Sự kiện pháp lý nổi bật
Sign In
Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII) để đưa Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh vào năm 2030

(29/10/2018)

Đối với Việt Nam, biển - đảo không chỉ là bộ phận cấu thành chủ quyền, quyền chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, mà còn là không gian sinh tồn và phát triển của các thế hệ người Việt Nam. Biển không chỉ đem lại nhiều nguồn lợi to lớn để phát triển kinh tế, mà còn là địa thế quốc phòng, an ninh mang tính chiến lược hàng đầu của đất nước. Với mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) đã ban hành Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nhiều chủ trương và giải pháp quan trọng được đề ra trong Nghị quyết.

Công bố ba nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV

(27/09/2018)

Ngày 25/9/2018, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc ký Văn bản số 2232/TTKQH-TT công bố các nghị quyết vừa được Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV thông qua.

Công tác tư pháp ngày càng ghi dấu ấn quan trọng trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội

(28/08/2018)

Ngày 28/8/1945 - Một mốc son lịch sử của dân tộc Việt Nam khi Chính phủ lâm thời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa do Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo đã ra tuyên cáo trước Quốc dân đồng bào, cũng như toàn thế giới, về việc thành lập Nội các Thống nhất quốc gia gồm 12 bộ, trong đó có Bộ Tư pháp do Ông Vũ Trọng Khánh làm Bộ trưởng.

Hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2018

(06/08/2018)

Đã trở thành thường lệ, Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hằng năm luôn được bộ, ngành, đoàn thể, địa phương, nhân dân tích cực hưởng ứng, thực hiện nghiêm túc. Nhằm hướng dẫn tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2018 thiết thực, hiệu quả, ngày 30/7/2018, Bộ Tư pháp đã ban hành Công văn số 2787/BTP-PBGDPL. Theo đó, chủ đề của Ngày pháp luật năm nay là: “Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, thực thi, bảo vệ pháp luật, ý thức tuân thủ pháp luật, góp phần xây dựng Nhà nước liêm chính, hành động, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả; xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”.

Kết quả nổi bật công tác tư pháp trong 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm công tác 06 tháng cuối năm 2018

(30/07/2018)

Với quyết tâm hoàn thành chất lượng, đúng tiến độ các nhiệm vụ được giao, ngay từ đầu năm 2018, Bộ, Ngành Tư pháp đã khẩn trương xác định các nhiệm vụ trọng tâm công tác và sớm xây dựng Chương trình hành động của Ngành thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 để triển khai toàn diện các lĩnh vực công tác. Với sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ và cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, trong 06 tháng đầu năm, toàn Ngành đã tập trung thực hiện các nhiệm vụ, nhất là 08 nhóm nhiệm vụ trọng tâm được nêu tại Báo cáo số 01/BC-BTP ngày 02/01/2018 của Bộ Tư pháp và 09 nhóm nhiệm vụ chủ yếu theo Chương trình hành động của Ngành Tư pháp thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và đã đạt được những kết quả quan trọng.

Chính sách ưu đãi đối với các gia đình người có công với cách mạng

(18/07/2018)

Ưu đãi người có công với cách mạng luôn được Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đặc biệt quan tâm. Đây không chỉ là vấn đề về đạo lý, truyền thống mà còn là vấn đề chính trị, tư tưởng, kinh tế, xã hội; không chỉ là vấn đề cấp bách trước mắt mà còn có ý nghĩa lâu dài trong công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa hiện nay. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: "Thương binh, bệnh binh, gia đình quân nhân, gia đình liệt sĩ là người có công với Tổ quốc, với nhân dân. Cho nên bổn phận của mỗi người chúng ta là phải quan tâm, thương yêu và giúp đỡ họ".

Từ ngày 01/7/2018, mức lương cơ sở là 1.390.000 đồng/tháng thay cho mức lương 1.300.000 đồng/tháng trước đây

(22/06/2018)

Ngày 15/5/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 72/2018/NĐ-CP về việc quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang thay thay thế Nghị định số 47/2017/NĐ-CP ngày 24/4/2017 trước đây. Theo đó, từ ngày 01/7/2018 cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang được hưởng mức lương cơ sở 1.390.000 đồng/tháng thay cho mức cũ là 1.300.000 đồng/tháng.

Báo chí cách mạng Việt Nam và sự nghiệp đổi mới

(19/06/2018)

Tính đến hết năm 2017, cả nước hiện có 849 cơ quan báo chí, tạp chí in, trong đó có 86 báo trung ương, 99 báo địa phương, 664 tạp chí; 67 đài phát thanh, truyền hình trung ương và địa phương; 05 đơn vị hoạt động truyền hình với tổng số kênh phát thanh, truyền hình trong nước là 281 kênh; 195 cơ quan báo chí điện tử trong đó có 171 cơ quan báo chí, đài, tạp chí thực hiện loại hình báo chí điện tử; 178 trang thông tin điện tử tổng hợp… Báo chí đã thực sự trở thành diễn đàn ngôn luận của các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, xã hội và mọi tầng lớp nhân dân; là công cụ quan trọng trong việc bảo vệ lợi ích của xã hội, các quyền tự do của nhân dân. Và đặc biệt là, báo chí đã góp phần to lớn trong công tác kiểm tra, giám sát việc thực thi chính sách và pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là về bảo đảm các quyền con người.

Quốc hội thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018

(13/06/2018)

Chiều 08/6/2018, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018.

Những nội dung cơ bản trong các văn bản mới do Bộ Tư pháp chủ trì soạn thảo

(11/04/2018)

Trong quý I/2018, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 12 văn bản, đề án do Bộ Tư pháp soạn thảo, trình. Trong đó, có một số văn bản quan trọng như: