Số định kỳ tháng 9 (318) năm 2018 - No.9 (318) September 2018
Sign In

Số định kỳ tháng 9 (318) năm 2018 - No.9 (318) September 2018

TRONG SỐ NÀY
XÂY DỰNG PHÁP LUẬT
1. NGUYỄN ĐĂNG DUY - Tự do lựa chọn mô hình kinh doanh - Biểu hiện của quyền tự do kinh doanh 
2. NGUYỄN QUỐC SỬU & NGUYỄN MINH THẮNG - Quản lý mạng xã hội: Cần tiếp cận theo xu hướng phát triển
3. VÕ KHÁNH LINH - Các yếu tố bảo đảm hiệu quả của hình phạt 
4. PHẠM THỊ THI - Quyền hưởng an sinh xã hội theo pháp luật Việt Nam 
5. PHẠM VĨNH HÀ - Những đặc điểm tâm sinh lý ảnh hưởng đến ý thức pháp luật của người Việt Nam  
PHÁP LUẬT VÀ KINH TẾ
6. NGUYỄN THANH LÝ - Giao dịch có khả năng tư lợi trong công ty đại chúng 
7. TRẦN HÀ PHƯƠNG - Những vấn đề mà doanh nghiệp cần quan tâm khi áp dụng hình thức kỷ luật sa thải
THI HÀNH PHÁP LUẬT
8. PHẠM NGỌC THẮNG - Cơ chế phối hợp liên ngành trong công tác theo dõi thi hành pháp luật 
9. VŨ NGỌC HÀ - Thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
10. NGUYỄN XUÂN QUANG & TRẦN NGỌC TUẤN - Quy định thu giữ tài sản thế chấp để xử lý theo pháp luật Việt Nam và một số kiến nghị
11. VŨ THỊ THANH HUYỀN - Thỏa thuận về tài sản chung vợ chồng khi ly hôn 
12. NGUYỄN VIỆT KHOA - Thực trạng xã hội hóa hoạt động trợ giúp pháp lý ở Việt Nam hiện nay
****************************** 
CONTENTS
LAW MAKING
1. NGUYEN DANG DUY -  The freedom of selecting   business form - a manifestation of right of business freedom
2. NGUYEN QUOC SUU & NGUYEN MINH THANG - Social network management should be approached towards development
3. VO KHANH LINH - Factors ensuring effect of criminal penalty
4. PHAM THI THI - Right of social security according to Vietnamese law
5. PHAM VINH HA - Psychophysiological characteristics impacting legal awareness of Vietnamese 
LAW AND ECONOMICS
6. NGUYEN THANH LY - Transactions which maybe self-interested in public corporation
7. TRAN HA PHUONG - Problems of concern for an enterprise when applying disciplinary form of dismissal 
LAW IMPLEMENTATION
8. PHAM NGOC THANG - Inter-departmental coordination mechanism in the work of law implementation monitoring  
9. VU NGOC HA - Law implementation in administrative violation handling in the area of environment protection  
10. NGUYEN XUAN QUANG & TRAN NGOC TUAN - Provision on mortgaged assets seizure for handling in accordance with Vietnamese law and some proposals
11. VU THI THANH HUYEN  - Agreement on marital joint assets in the case of divorce
12. NGUYEN VIET KHOA - Real situation of socialization of legal aid in Vietnam at present  

Thông tin:

  • Số ấn phẩm:
  • Số trang:
  • Giá bìa:
  • Năm xuất bản:0