Pháp luật kinh tế
Sign In
Một số vấn đề pháp lý về môi giới thương mại điện tử trong xu hướng “kinh tế chia sẻ”

(26/05/2017)

Tóm tắt: Lợi ích của môi giới thương mại điện tử trong xu hướng “kinh tế chia sẻ” đối với người tiêu dùng và thị trường là không thể phủ nhận, tuy nhiên, việc thiếu các quy định pháp lý đang gây ra những vấn đề bất cập về chủ thể môi giới, chủ thể được môi giới, nghĩa vụ nộp thuế. Bài viết khẳng định môi giới thương mại điện tử là hoạt động được phép kinh doanh, đồng thời nêu các vấn đề pháp lý cần được nghiên cứu hoàn thiện. Abstract: Benefits of e-commerce brokerage in “sharing economy” trend to the consumers on the market are undeniable. However, the lack of legal provisions for e-commerce brokerage causes difficulties relating to the brokers, the clients and the tax obligation. The paper affirms that e-commerce brokerage is a permitted business and discusses legal issues that need to be researched and completed.

Bản chất pháp lý của mua bán, sáp nhập doanh nghiệp

(26/05/2017)

Tóm tắt: Mua bán, sáp nhập doanh nghiệp là các hành vi pháp lý được thực hiện khá phổ biến ở Việt Nam trong thời gian gần đây. Hệ thống pháp luật điều chỉnh hoạt động mua bán, sáp nhập bao gồm nhiều loại quy phạm pháp luật khác nhau. Tuy nhiên, hiểu biết của xã hội về vấn đề này còn nhiều hạn chế. Bài viết cung cấp thông tin nhằm góp phần thống nhất nhận thức về khái niệm và bản chất pháp lý của hoạt động mua bán, sáp nhập doanh nghiệp. Abstract: Merger and acquisition have become a quite common legal act in Vietnam in recent years. The legal document system regulating merger and acquisition consists of different types of legal normative documents[1]. However, the social understanding of such act is still limited. This article provides information to partly contribute to the consistent awareness of term and legal nature of merger and acquistion.

Hoàn thiện pháp luật về góp vốn kinh doanh bằng giá trị nhãn hiệu

(26/05/2017)

Tóm tắt: Góp vốn bằng nhãn hiệu mặc dù được ghi nhận trong hệ thống pháp luật nhưng ở Việt Nam chưa thực sự được cụ thể hóa, gây khó khăn cho các chủ thể. Thực tiễn ở Việt Nam cho thấy, các thương vụ góp vốn chưa nhiều, chủ yếu là góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng nhãn hiệu ở các doanh nghiệp lớn, các tập đoàn kinh tế nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Trên cơ sở phân tích những bất cập của pháp luật về góp vốn bằng nhãn hiệu, bài viết này đưa ra các giải pháp để hoàn thiện các quy định pháp luật. Abstract: Capital contribution by means of the brand although recognized in the legal system in Vietnam but not actually be specified, makes it difficult for the entity. Practice in Vietnam shows, that the business capital contribution is not much, mainly contributing capital with the value of the right to use the brand in large enterprises, the state-owned corporations, enterprises with foreign owned capital. Based on analysis of the inadequacies of the law on capital contribution with the brand, this article suggests solutions for completing legal provisions.

Cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông - Nhìn từ thực tiễn thi hành pháp luật

(19/05/2017)

Tóm tắt: Luật Viễn thông năm 2009 ra đời đã khuyến khích các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia đầu tư, kinh doanh viễn thông, triển khai cơ sở hạ tầng viễn thông băng rộng hiện đại với các công nghệ tiên tiến như 3G, 4G, ... đa dạng hóa dịch vụ viễn thông phù hợp xu thế hội nhập, đáp ứng nhu cầu của người sử dụng và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, xoá khoảng cách số giữa các vùng miền, đặc biệt đối với một bộ phận người dân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo phù hợp với các chính sách của Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên, thực tế cho thấy rằng: Việc thực thi các quy định về cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông vẫn bộc lộ những hạn chế, bất cập làm ảnh hưởng đến lợi ích của cộng đồng doanh nghiệp và khách hàng. Bài viết đưa ra một vài đánh giá trong việc thực thi các quy định về cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông cũng như đi tìm những nguyên nhân của sự bất cập, hạn chế về vấn đề này. Abstracs: The 2009 Telecoms Law has encouraged organizations and individuals from all economic sectors to invest in and invest in telecommunications and to deploy modern broadband telecommunications infrastructure with advanced technologies. Such as 3G, 4G, ... diversify telecommunication services suitable integration trend, meet the needs of users and requirements of socio-economic development, contributing to ensure national defense And improving the quality of life of the people, eliminating the digital divide between regions, especially for a part of the people in remote, border and island areas in line with Party policies and Government. However, the reality is that the enforcement of regulations on licensing telecommunication services still reveals shortcomings and disadvantages that affect the interests of the business community and customers. groin. The article gives some assessments on the enforcement of regulations on EMC as well as on the causes of shortcomings in this regard.

Thực tiễn và yêu cầu hoàn thiện pháp luật về doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam hiện nay

(19/05/2017)

Mặc dù ở Việt Nam trước đây đã có nền móng cho sự phát triển loại hình doanh nghiệp xã hội cũng như ưu điểm của nó đối với nền kinh tế - xã hội, cụ thể là đã từng có rất nhiều tổ chức sử dụng kinh doanh như một công cụ để đóng góp cho cộng đồng, đặc biệt là cho nhóm người yếu thế. Một nghiên cứu năm 2011 do Trung tâm Hỗ trợ sáng kiến phục vụ cộng đồng (CSIP) - Hội đồng Anh phối hợp cùng với Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) đã cho thấy, ở Việt Nam có đến gần 200 tổ chức có đầy đủ đặc điểm để trở thành một doanh nghiệp xã hội, trong số đó, được hình thành sớm nhất là Hợp tác xã Nhân đạo thuộc Hội người khuyết tật Hà Nội, thành lập năm 1973. Tuy nhiên, cho đến Luật Doanh nghiệp năm 2014, Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp và Thông tư số 04/2016/TT-BKHĐT ngày 17/5/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định các biểu mẫu văn bản sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp xã hội, thì doanh nghiệp xã hội mới được pháp luật ghi nhận và nhận diện một cách khá đầy đủ.

Giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế - Những thách thức đối với Chính phủ Việt Nam

(19/04/2017)

Tóm tắt: Cơ chế giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế (ISDS) đã được ghi nhận trong pháp luật đầu tư và các hiệp định về đầu tư quốc tế mà Việt Nam ký kết và tham gia. Bài viết đề cập và nhận diện các yếu tố trong tranh chấp giữa nhà đầu tư nước ngoài và Chính phủ Việt Nam, các thách thức pháp lý và thực tế mà Chính phủ phải đối mặt trong các vụ kiên đầu tư quốc tế. Abstract: The mechanism for dealing with the Investor State Dispute Settlement (ISDS) has recognized in investment law and in the international investment agreements that Vietnam has signed and adhered to. This article mentions and identifies the components in the disputes between foreign investors and Vietnamese Government, legal and practical challenges the Government have to face as well.

Hoàn thiện pháp luật về bán và thuê lại theo hình thức cho thuê tài chính

(19/04/2017)

Tóm tắt: Hầu hết các tổ chức, cá nhân khi tham gia hoạt động thương mại đều có sẵn những tài sản cố định, nhưng họ luôn gặp phải khó khăn về huy động vốn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Từ đó, trên thế giới đã xuất hiện loại hình bán và thuê lại theo hình thức cho thuê tài chính thay thế cho phương thức vay vốn từ ngân hàng đã rất phát triển. Ở Việt Nam, phương thức này vẫn chưa phát triển, trong đó có nguyên nhân về mặt pháp luật. Bài viết sẽ tập trung phân tích đặc điểm pháp lý, thực trạng pháp luật và đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về bán và thuê lại theo hình thức cho thuê tài chính. Abstract: Most of the organizations and individuals involved in commercial activities have fixed assets available, but they must always face difficulties in mobilizing capital for their production and business activities. In the circumstance of these difficulties, sale and sublease appear under form of financial leasing in order to replace the means of capital mobilization from banks. In Vietnam, sale and subblease transaction under the form of financial leasing has not yet developed because of many reasons including legal reason. This article will analysis legal characteristics, current situation of law and some solutions for improving law on sale and sublease under the form of financial leasing.

Liên kết website