan hệ tố tụng quan trọng và cần được pháp luật tố tụng hình sự quy định rõ ràng, rành mạch để tránh chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, bảo đảm nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Nhà nước xã hội chủ nghĩa. Thực hiện quan điểm, chủ trương cải cách tư pháp của Đảng về “tăng cường trách nhiệm của công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra”, các quy định của pháp luật tố tụng hình sự thể hiện quan hệ giữa Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát không ngừng được hoàn thiện, đặc biệt là Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 đã có nhiều quy định mới nhằm đổi mới mối quan hệ tố tụng giữa Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát theo hướng thiết thực, hiệu quả, tăng cường quan hệ phối hợp nhưng phân công chức năng, nhiệm vụ rõ ràng, rành mạch và có sự kiểm tra, chế ước nhau trong việc thực hiện quyền lực nhà nước. Trong bài viết này, chúng tôi tập trung phân tích một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự để rút ra nguyên tắc, nội dung, hình thức của quan hệ tố tụng giữa Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát. Summary: During the investigation and prosecution process of criminal cases, Investigation Agencies and People’s Procuracies have different functions and responsibilities but have close legal relationship. This is an important criminal procedure relationship which must be clearly and explicitly defined by the criminal procedure law in order to avoid overlapping of functions and tasks, ensuring the principle of organization and operation of the socialist state. To implement the Vietnamese Communist Party’s viewpoint on judicial reform on “strengthening the prosecutors’s responsibility for investigation activities and attaching prosecution activities to investigation activities”, the provisions of the criminal procedure law express that the relationship between the Investigation Agencies and the People’s Procuracies is constantly being improved. Especially, there are new provisions in the Criminal Procedure Code of 2015 to renew the criminal procedure relationship between the Investigation Agencies and the People’s Procuracies in the direction of practicality, effectiveness, strengthening coordination relations along with assigning functions and tasks clearly and coherently, inspecting and supervising each other in the implementation of state power. In this article, we focus on analyzing some provisions of the Criminal Procedure Code to draw out the principles, contents and forms of criminal procedure relationships between the Investigation Agencies and the People’s Procuracies.

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả triển khai Luật Hợp tác xã năm 2012 trong giai đoạn hiện nay của Việt Nam

(27/04/2017)

Tóm tắt: Kinh tế tập thể với điển hình là mô hình hợp tác xã là một trong những thành phần kinh tế chủ đạo ở Việt Nam. Luật Hợp tác xã năm 2012 được ban hành thay thế cho Luật Hợp tác xã năm 2003 đã mở ra trang mới cho việc hoàn thiện hành lang pháp lý phục vụ quá trình phát triển của hợp tác xã ở Việt Nam. Với mong muốn đóng góp quan điểm cá nhân trong việc phát triển hợp tác xã, tác giả đã đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả triển khai Luật Hợp tác xã năm 2012 trên cơ sở chỉ ra thực trạng phát triển của mô hình hợp tác xã ở Việt Nam hiện nay. Abstract: A typical example of Collective Economy, known as Co-operative, plays a decisive role in the economy of Vietnam. The Co-operative Law in 2012 was promulgated in place of the Co-operative Law in 2003, which helped in the completion of the legal corridor and the development of this pattern in Vietnam. With a view to contributing personal views on the development of the Co-operative, the author has proposed some solutions to improve the effectiveness when implementing the Cooperative Law in 2012 on the basis of pointing out the development of Co-operative in Vietnam at present.

Luật Bình đẳng giới - Thực tiễn và kinh nghiệm 10 năm thực hiện

(27/04/2017)

Bài viết nêu lên thực trạng công tác bình đẳng giới trong các lĩnh vực chính trị, lao động, giáo dục và đào tạo, quản lý nhà nước, từ đó, đưa ra một số bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện công tác bình đẳng giới sau 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới.

Liên kết website