Diễn đàn công tác tư pháp
Sign In
Giải pháp bảo đảm đồng bộ, thống nhất giữa Luật Hộ tịch và một số luật liên quan

(16/11/2017)

Qua gần 02 năm thực hiện, các quy định của Luật Hộ tịch về cơ bản đã bảo đảm quyền đăng ký hộ tịch (ĐKHT) của cá nhân, tiếp tục ổn định công tác đăng ký và quản lý hộ tịch. Tuy nhiên, quá trình áp dụng, giải quyết các thủ tục ĐKHT cho thấy vẫn còn một số vướng mắc do thiếu sự đồng bộ, thống nhất giữa các quy định trong Luật Hộ tịch với một số luật nội dung có liên quan như Bộ luật Dân sự, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Cư trú, Luật Nuôi con nuôi. Trong khuôn khổ bài viết này, tác giả phân tích một số vướng mắc nổi bật phát sinh trong quá trình giải quyết các thủ tục ĐKHT, đồng thời mạnh dạn đề xuất một số giải pháp nhằm tháo gỡ.

Những thách thức, khó khăn đối với Ngành Tư pháp trong triển khai thực hiện chương trình hành động quốc gia về đăng ký và thông kê hộ tịch

(16/11/2017)

Thực hiện Tuyên bố cấp Bộ trưởng khu vực châu Á - Thái Bình Dương về đăng ký và thống kê hộ tịch (ĐKTKHT) và Khung hành động khu vực về ĐKTKHT giai đoạn 2015 - 2024 (Khung hành động khu vực) được thông qua tại Hội nghị của Bộ trưởng các nước, vùng lãnh thổ khu vực châu Á - Thái Bình Dương về ĐKTKHT (Civil Registration and Vital Statistics - CRVS) tại Bangkok, Thái Lan, tháng 11/2014 mà Việt Nam tham gia và cam kết thực hiện, Bộ Tư pháp đã làm tốt vai trò là cơ quan đầu mối quốc gia về ĐKTKHT, tham gia Nhóm điều phối về CRVS khu vực châu Á - Thái Bình Dương; chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan xây dựng Chương trình hành động quốc gia về ĐKTKHT của Việt Nam, phù hợp với Khung hành động khu vực.

Thách thức và xu hướng phát triển trợ giúp pháp lý của khu vực Asean trong bối cảnh hội nhập

(27/10/2017)

Bài viết nêu lên những thách thức đối với sự phát triển trợ giúp pháp lý trong khu vực ASEAN, từ đó, phân tích xu hướng phát triển trợ giúp pháp lý nhằm xây dựng mô hình trợ giúp pháp lý thống nhất, hoạt động hiệu quả, không chỉ ở một quốc gia mà còn trong toàn bộ khu vực ASEAN.

Liên kết website