Thi hành pháp luật
Sign In
Bất cập của pháp luật về chào bán cổ phần riêng lẻ

(27/09/2017)

Bài viết đề cập đến các nội dung cơ bản như điều kiện chào bán cổ phần riêng lẻ của công ty đại chúng, thủ tục chào bán cổ phần riêng lẻ, mức độ xử phạt đối với hành vi vi phạm việc chào bán cổ phần riêng lẻ của công ty chưa đại chúng.

Nâng cao chế độ trách nhiệm của cán bộ, công chức, chấp hành viên cơ quan thi hành án dân sự nhằm bảo đảm quyền con người khi tiến hành kê biên tài sản

(27/09/2017)

Vấn đề đảm bảo quyền con người trong các hoạt động thi hành án dân sự mà cụ thể là khi kê biên tài sản thi hành án dân sự vẫn còn nhiều bất cập. Vì vậy, tác giả đề xuất phương hướng và giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả của việc bảo đảm quyền con người khi kê biên tài sản trong thi hành án dân sự hiện nay.

Thực trạng công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực thi hành án dân sự - Nguyên nhân và giải pháp

(26/09/2017)

Khiếu nại, tố cáo (KNTC) là những quyền cơ bản của công dân và giải quyết KNTC là trách nhiệm của Nhà nước, điều này đã được Hiến pháp, pháp luật ghi nhận, bảo vệ, bảo đảm thực hiện. Đối với lĩnh vực thi hành án dân sự (THADS), làm tốt công tác giải quyết KNTC có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo đảm các bản án, quyết định của Tòa án được tôn trọng và nghiêm chỉnh chấp hành, góp phần bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân. Chính vì vậy, công tác giải quyết KNTC trong lĩnh vực THADS luôn được Đảng, Nhà nước, Lãnh đạo Bộ Tư pháp quan tâm chỉ đạo, quán triệt thực hiện nghiêm túc trên toàn Hệ thống THADS trong phạm vi toàn quốc và đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự ở tỉnh Tuyên Quang

(26/09/2017)

Thi hành án dân sự (THADS) giữ vai trò quan trọng trong hoạt động của bộ máy nhà nước nói chung và trong hoạt động tư pháp nói riêng. Bởi lẽ, THADS là giai đoạn cuối cùng của quá trình tố tụng, là hoạt động thực thi phán quyết của Tòa án liên quan đến các vấn đề về tài sản trong các bản án hình sự, dân sự, lao động, hành chính, kinh tế, hôn nhân và gia đình..., bảo đảm cho quyết định của Tòa án được chấp hành, góp phần bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân và Nhà nước, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; tăng cường hiệu lực, hiệu quả của bộ máy nhà nước, góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân theo tinh thần Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII và Hiến Pháp năm 2013.

Liên kết website