Nâng cao hiệu quả công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân tại thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Sign In

Nâng cao hiệu quả công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân tại thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Thị xã Phúc Yên được chia tách ra từ huyện Mê Linh và được tái lập từ năm 2004. Thị xã Phúc Yên là một trong 09 huyện, thị của tỉnh Vĩnh Phúc, là địa bàn tiếp giáp với Thủ đô Hà Nội, có vị trí chiến lược quan trọng đối với việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung và địa phương nói riêng. Năm 2012, thị xã Phúc Yên được công nhận là đô thị loại III và đón nhận Huân chương Lao động hạng ba của Thủ tướng Chính phủ.
Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, Ủy ban nhân dân thị xã luôn quan tâm và thường xuyên chỉ đạo đối với công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân và coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm và thường xuyên của chính quyền thị xã nên công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo nói chung đã có những chuyển biến đáng kể.
Tuy nhiên, các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân trên địa bàn thị xã còn có xu hướng phức tạp. Các vụ việc liên quan đến khiếu nại, tố cáo chủ yếu liên quan đến vấn đề đất đai:
 - Việc chấp hành quy định của Luật Khiếu nại và Luật Tố cáo về thời hạn giải quyết khiếu nại, tố cáo của một số cơ quan có thẩm quyền gặp nhiều khó khăn, nhiều vụ việc giải quyết kéo dài, không đảm bảo thời hạn… Một số vụ việc trong quá trình giải quyết về chính sách có sự thay đổi, đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến người khiếu nại, tố cáo tiếp tục gửi đơn đến nhiều cấp, hoặc chuyển sang tố cáo chính quyền. Việc phân loại, xử lý đơn của các cấp còn thiếu chính xác, dẫn đến trình tự và thủ tục giải quyết chưa đúng quy định.
- Trong đối thoại với công dân tại một số cơ quan đơn vị chưa tuân thủ đúng quy trình đối thoại trong giải quyết khiếu nại hành chính.
- Về hồ sơ lưu trữ: Thị xã Phúc Yên được tái lập từ năm 2004, tách ra từ huyện Mê Linh, khi chia tách, việc bàn giao hồ sơ không đầy đủ hoặc thất lạc hồ sơ, do đó một số khiếu kiện liên quan đến hồ sơ đất đai gây khó khăn và kéo dài trong quá trình xem xét, giải quyết.
- Một số vụ việc tồn tại từ trước khi tái lập thị xã, mặc dù đã có kết luận, quyết định, văn bản giải quyết của cơ quan có thẩm quyền nhưng công dân không đồng ý hoặc tiếp tục gửi đơn kiến nghị giải quyết.
- Việc tổ chức, thực hiện các quyết định, kết luận, văn bản đã có hiệu lực pháp luật của cơ quan có thẩm quyền còn chậm, do trong quá trình tổ chức thực hiện công dân không phối hợp, ngăn cản hoặc một trong hai bên tiếp tục khởi kiện ra Tòa án gây khó khăn cho việc tổ chức thực hiện
Từ thực tiễn tình hình đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn thị xã, tác giả xin đưa ra một số biện pháp để nâng cao chất lượng giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thị xã trong thời gian tới, cụ thể sau:
- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật Tiếp công dân năm 2013, Luật Khiếu nại năm 2011, Luật Tố cáo năm 2011 và các văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân.
- Duy trì thường xuyên công tác tiếp công dân, tập trung giải quyết kịp thời các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; chủ động giải quyết kịp thời các vụ việc mới phát sinh từ cơ sở, không để kéo dài, phát sinh khiếu kiện đông người, vượt cấp ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong cán bộ, công chức, nhân dân nhất là Luật Khiếu nại năm 2011, Luật Tố cáo năm 2011 với những nội dung cơ bản, những quy định mới để mọi người hiểu đúng và thực hiện.
- Tăng cường vai trò hòa giải của tổ dân phố, khu phố và các xã, phường trong công tác giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp trong nhân dân, hạn chế đơn thư khiếu nại, tố cáo gửi đến nhiều nơi. Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn về nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo.
- Đối với các vụ việc phức tạp, kéo dài: Tổ chức đối thoại, làm việc với công dân vào thứ bảy hàng tuần. Lãnh đạo các cơ quan trực tiếp lắng nghe ý kiến, nguyện vọng để giải quyết kịp thời những kiến nghị của công dân, không để công dân khiếu kiện vượt cấp.
- Tăng cường thanh tra trách nhiệm trong công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân đối với thủ trưởng các phòng, ban và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường trên địa bàn thị xã; tập trung thanh tra trách nhiệm đối với một số xã, phường có nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài, vượt cấp, đông người, phức tạp; không chấp hành nghiêm túc sự chỉ đạo của cấp trên... Để làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân, cần chấn chỉnh những tồn tại, yếu kém, xử lý công khai, nghiêm minh những cán bộ, công chức thiếu trách nhiệm, vi phạm pháp luật trong giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhằm thiết lập trật tự, kỷ cương, tăng cường hiệu quả trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.
Nguyễn Ngọc Ánh
Ủy ban nhân dân thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc