Ninh Bình qua 5 năm thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước
Sign In

Ninh Bình qua 5 năm thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước

Thực hiện Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, 05 năm qua tỉnh Ninh Bình đã có nhiều giải pháp và sáng kiến thiết thực triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung mà Chương trình đã đề ra.
 

Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước được thực hiện trong 02 giai đoạn (2011-2015) và (2016-2020) với 06 nhiệm vụ trọng tâm: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công và hiện đại hóa hành chính.

Xác định được vai trò và tầm quan trọng của Chương trình, 05 năm qua, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện công tác cải cải cách hành chính và đạt được những kết quả tích cực. Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành 41 văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính với mục tiêu: Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tạo điều kiện tối đa cho tổ chức và công dân, đảm bảo môi trường thông thoáng, minh bạch để thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển nhằm đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội ở địa phương. Tỉnh Ninh Bình đã có 04 sáng kiến được triển khai và áp dụng trong công tác cải cách hành chính, cụ thể: Đề án tổ chức thi tuyển chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương; thí điểm triển khai Bộ Chỉ số đánh giá hoạt động của bộ phận một cửa cấp huyện; xây dựng và tổ chức thực hiện Bộ Chỉ số đánh giá chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh; phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức cuộc vận động “Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức” nhằm phổ biến, tuyên truyền về cải cách thủ tục hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

Công tác kiểm tra, đánh giá việc thực hiện cải cách hành chính qua đó kịp thời khắc phục những hạn chế, khó khăn, vướng mắc và đề ra các giải pháp thiết thực nhằm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị, địa phương, 05 năm qua, Ủy ban nhân dân tỉnh đã  tiến hành 05 đợt kiểm tra việc thực hiên công tác cải cách hành chính tại 96 cơ quan, đơn vị, địa phương trong đó có 14 cơ quan đơn vị cấp tỉnh, 08 đơn vị cấp huyện và 74 đơn vị cấp xã. Công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính được đẩy mạnh. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đã phát sóng 84 số (phát thanh và truyền hình), triển khai và duy trì chuyên mục Cải cách hành chính với  tần suất 01 chuyên mục/01 tháng, thời lượng 15phút/chuyên mục. Báo Ninh Bình đã đăng tải 300 tin, bài kịp thời chuyển tải được các yêu cầu, nhiệm vụ công tác cải cách hành chính, thông qua đó cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân nhận thức đầu đủ, rõ ràng và thống nhất về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước để có thái độ tích cực, động cơ đúng đắn, hăng hái tham gia vào công cuộc cải cách hành chính nhà nước ở địa phương.  

Có thể nói qua 05 năm thực hiện, Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước ở tỉnh đã được triển khai toàn diện trên 06 nội dung góp phần vào việc hoàn thành các mục tiêu kinh tế, văn hóa, xã hội tại địa phương. Thể chế kinh tế, hành chính đã cơ bản đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, phát triển kinh tế xã hội; nhiều thủ tục hành chính đã được rà soát, đơn giản, công khai giúp hạn chế phiền hà, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong việc giao dịch với cơ quan nhà nước; chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan hành chính được quy định rõ hơn, khắc phục được tình trạng chồng chéo về thẩm quyền, nhiệm vụ góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; đội ngũ cán bộ công chức, viên chức được nâng lên do được tỉnh quan tâm ngay từ khâu tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng đến quy hoạch bổ nhiệm; việc ứng dụng công nghệ thông tin và áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 trong quản lý nhà nước đang được duy trì và phát huy nhiều tác dụng tích cực trong hoạt động phục vụ nhân dân.

Thiều Thị Tú

Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình

Liên kết website