Diễn đàn công tác tư pháp
Sign In
Khung pháp lý bảo đảm để Tòa án thực hiện quyền tư pháp trong Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015

(03/05/2018)

Tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII đã thông qua Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013, đây là một sự kiện chính trị - pháp lý có tính chất lịch sử, mở ra một thời kỳ mới trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự trong Bộ luật Hình sự năm 2015

(26/04/2018)

Bộ luật Hình sự bảo vệ khách thể quan trọng của đời sống xã hội, giáo dục mọi người ý thức tuân theo pháp luật, phòng ngừa và đấu tranh các loại tội phạm. Trên cơ sở pháp luật, khi quyết định hình phạt, Tòa án nhân dân căn cứ vào cấu thành tội phạm và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ. Bộ luật Hình sự năm 2015 kế thừa, hoàn thiện, bổ sung những điểm mới các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho phù hợp với yêu cầu của thực tiễn để đảm bảo việc áp dụng mang tính trừng phạt, răn đe; nhưng đồng thời mang tính giáo dục, cảm hóa đối với người phạm tội.

Một số kiến nghị về sắp xếp, đổi mới cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp cấp tỉnh hiện nay

(23/04/2018)

Trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam ở nước ta hiện nay, công tác tư pháp ngày càng khẳng định vị trí, giữ vai trò đặc biệt quan trọng ở hầu hết các lĩnh vực từ xây dựng, thi hành đến phổ biến, giáo dục pháp luật... Cùng với việc đổi mới, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, biên chế cơ quan tư pháp ở trung ương, thì việc sắp xếp cơ cấu tổ chức của cơ quan tư pháp địa phương, đặc biệt là Sở Tư pháp cấp tỉnh có ý nghĩa và vai trò quan trọng. Trong bài viết này, tác giả sẽ trao đổi với bạn đọc những quy định của pháp luật về cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp cấp tỉnh hiện nay và kiến nghị một số giải pháp trong thời gian tới.

Một số quy định về người đại diện trong tố tụng hình sự

(23/04/2018)

Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018, có nhiều quy định liên quan đến người đại diện. Người đại diện có thể là người tham gia tố tụng với tư cách người bào chữa cho người bị buộc tội, người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố, bị hại, đương sự hoặc cũng có thể với tư cách là người đại diện của người tham gia tố tụng khác. Trong phạm vi bài viết này tác giả đề cập tới một số quy định về người đại diện trong tố tụng hình sự.

Cải cách Tòa án - Trọng tâm của cải cách trong giai đoạn hiện nay

(23/04/2018)

Cải cách Tòa án là một yêu cầu khách quan của công cuộc đổi mới bởi mục đích của hoạt động tư pháp mà trọng tâm là Toà án nhằm bảo vệ công lý, bảo vệ pháp luật và chế độ xã hội chủ nghĩa, các quyền cơ bản của công dân. Yêu cầu cải cách tổ chức, nâng cao chất lượng và hoạt động của Tòa án là một trong những yêu cầu bức xúc, tự thân của nền công lý và dân chủ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/06/2005 của Bộ Chính trị đã ban hành “Chiến lược Cải cách tư pháp đến năm 2020”, trong đó xác định mục tiêu” “Xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, từng bước hiện đại, phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; hoạt động tư pháp mà trọng tâm là hoạt động xét xử được tiến hành có hiệu quả và hiệu lực cao”.

Nguyên tắc tranh tụng trong xét xử được bảo đảm” trong Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015

(11/04/2018)

Ngày 27/11/2015, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015. Bộ luật đã sửa đổi, bổ sung nhiều quy định mới nhằm thể chế hóa quan điểm cải cách tư pháp của Đảng, trên cơ sở kế thừa truyền thống pháp lý của Việt Nam, vừa tiếp thu có chọn lọc những kinh nghiệm lập pháp của các quốc gia.“Nguyên tắc tranh tụng trong xét xử được bảo đảm”là một trong những điểm mới quan trọng trong Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

Cơ sở pháp lý đảm bảo cho kết quả hòa giải thành ở cơ sở

(11/04/2018)

Hòa giải ở cơ sở là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, thể hiện nét đẹp văn hóa cộng đồng, tinh thần đoàn kết gắn bó của người Việt Nam. Trong những năm qua, công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ngày càng nhận được sự quan tâm, chú trọng của các cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc góp phần bảo đảm trật tự an toàn xã hội, hạn chế các vi phạm pháp luật cũng như các khiếu nại, khiếu kiện của người dân. Kết quả hoạt động của tổ hòa giải, hòa giải viên ngày càng hiệu quả, tỷ lệ vụ việc hòa giải thành đạt cao (trên 80%). Tuy nhiên, thực tế thì không phải mọi cam kết, thỏa thuận của các bên tranh chấp đều được thực hiện sau khi hòa giải thành. Vì vậy, mà quy định về việc công nhận kết quả hòa giải thành ở cơ sở (ngoài Tòa án) được quy định trong Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 được xem là quy định hết sức cần thiết, là cơ sở pháp lý quan trọng để bảo đảm nguyên tắc thiện chí, trung thực và tự chịu trách nhiệm của các bên tranh chấp thông qua quá trình hòa giải cơ sở đã xác lập các cam kết, thỏa thuận, góp phần hạn chế những mâu thuẫn, tranh chấp kéo dài trong nhân dân.

Liên kết website