Giới thiệu các số chuyên đề hàng tháng, định kỳ
Sign In
Giới thiệu số định kỳ 64 trang tháng 8/2018

(31/08/2018)

Tạp chí Dân chủ và Pháp luật số định kỳ 64 trang tháng 8/2018 tiếp tục giới thiệu đến bạn đọc những bài viết có tính nghiên cứu cao về lý luận và thực tiễn, phản ánh thực trạng, phân tích vướng mắc, bất cập trong thực hiện các quy định pháp luật, đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật...

Giới thiệu về Tạp chí chuyên đề 32 trang tháng 8/2018 “Kỷ niệm 15 năm thành lập Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật”

(31/08/2018)

Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật được thành lập theo Quyết định số 336/QĐ-BTP ngày 05/8/2003 của Bộ trưởng BộTư pháp. Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp quản lý nhà nước về công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật; thực hiện kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật thuộc trách nhiệm và thẩm quyền kiểm tra của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; tổ chức thực hiện rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật theo quy định của pháp luật.

Giới thiệu về Tạp chí chuyên đề 32 trang tháng 7/2018 “Pháp luật về nuôi con nuôi”

(30/07/2018)

Sau hơn 07 năm thi hành Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi, thì bên cạnh kết quả đạt được, Nghị định này cũng đã bộc lộ những bất cập, hạn chế như gây cản trở công tác giải quyết việc nuôi con nuôi, thiếu thống nhất với một số văn bản luật có liên quan và công ước La Hay, chưa tạo thuận lợi cho người dân và tổ chức trong việc thực hiện thủ tục hành chính về nuôi con nuôi... Chính vì vậy, việc sửa đổi Nghị định số 19/2011/NĐ-CP là thực sự cần thiết trong giai đoạn hiện nay. Nhằm phục vụ cho việc tuyên truyền, phổ biến về lĩnh vực này, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật xin giới thiệu đến bạn đọc Số chuyên đề 32 trang tháng 3/2018 “Pháp luật về nuôi con nuôi”.

Giới thiệu số định kỳ 64 trang tháng 7/2018

(30/07/2018)

Số định kỳ tháng 7 (316) năm 2018, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật xin giới thiệu đến bạn đọc những bài viết trong các chuyên mục chính: Xây dựng pháp luật, Pháp luật và kinh tế, Thi hành pháp luật với nhiều nội dung hấp dẫn, đặc biệt là các nội dung hướng tới hoàn thiện một số luật, bộ luật lớn như Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, Bộ luật Lao động năm 2012, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015...

Giới thiệu về Tạp chí chuyên đề 32 trang tháng 6/2018 “Công tác tư pháp”

(30/06/2018)

Tháng 6/2018, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật trân trọng giới thiệu đến bạn đọc số chuyên đề 32 trang “Công tác tư pháp”. Những bài viết trong số chuyên đề xoay quanh những nội dung chủ yếu như: Xử lý vi phạm về lý lịch tư pháp, thực hiện pháp luật Thừa phát lại, thực trạng Tủ sách pháp luật ở cơ sở...

Giới thiệu về Tạp chí chuyên đề 32 trang tháng 5/2018 “Công tác trợ giúp pháp lý ở Hà Tĩnh”

(30/06/2018)

Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Hà Tĩnh được thành lập từ năm 1998, sau 20 năm thành lập, Trung tâm đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, trở thành địa chỉ pháp lý tin cậy của người dân. Nhằm thực hiện kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017, Sở Tư pháp tỉnh Hà Tĩnh cũng đã tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật trên địa bàn tỉnh. Đây là một số nội dung sẽ được truyền tải cụ thể trong Tạp chí Dân chủ và Pháp luật số chuyên đề 32 trang “Công tác trợ giúp pháp lý ở Hà Tĩnh”.

Giới thiệu về Tạp chí chuyên đề 32 trang tháng 4/2018 "Phổ biến, giáo dục pháp luật"

(30/06/2018)

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc đưa pháp luật vào cuộc sống, nâng cao kiến thức và hiểu biết pháp luật cho cán bộ cũng như người dân. Công tác này cần được thực hiện thường xuyên, liên tục và đòi hỏi sự phối hợp của tất cả các cấp, các ngành. Chính vì vậy, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật đã phát hành số chuyên đề 32 trang tháng 4/2018 với chủ đề “Phổ biến, giáo dục pháp luật”.

Giới thiệu số định kỳ 64 trang tháng 6/2018

(30/06/2018)

Số định kỳ 64 trang tháng 6 năm 2018 của Tạp chí Dân chủ và Pháp luật đã được phát hành với các chuyên mục chính như: Xây dựng pháp luật, Pháp luật và Kinh tế, Thi hành pháp luật.

Giới thiệu số định kỳ 64 trang tháng 5/2018

(30/06/2018)

Tạp chí Dân chủ và Pháp luật trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc Số định kỳ tháng 5 (314) năm 2018.

Giới thiệu số định kỳ 64 trang tháng 4/2018

(30/06/2018)

Số định kỳ 64 trang tháng 4 năm 2018 của Tạp chí Dân chủ và Pháp luật được phát hành với các chuyên mục: Xây dựng pháp luật, Pháp luật và Kinh tế, Thi hành pháp luật.