Số định kỳ tháng 8 (317) năm 2018 - No.8 (317) August 2018
Sign In

Số định kỳ tháng 8 (317) năm 2018 - No.8 (317) August 2018

XÂY DỰNG PHÁP LUẬT
1. BÙI CÔNG QUANG - Vướng mắc trong thực hiện các quy định của pháp luật về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập
2. DOÃN HỒNG NHUNG & NGUYỄN VĂN MÍCH - Cơ chế bồi thường thiệt hại trong hoạt động công chứng theo Luật Công chứng năm 2014
3. HỒ QUÂN CHÍNH & HOÀNG THỊ THANH HOA - Kê biên, xử lý tài sản thuộc sở hữu chung của người phải thi hành án - Một số vấn đề từ thực tiễn
4. NGUYỄN VĂN TUÂN - Một số nội dung của Nghị định số 77/2008/NĐ-CP của Chính phủ về tư vấn pháp luật cần sửa đổi, bổ sung
5. NGUYỄN QUỐC TRÍ - Nguyên tắc đối xử với nhà đầu tư tại Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương
PHÁP LUẬT VÀ KINH TẾ
6. PHẠM THỊ HƯƠNG GIANG - Bất cập của pháp luật về quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
7. NGUYỄN MẠNH THẮNG - Logic thông thường của pháp luật phá sản và Luật Phá sản năm 2014
8. BÙI THỊ HUYỀN - Hoàn thiện pháp luật về giao kết hợp đồng lao động ở Việt Nam
THI HÀNH PHÁP LUẬT
9. TRẦN HÀ BẢO KHUYÊN - Những giải pháp cơ bản trong phòng ngừa tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe của con người
10. LÊ VĨNH CHÂU - Xử lý trường hợp người được thi hành án không hoặc chưa tiếp nhận quyền trực tiếp nuôi con theo bản án, quyết định của Tòa án
11. HOÀNG XUÂN TỐN & BÙI ĐỨC HIỂN - Thực trạng pháp luật về khiếu nại, tố cáo vượt cấp trong lĩnh vực đất đai ở Việt Nam hiện nay
*****************************************
CONTENTS
LAW MAKING
1. BUI CONG QUANG - Difficulties in implementing legal provisions with respect to self-control mechanism of public non-productive units
2. DOAN HONG NHUNG & NGUYEN VAN MICH - Compensation mechanism in notary activities according to the Law on Notary of 2014
3. HO QUAN CHINH & HOANG THI THANH HOA - Distraining, dealing with assets belonging to joint ownership of the judgment debtor - Some problems from the practice
4. NGUYEN VAN TUAN - Some contents of the Decree No. 77/2008/ND-CP of the Government on legal  consultancy should be amended, supplemented
5. NGUYEN QUOC TRI - Principle of investor treatment in the Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership
LAW AND ECONOMICS
6. PHAM THI HUONG GIANG - Inadequacies of legal regulations on anagement of foreign workers in Vietnam
7. NGUYEN MANH THANG - Ordinary logic of bankruptcy law and the Law on Bankruptcy of 2014
8. BUI THI HUYEN - Completing law on labor contract conclusion in Vietnam
LAW IMPLEMENTATION
9. TRAN HA BAO KHUYEN - Main solutions in preventing the crime against human body and health
10. LE VINH CHAU -  Handling the case where the judgment creditor has not or not yet directly accepted the right of bringing up a child according to a judgment, decision of a court
11. HOANG XUAN TON & BUI DUC HIEN - The real situation of the law on complaints and denouncements in excess of competence in the land area in Vietnam at present

Thông tin:

  • Số ấn phẩm:
  • Số trang:
  • Giá bìa:
  • Năm xuất bản:0