Diễn đàn công tác tư pháp
Sign In
Lợi ích kinh tế của người lao động trong các doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

(26/09/2017)

Thực tế cho thấy, sự nghiệp đổi mới đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo nhằm mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Mục tiêu trên có thực hiện được hay không phụ thuộc rất lớn vào việc giải quyết đúng đắn quan hệ kinh tế, trong đó lợi ích kinh tế của người lao động là một nhân tố có ý nghĩa quyết định đối với quá trình sản xuất của cải vật chất xã hội. Lợi ích của người lao động phải được sự quan tâm thích đáng, phải trở thành động lực để phát triển kinh tế - xã hội. Tỉnh Phú Thọ muốn phát triển kinh tế, ổn định xã hội, ngoài việc giải quyết nhiều vấn đề khác thì vấn đề đảm bảo lợi ích kinh tế cho người lao động cần phải được quan tâm thỏa đáng hơn nữa.

Đổi mới công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo quản lý cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

(26/09/2017)

Cán bộ lãnh đạo quản lý được hiểu là những người được bầu cử hoặc bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, chỉ đạo, có thẩm quyền pháp lý và được sử dụng một cách đầy đủ thẩm quyền ấy trong quá trình quản lý, có nhiệm vụ hoạch định chủ trương công tác và điều khiển quá trình thực hiện nó ở một cấp độ nào đó. Đối tượng này được quy hoạch, đào tạo căn bản cả về lý luận chính trị và nghiệp vụ chuyên ngành, có khả năng tổng hợp và khái quát cao. Hiệu lực, hiệu quả của bộ máy nhà nước nói chung, của hệ thống hành chính nói riêng được quyết định bởi phẩm chất năng lực và kết quả công tác của đội ngũ cán bộ công chức lãnh đạo, quản lý nhà nước.

Sự cần thiết và khả năng xã hội hóa hoạt động tống đạt giấy tờ của nước ngoài trong lĩnh vực dân sự

(19/09/2017)

Việc tống đạt giấy tờ của nước ngoài trong lĩnh vực dân sự bao gồm dân sự, hôn nhân, gia đình, kinh doanh, thương mại và lao động (sau đây gọi chung là tống đạt giấy tờ của nước ngoài) thuộc phạm vi tương trợ tư pháp về dân sự được điều chỉnh bởi các quy định pháp luật về tương trợ tư pháp và các điều ước quốc tế mà Việt nam đã ký kết và gia nhập, cụ thể là: (i) 17 hiệp định/thỏa thuận song phương về tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự và thương mại giữa Việt Nam và các quốc gia/vùng lãnh thổ (hiệp định TTTP); (ii) Công ước La Hay năm 1965 về tống đạt ra nước ngoài giấy tờ tư pháp và ngoài tư pháp trong lĩnh vực dân sự hoặc thương mại (Công ước Tống đạt).

Công ước La Hay năm 1970 về thu thập chứng cứ ở nước ngoài và khả năng gia nhập của Việt Nam

(19/09/2017)

Công ước La Hay năm 1970 về thu thập chứng cứ ở nước ngoài được ký ngày 18/3/1970 và có hiệu lực từ ngày 07/10/1972 (Công ước). Hiện nay, Công ước có 61 thành viên là quốc gia và vùng lãnh thổ từ tất cả các hệ thống pháp luật và châu lục trên thế giới[1]. Việc tham gia và thực thi Công ước đã góp phần hỗ trợ tích cực các cơ quan tư pháp của các quốc gia thành viên giải quyết nhanh chóng các vụ việc dân sự, thương mại và các hoạt động tư pháp khác có yếu tố nước ngoài. Qua bài viết này, tác giả giới thiệu nội dung cơ bản của Công ước và kết quả nghiên cứu, đánh giá về khả năng gia nhập Công ước của Việt Nam.

Thực tiễn thi hành công ước La Hay năm 1965 về tống đạt ra nước ngoài giấy tờ tư pháp và ngoài tư pháp trong lĩnh vực dân sự hoặc thương mại tại Việt Nam

(19/09/2017)

Tranh chấp dân sự và thương mại ngày càng tăng cùng với quá trình toàn cầu hóa. Những tranh chấp này không chỉ xảy ra trên lãnh thổ của một quốc gia mà còn liên quan đến chủ thể có quốc tịch hoặc sinh sống tại quốc gia khác hoặc tài sản ở quốc gia khác. Đối với các tranh chấp do Tòa án thụ lý và giải quyết thì một trong những nhiệm vụ bảo đảm công tác xét xử theo đúng trình tự, thủ tục tố tụng là công tác tương trợ tư pháp (TTTP) giữa các quốc gia, trong đó có tống đạt giấy tờ tư pháp và ngoài tư pháp trong lĩnh vực dân sự hoặc thương mại. Để bảo đảm hoạt động và gắn trách nhiệm của các quốc gia trong việc thực hiện TTTP có hiệu quả, Việt Nam đã ký kết 17 hiệp định TTTP và gần đây nhất đã gia nhập Công ước La Hay năm 1965 về tống đạt ra nước ngoài giấy tờ tư pháp và ngoài tư pháp trong lĩnh vực dân sự hoặc thương mại (Công ước Tống đạt). Công ước có hiệu lực đối với Việt Nam kể từ ngày 01/10/2016. So với các hiệp định TTTP, việc gia nhập Công ước Tống đạt có phạm vi thực hiện tống đạt về mặt địa lý rộng hơn, bởi vì tính đến thời điểm hiện nay, đã có 70 quốc gia là thành viên của Công ước.

Vai trò của các hiệp định song phương tương trợ tư pháp về dân sự và thực tiễn thực thi tại Việt Nam

(19/09/2017)

Để tạo cơ sở pháp lý ổn định cho việc điều chỉnh quan hệ dân sự nói chung và các quan hệ về hôn nhân, gia đình, lao động, thương mại có yếu tố nước ngoài nói riêng thì việc ký kết các hiệp định song phương giữa Việt Nam với các nước về tương trợ tư pháp (TTTP) trong lĩnh vực dân sự có vai trò quan trọng trong bối cảnh Việt Nam đã và đang hội nhập quốc tế. Đến nay, Việt Nam đã ký kết 17 hiệp định/thỏa thuận TTTP về dân sự[1] (hiệp định TTTP) với các nước trên thế giới, đây là các văn bản pháp lý quan trọng nhằm bảo vệ các quyền nhân thân và tài sản của công dân của các bên ký kết nói chung và công dân Việt Nam ở nước ngoài nói riêng. Bên cạnh đó, kể từ ngày 01/10/2016, Việt Nam đã chính thức là thành viên của Công ước La Hay năm 1965 về tống đạt ra nước ngoài giấy tờ tư pháp và ngoài tư pháp trong lĩnh vực dân sự hoặc thương mại, trong đó, có khoảng 70 nước là thành viên của Công ước này. Điều đó cho thấy, các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài phát sinh cần có sự tương trợ tư pháp quốc tế ngày càng được mở rộng và gia tăng, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam với các nước trong cộng đồng quốc tế. Tuy nhiên, trong phạm vi bài viết này, tác giả chỉ giới thiệu về vai trò của các hiệp định song phương TTTP về dân sự và thực tiễn thực thi tại Việt Nam.

Pháp luật tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự - Một số đề xuất, kiến nghị

(19/09/2017)

Việc thực hiện tương trợ tư pháp (TTTP) về dân sự được thực hiện trên cơ sở các quy định của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế về TTTP mà Việt Nam là thành viên. Luật Tương trợ tư pháp năm 2007 được Quốc hội ban hành tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XII. Sau gần 10 năm thực hiện, pháp luật về TTTP trong lĩnh vực dân sự tiếp tục được hoàn thiện đáp ứng yêu cầu hội nhập toàn cầu và khu vực, nhất là trong bối cảnh Việt Nam gia nhập Công ước năm 1965 về tống đạt ra nước ngoài giấy tờ tư pháp và ngoài tư pháp trong lĩnh vực dân sự hoặc thương mại (Công ước Tống đạt). Các văn bản hướng dẫn thi hành Luật này gồm Nghị định số 92/2008/NĐ-CP ngày 22/8/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Tương trợ tư pháp, Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BTP-BNG-TANDTC ngày 19/10/2016 của Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao và Tòa án nhân dân tối cao quy định về trình tự, thủ tục tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự (Thông tư liên tịch số 12)[1]. Bài viết này sẽ tập trung đánh giá những bước phát triển mới, đồng thời phân tích những điểm còn vướng mắc về pháp luật TTTP trong lĩnh vực dân sự, từ đó, đưa ra một số đề xuất góp phần tiếp tục hoàn thiện pháp luật trong thời gian tới.

Liên kết website