Diễn đàn công tác tư pháp
Sign In
Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả việc củng cố, kiện toàn tổ chức pháp chế và chất lượng đội ngũ người làm công tác pháp chế

(14/08/2017)

Công tác pháp chế tại các Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp nhà nước là công tác quan trọng mà các Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp nhà nước phải thực hiện theo Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế (Nghị định số 55/2011/NĐ-CP). Nghị định số 55/2011/NĐ-CP đã quy định đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các doanh nghiệp nhà nước. Sau một thời gian thực hiện Nghị định (hơn 05 năm), được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ, ngành, doanh nghiệp trong việc thực hiện các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch và các nhiệm vụ được giao theo quy định của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP, công tác pháp chế nói chung và việc củng cố, kiện toàn tổ chức pháp chế, chất lượng đội ngũ người làm công tác pháp chế của Bộ, ngành và doanh nghiệp đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các nhiệm vụ quan trọng của Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp.

Nâng cao hiệu quả phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện Di Linh

(28/07/2017)

Di Linh là huyện miền núi nằm trên cao nguyên Di Linh (Lâm Đồng), nơi kết nối giữa tuyến Quốc lộ 20 từ thành phố Hồ Chí Minh đi Đà Lạt và Quốc lộ 28 từ Phan Thiết (Bình Thuận) đi Gia Nghĩa (Đắk Nông), do vậy, huyện có nhiều thuận lợi trong quan hệ thương mại, giao lưu hàng hóa và các nền văn hóa khác nhau. Di Linh là huyện nằm ở vị trí trung tâm của tỉnh Lâm Đồng tiếp giáp với các huyện Đức Trọng, Lâm Hà, Bảo Lâm, thành phố Bảo Lộc và hai tỉnh Bình Thuận, Đắk Nông; có diện tích tự nhiên 161.464 ha, với 19 đơn vị hành chính gồm 18 xã và 01 thị trấn; dân số trung bình 159.051 người; cơ cấu dân cư đa dạng với 28 dân tộc ở các tỉnh thành trong cả nước tập trung về sinh sống, lập nghiệp; trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 37% dân số toàn huyện. Về kinh tế, Di Linh là huyện nông nghiệp chuyên canh cây cà phê với diện tích trên 41.718 ha, sản lượng 111.504 tấn/năm, là vùng trọng điểm cà phê của tỉnh Lâm Đồng, thu nhập bình quân đầu người 45 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo 8,09%, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 14,38% .

Tình hình thực hiện pháp luật về chứng thực tại tỉnh Lâm Đồng

(28/07/2017)

Cùng với Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020, Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 đã xác định cần “hoàn thiện chế định công chứng, xác định rõ phạm vi của công chứng và chứng thực, giá trị pháp lý của văn bản công chứng; xây dựng mô hình quản lý nhà nước về công chứng theo hướng Nhà nước chỉ tổ chức cơ quan công chứng thích hợp; có bước đi phù hợp để từng bước xã hội hóa công việc này”. Thực hiện các Nghị quyết quan trọng này, ngày 29/11/2006, Quốc hội đã thông qua Luật Công chứng để điều chỉnh các vấn đề liên quan đến tổ chức, hoạt động công chứng.

Kết quả đạt được của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở tỉnh Lâm Đồng

(28/07/2017)

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng của cả hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương, là cầu nối để đưa pháp luật của Nhà nước về với nhân dân và là khâu đầu tiên của quá trình thi hành pháp luật. Xuất phát từ vai trò, ý nghĩa quan trọng đó, trong những năm qua, được sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và sự phối hợp đồng bộ của các cơ quan thành viên Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật hai cấp tỉnh và huyện nên công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã đạt được một số kết quả:

Lâm Đồng cần tiếp tục phát huy hiệu quả công tác tư pháp

(28/07/2017)

Năm 2016, tình hình thế giới và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, với nhiều khó khăn và thách thức. Tuy nhiên, nhờ sự chủ động ngay từ đầu và với quyết tâm, nỗ lực của các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Lâm Đồng đã có bước phát triển toàn diện, đạt và vượt nhiều chỉ tiêu kế hoạch đề ra; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định; chương trình xây dựng nông thôn mới, công tác giảm nghèo, du lịch, dịch vụ… có nhiều chuyển biến tích cực; văn hóa, giáo dục, y tế được quan tâm; an sinh xã hội được đảm bảo.

Liên kết website