Pháp luật kinh tế
Sign In
Nhu cầu điều chỉnh pháp luật đối với việc thu hồi đất để xây dựng các khu đô thị mới và chỉnh trang đô thị ở Việt Nam hiện nay

(28/07/2017)

Tóm tắt: Bài viết này khái quát các dự án xây dựng khu đô thị mới, dự án chỉnh trang đô thị, bản chất của việc thu hồi đất trong các dự án xây dựng khu đô thị mới, chỉnh trang đô thị và sự cần thiết phải điều chỉnh pháp luật đối với việc thu hồi đất để xây dựng các khu đô thị mới và chỉnh trang đô thị. Abstract: This paper bings out the generalization of new urban areas building projects, new urban renewal projects, the nature of land recovery in new urban areas building projects, new urban renewal projects and the need of legal regulating land recovery for new urban areas building, new urban renewal.

Hạn chế cạnh tranh trong lĩnh vực du lịch – Kinh nghiệm quốc tế và bài học đối với Việt Nam

(28/07/2017)

Tóm tắt: Gần đây, trên thế giới và ở Việt Nam đã nảy sinh một số quan ngại về việc các tập đoàn khách sạn đa quốc gia, các hãng tổ chức du lịch nổi tiếng, các nhóm lợi ích cấu kết để tiến hành những hành vi mang tính hạn chế cạnh tranh. Bài viết này sẽ đưa ra kinh nghiệm từ thực tế xử lý các hành vi hạn chế cạnh tranh liên quan đến lĩnh vực du lịch của các nước. Abstract: There have been recently appearing some worries with respect to the fact that multi-national hotel groups, famous tourist firms, interest groups tie together to conduct actions having character of competition restraint in the world and in Vietnam. This article provides experience from the practice of settling cases relating to competition restraint in the tourist area of some countries.

Hoạt động kinh doanh của tổ chức tài chính vi mô theo pháp luật Việt Nam hiện nay

(30/06/2017)

Tóm tắt: Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 đã chính thức ghi nhận tổ chức tài chính vi mô là một loại hình tổ chức tín dụng. Song đến nay, hầu hết các văn bản điều chỉnh tổ chức và hoạt động của tổ chức tài chính vi mô đều được ban hành vào thời điểm trước năm 2010, tạo ra những bất cập không nhỏ trong thực tiễn hoạt động của loại hình tổ chức này. Sau khi nghiên cứu và phản ánh thực trạng hoạt động, bài viết đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật điều chỉnh hoạt động kinh doanh của các tổ chức tài chính vi mô ở Việt Nam hiện nay. Abstract: The Law on Credit Institutions of 2010 has officially acknowledged that micro credit institution is a kind of credit institution. There is until now, however, most of documents regulating organization and operation of micro finance institutions were passed before the year 2010 and make not little inadequacies for operation of this kind of institution in the practice. Based on the study and operation reality, the paper proposes some recommendations for completing legal regulations on business operation of micro finance institutions in Vietnam at present.

Một số vấn đề về tiêu chí xác định doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản

(30/06/2017)

Tóm tắt: Trên cơ sở phân tích quy định pháp luật hiện hành về tiêu chí xác định doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản, so sánh với các quy định pháp luật liên quan, bài viết đề xuất định hướng hoàn thiện pháp luật về tiêu chí này. Abstract: On the basis of the analysis of the current legal regulations on the criteria for determining enterprises or cooperatives which fall into the state of bankruptcy, comparing them with the relevant legal regulations, the article proposes orientations for improvement of law about that criteria.

Doanh nghiệp khoa học và công nghệ theo pháp luật Việt Nam

(26/06/2017)

Tóm tắt: Gần đây, phong trào khởi nghiệp (start-up) đang được chú trọng, đẩy mạnh trong toàn xã hội. Sẽ ngày càng có nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp được ra đời, trong đó phần lớn là các doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Tuy nhiên, một thực tế là các doanh nghiệp khoa học và công nghệ phát triển không được như kỳ vọng, vậy nguyên nhân là do đâu. Bài viết này, nhằm làm rõ các vấn đề pháp lý cơ bản liên quan đến doanh nghiệp khoa học và công nghệ ở Việt Nam. Abtracts: Recently, the start-up movement is being focused, promoted throughout the society. More and more start-ups will be born, with the majority of them being science and technology enterprises. However, the fact that science and technology enterprises are not developing as expected, is why. This article, aimed at clarifying the basic legal issues related to science and technology enterprises in Vietnam.

Một số vấn đề pháp lý về môi giới thương mại điện tử trong xu hướng “kinh tế chia sẻ”

(26/05/2017)

Tóm tắt: Lợi ích của môi giới thương mại điện tử trong xu hướng “kinh tế chia sẻ” đối với người tiêu dùng và thị trường là không thể phủ nhận, tuy nhiên, việc thiếu các quy định pháp lý đang gây ra những vấn đề bất cập về chủ thể môi giới, chủ thể được môi giới, nghĩa vụ nộp thuế. Bài viết khẳng định môi giới thương mại điện tử là hoạt động được phép kinh doanh, đồng thời nêu các vấn đề pháp lý cần được nghiên cứu hoàn thiện. Abstract: Benefits of e-commerce brokerage in “sharing economy” trend to the consumers on the market are undeniable. However, the lack of legal provisions for e-commerce brokerage causes difficulties relating to the brokers, the clients and the tax obligation. The paper affirms that e-commerce brokerage is a permitted business and discusses legal issues that need to be researched and completed.

Bản chất pháp lý của mua bán, sáp nhập doanh nghiệp

(26/05/2017)

Tóm tắt: Mua bán, sáp nhập doanh nghiệp là các hành vi pháp lý được thực hiện khá phổ biến ở Việt Nam trong thời gian gần đây. Hệ thống pháp luật điều chỉnh hoạt động mua bán, sáp nhập bao gồm nhiều loại quy phạm pháp luật khác nhau. Tuy nhiên, hiểu biết của xã hội về vấn đề này còn nhiều hạn chế. Bài viết cung cấp thông tin nhằm góp phần thống nhất nhận thức về khái niệm và bản chất pháp lý của hoạt động mua bán, sáp nhập doanh nghiệp. Abstract: Merger and acquisition have become a quite common legal act in Vietnam in recent years. The legal document system regulating merger and acquisition consists of different types of legal normative documents[1]. However, the social understanding of such act is still limited. This article provides information to partly contribute to the consistent awareness of term and legal nature of merger and acquistion.

Hoàn thiện pháp luật về góp vốn kinh doanh bằng giá trị nhãn hiệu

(26/05/2017)

Tóm tắt: Góp vốn bằng nhãn hiệu mặc dù được ghi nhận trong hệ thống pháp luật nhưng ở Việt Nam chưa thực sự được cụ thể hóa, gây khó khăn cho các chủ thể. Thực tiễn ở Việt Nam cho thấy, các thương vụ góp vốn chưa nhiều, chủ yếu là góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng nhãn hiệu ở các doanh nghiệp lớn, các tập đoàn kinh tế nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Trên cơ sở phân tích những bất cập của pháp luật về góp vốn bằng nhãn hiệu, bài viết này đưa ra các giải pháp để hoàn thiện các quy định pháp luật. Abstract: Capital contribution by means of the brand although recognized in the legal system in Vietnam but not actually be specified, makes it difficult for the entity. Practice in Vietnam shows, that the business capital contribution is not much, mainly contributing capital with the value of the right to use the brand in large enterprises, the state-owned corporations, enterprises with foreign owned capital. Based on analysis of the inadequacies of the law on capital contribution with the brand, this article suggests solutions for completing legal provisions.

Liên kết website