Pháp luật kinh tế
Sign In
Công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

(29/11/2017)

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp là một chính sách quan trọng của Nhà nước ta đối với doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay. Chính sách này một mặt giúp cho các doanh nghiệp nâng cao trình độ hiểu biết pháp luật, để từ đó tự bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của mình trong quá trình sản xuất, kinh doanh; mặt khác, giúp cho các cơ quan chức năng nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu của các doanh nghiệp để đề xuất với Đảng và Nhà nước có những chủ trương, chính sách đúng đắn, phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tồn tại, phát triển trong quá trình hội nhập ngày càng sâu vào nền kinh tế thế giới.

Một số nội dung về hỗ trợ pháp lý cần hướng dẫn theo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017

(29/11/2017)

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp là việc Nhà nước quy định và thực hiện các hình thức, nội dung hỗ trợ pháp lý; các điều kiện bảo đảm hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân kinh doanh; trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

Liên kết website