Thi hành pháp luật
Sign In
Một số vấn đề cần trao đổi về trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại trong Bộ luật Hình sự năm 2015

(02/08/2017)

Pháp nhân thương mại là pháp nhân có mục tiêu chính là tìm kiếm lợi nhuận và lợi nhuận được chia cho các thành viên. Pháp nhân thương mại bao gồm doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế khác. Việc thành lập, hoạt động và chấm dứt pháp nhân thương mại được thực hiện theo quy định của Bộ luật Dân sự, Luật Doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên quan (Điều 75 Bộ luật Dân sự năm 2015).

Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai

(31/07/2017)

Nghiên cứu thời điểm có hiệu lực của hợp đồng nói chung và hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai nói riêng có ý nghĩa quan trọng, bởi lẽ thời điểm có hiệu lực của hợp đồng là cơ sở pháp lý để xác định thời điểm phát sinh quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng. Tuy nhiên, quy định của pháp luật về vấn đề này còn tản mạn, bất cập. Mục tiêu của tác giả khi nghiên cứu vấn đề này nhằm đưa ra, phân tích các quy định của pháp luật, đồng thời chỉ ra những điểm còn bất cập về thời điểm có hiệu lực của hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai.

Xác minh, thu thập chứng cứ trong các vụ án ly hôn có yêu cầu chia tài sản chung vợ chồng

(28/07/2017)

Tóm tắt: Bài viết này nêu những kinh nghiệm thực tế của việc xác minh, thu thập chứng cứ trong các vụ án ly hôn có yêu cầu chia tài sản chung vợ chồng. Abstract: This article raises practical experience of evidence examination, collection in divorce cases by request of splitting marital assets.

Một số ý kiến về hợp đồng vô hiệu do vi phạm điều kiện hình thức

(28/07/2017)

Tóm tắt: Hợp đồng được giao kết dựa trên cơ sở của tự do ý chí làm phát sinh các quyền và nghĩa vụ pháp lý. Tuy nhiên, nhà làm luật đôi khi cũng đòi hỏi hợp đồng phải tuân thủ một hình thức nhất định bởi những lý do xuất phát từ chủ thể, đối tượng hay từ giá trị của hợp đồng. Bài viết này bàn luận các vấn đề xung quanh quy định của pháp luật về trường hợp hợp đồng vô hiệu do vi phạm điều kiện về hình thức. Abstract: A contract is signed on the basis of free will raising legal rights and obligations. Lawmaker, however, sometimes requires that a contract shall conform to certain forms because of reasons arising out from subjects, object or the value of a contract. This article discusses issues about legal provisions with respect to void contract because of violation of formal terms.

Thực hiện đàm phán và giao kết hợp đồng lập hội

(28/07/2017)

Tóm tắt: Trong bối cảnh của nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế hiện nay, hợp đồng lập hội là một loại hợp đồng quan trọng không thể thiếu được trong đời sống xã hội do nhu cầu khách quan của con người đòi hỏi. Dựa vào các căn cứ khác nhau, hợp đồng lập hội có thể được phân chia ra nhiều phân loại nhỏ và có quy chế pháp lý khá khác nhau, trong đó có cả việc đàm phán và giao kết từng hợp đồng theo các phân loại nhỏ. Abstract: In the context of the current market economy and international integration, the contract of association is an indispensable contract in social life due to the objective needs of the people. Relying on the different bases, the contract of association can be divided into many different types. They have quite different legal regulations, including the negotiation and signing of each type of contract.

Về điều kiện hành nghề khám, chữa bệnh theo pháp luật Việt Nam

(28/07/2017)

Tóm tắt: Khám, chữa bệnh là dịch vụ chuyên môn phải do người hành nghề đáp ứng các điều kiện do pháp luật quy định. Bài viết trình bày về hệ thống các điều kiện hành nghề đối với người hành nghề khám, chữa bệnh và đề xuất các kiến nghị hoàn thiện pháp luật cho nội dung này. Abstract: Medical examination and treatment is professional service which must be provided by qualified practitioners who meet the conditions regulated by law. This article presents systems of conditions for practicing medicine and proposes solutions to improving the law related to this subject matter.

Bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình qua ba trường hợp thi hành án dân sự

(28/07/2017)

Tóm tắt: Người thứ ba ngay tình là người chiếm hữu tài sản không có căn cứ pháp luật nhưng không biết và không thể biết việc chiếm hữu tài sản đó là không có căn cứ pháp luật. Vì lẽ đó, Bộ luật Dân sự Việt Nam đã có những điều khoản bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho họ. Tuy nhiên, trong thực tiễn thi hành án dân sự, vẫn còn nhiều quan điểm khác nhau về vấn đề trên. Các trường hợp thi hành án dân sự được đề cập trong bài viết dưới đây liên quan đến các giao dịch giữa người phải thi hành án dân sự với người thứ ba ngay tình sẽ làm rõ hơn vấn đề nêu trên. Abstract: The good faith third party is the person who owns assets without legal basis but does not know or not be able to know the ownership without legal basis. The Civil Code of Vietnam, therefore, provides regulation for protecting his/her rights and lawful interests. However, there are still different viewpoints regarding this issue in the civil judgment execution. Following mentioned cases of civil judgment execution relating to transactions between civil judgment debtor and the good faith third party will make clarification for this issue.

Luật Người cao tuổi - Thực tiễn triển khai sau 08 năm thi hành

(28/07/2017)

Luật Người cao tuổi đã tạo nền tảng pháp lý quan trọng, bảo đảm quyền và lợi ích cơ bản của người cao tuổi, là cơ sở để hình thành chính sách và giải pháp phù hợp với xu thế già hóa, tốc độ già hóa dân số ở nước ta. Sau 08 năm ban hành, các quy định của Luật Người cao tuổi đã từng bước đi vào cuộc sống, phục vụ đắc lực cho công tác an sinh xã hội, chăm sóc, trợ giúp và phát huy vai trò người cao tuổi. Căn cứ vào một số kết quả khảo sát đánh giá của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Quỹ dân số Liên Hợp quốc, Viện Khoa học Lao động và Xã hội, Viện Chính sách công và Quản lý cùng những thống kê hàng năm về tình hình người cao tuổi của Tổng cục Dân số kế hoạch hóa gia đình, bài viết này tập trung làm sáng tỏ những kết quả chính đạt được cũng như những tồn tại, bất cập trong quá trình triển khai Luật Người cao tuổi, qua đó, đề xuất những giải pháp nhằm góp phần đưa Luật Người cao tuổi đi vào thực tiễn hiệu quả hơn.

Phòng ngừa xâm hại tình dục trẻ em ở Ôxtraylia và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

(30/06/2017)

Tóm tắt: Thực tế ở Việt Nam hiện nay, số lượng các vụ xâm hại tình dục trẻ em đang tăng cao và câu hỏi đặt ra là liệu việc tăng cường trách nhiệm hình sự và khung hình phạt tương ứng có phải là biện pháp hữu hiệu nhất nhằm hạn chế loại tội phạm này? Bài viết này chia sẻ kinh nghiệm về các biện pháp phòng ngừa xâm hại tình dục trẻ em và hỗ trợ nạn nhân của Ôxtrâylia đã phát huy hiệu quả về bảo vệ và chăm sóc trẻ em trong nhiều năm qua. Abstract: The reality in Vietnam at present shows that the number of cases of child sexual abuse has been increased and raises the question whether the increase of criminal liability and corresponding punishment are effective measures for limitation of this kind of criminality or not? The article shares experiences of measures for preventing child sexual abuse and supporting victims in Australia. Such experiences have been brought into play significant effect of protection and child care in many recent years.

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở Hà Tĩnh

(30/06/2017)

Tóm tắt: Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật có vai trò hết sức quan trọng trong việc tăng cường pháp chế, phục vụ nhu cầu phát triển, hội nhập của Việt Nam nói chung và tỉnh Hà Tĩnh nói riêng. Trong những năm qua, bên cạnh những kết quả tích cực đạt được, hoạt động này ở Hà Tĩnh vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế. Vì vậy, việc nghiên cứu, đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở Hà Tĩnh hiện nay là một yêu cầu cấp thiết. Abstract: The work of legal dissemination, education has an important role in strengthening legality, serving development need, integration of Vietnam in general and Ha Tinh in particular. Together with achieved results, this work still faces many shortcomings and limitations in recent years in Ha Tinh. The study, proposing solutions for improving effect of legal dissemination, education in Ha Tinh are, therefore, an urgent need.

Liên kết website