Diễn đàn công tác tư pháp
Sign In
Mối quan hệ phối hợp giữa Viện kiểm sát và các cơ quan được giao tiến hành một số hoạt động điều tra trong Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015

(03/08/2018)

Bài viết bàn về mối quan hệ giữa Viện kiểm sát và các cơ quan được giao tiến hành một số hoạt động điều tra trong Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.