Sự kiện pháp lý nổi bật
Sign In
Những nội dung cơ bản trong các văn bản mới do Bộ Tư pháp chủ trì soạn thảo

(11/04/2018)

Trong quý I/2018, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 12 văn bản, đề án do Bộ Tư pháp soạn thảo, trình. Trong đó, có một số văn bản quan trọng như:

Ngành Tư pháp tiếp tục chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước về xây dựng thể chế, xây dựng Nhà nước pháp quyền, cải cách hành chính, cải cách tư pháp, bảo đảm quyền con người, quyền công dân

(30/01/2018)

Năm 2017 là năm đánh dấu nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, đặc biệt việc tổ chức thành công Hội nghị cấp cao APEC đã nâng cao vị thế, vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế. Cũng lần đầu tiên, Hà Nội đón nguyên thủ hai cường quốc hàng đầu thế giới Trung Quốc và Mỹ tới thăm cấp nhà nước trong hai ngày liên tiếp, nhiều hợp tác song phương và các thỏa thuận, ghi nhớ trong nhiều lĩnh vực được ký kết. Trước bối cảnh nước ta tăng cường mở rộng, giao lưu, hợp tác quốc tế, vai trò, trách nhiệm của Ngành Tư pháp rất lớn trong việc thực hiện các nhiệm vụ Đảng, Nhà nước, Chính phủ giao phó nhằm hoàn thiện thể chế, xây dựng hành lang pháp lý lành mạnh, minh bạch, gỡ bỏ rào cản để giải phóng các nguồn lực phát triển đất nước, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Nhìn lại 10 sự kiện nổi bật trong năm 2017 của Ngành Tư pháp

(03/01/2018)

Năm 2017 đã qua với bao nỗ lực, phấn đấu của tập thể cán bộ, công chức, viên chức Ngành Tư pháp. Có thể khẳng định Ngành Tư pháp đã có một năm nhiều thắng lợi, ghi nhận những đóng góp không nhỏ vào sự phát triển chung của đất nước. Ngày 29/12/2017, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 2691/QĐ-BTP phê duyệt và công bố 10 sự kiện nổi bật năm 2017 của Ngành Tư pháp, cụ thể như sau:

Nhân kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười: Sự giúp đỡ của Liên Xô đối với Việt Nam trong đào tạo và bồi dưỡng cán bộ pháp luật và cán bộ tư pháp

(31/10/2017)

Từ những năm 50 của thế kỷ trước, Liên Xô đã giúp Việt Nam đào tạo cán bộ pháp lý, ban đầu là những cán bộ được cử đi học, đào tạo ở các lớp ngắn hạn và sau đó quy mô được mở rộng với các loại hình đào tạo khác nhau và chủ lực là đào tạo trong các trường đại học trong lãnh thổ Liên Xô với số lượng lớn sinh viên, nghiên cứu sinh và thực tập tập sinh Việt Nam.

Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước

(08/09/2017)

Xác định vai trò của doanh nghiệp nhà nước là lực lượng nòng cốt của kinh tế nhà nước, dẫn dắt, tạo động lực phát triển đối với nền kinh tế, ngày 03/6/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XII ban hành Nghị quyết số 12-NQ/TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước đáp ứng các yêu cầu của thực tiễn và quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

(08/09/2017)

Ngày 03/6/2017, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Nghị quyết đề ra 06 nhóm nhiệm vụ, giải pháp lớn với 44 giải pháp cụ thể, 05 nhiệm vụ cần tập trung chỉ đạo thực hiện.

Xóa bỏ mọi rào cản, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế

(08/09/2017)

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành và lãnh đạo tổ chức thực hiện nhiều chủ trương, chính sách, biện pháp quan trọng về khuyến khích và tạo điều kiện để kinh tế tư nhân phát triển. Vai trò, vị trí của kinh tế tư nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế ngày càng được nhận thức rõ hơn và đánh giá đúng hơn. Để nhấn mạnh vai trò, thúc đẩy việc phát triển kinh tế tư nhân, ngày 03/6/2017 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Liên kết website