Pháp luật kinh tế
Sign In
Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong giao dịch tín dụng của công ty tài chính ở Việt Nam

(03/08/2018)

Người tiêu dùng Việt Nam đã quá quen thuộc với tín dụng tín dụng của hệ thống tổ chức tín dụng trong những năm gần đây. Những hoạt động hỗ trợ trong sản xuất, kinh doanh cũng như chi tiêu hàng ngày làm cho thị trường tín dụng tiêu dùng ngày càng phổ biến và phát triển đa dạng. Tuy nhiên, đi kèm với mức độ phát triển của hệ thống tín dụng tiêu dùng đó là những nhược điểm đã bộc lộ của pháp luật Việt Nam trong việc bảo vệ người tiêu dùng trong hoạt động tín dụng của các công ty tài chính. Do đó, hoàn thiện pháp luật về giao dịch tín dụng tiêu dùng là điều cần quan tâm trong giai đoạn hiện nay.

Quyền tiếp cận thông tin điều tra, áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại của doanh nghiệp theo pháp luật Việt Nam

(03/08/2018)

Để bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của doanh nghiệp, nhiều quy phạm pháp luật về lĩnh vực này đã được ban hành, nhưng các quy định đó còn bất cập, chồng chéo nhau. Bài viết này đưa ra một số đề xuất hoàn thiện pháp luật góp phần nâng cao hiệu quả giám sát của doanh nghiệp đối với hoạt động thực thi các biện pháp phòng vệ thương mại của cơ quan nhà nước.

Những sửa đổi, bổ sung quan trọng của Luật Cạnh tranh năm 2018

(01/08/2018)

Luật Cạnh tranh năm 2018 được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 5, ngày 12/6/2018 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019. So với Luật Cạnh tranh năm 2004, Luật Cạnh tranh năm 2018 được xây dựng trên cơ sở có sự kết hợp chặt chẽ giữa tư duy kinh tế và tư duy pháp lý, trong đó nhấn mạnh mục tiêu tăng cường hiệu quả thực thi. Luật Cạnh tranh năm 2018 gồm 10 chương, 118 điều quy định về hành vi hạn chế cạnh tranh, tập trung kinh tế gây tác động hoặc có khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh đến thị trường Việt Nam; hành vi cạnh tranh không lành mạnh; tố tụng cạnh tranh; xử lý vi phạm pháp luật về cạnh tranh; quản lý nhà nước về cạnh tranh.