Thi hành pháp luật
Sign In
Sự chồng chéo giữa quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch đô thị - Thực trạng và giải pháp

(03/08/2018)

Bài viết tập trung phân tích những điểm chồng chéo, mâu thuẫn trong quá trình lập, thẩm định, phê duyệt, triển khai thực hiện giữa quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch đô thị đã gây khó khăn cho cả người dân và cơ quan quản lý nhà nước; từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm khắc phục.

Bất cập của pháp luật Việt Nam về kiểm soát ô nhiễm không khí

(03/08/2018)

Bài viết phân tích những bất cập của pháp luật về kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí và kiến nghị hoàn thiện.

Những điểm mới của nhóm tội phạm môi trường được quy định trong Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017

(03/08/2018)

Bài viết giới thiệu những điểm mới của nhóm tội phạm môi trường được quy định trong Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổi sung năm 2017).

Bảo đảm quyền con người của người bị tạm giữ, tạm giam trong Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015

(03/08/2018)

Bài viết phân tích quy định của pháp luật về bảo đảm quyền con người của người bị tạm giữ, tạm giam, từ đó đưa ra một số kiến nghị góp phần hoàn thiện pháp luật bảo vệ quyền con người trong lĩnh vực tư pháp hình sự nói chung và quyền của người bị tạm giữ, tạm giam nói riêng.