Số định kỳ tháng 7 (316) năm 2018 - No.7 (316) July 2018
Sign In

Số định kỳ tháng 7 (316) năm 2018 - No.7 (316) July 2018

XÂY DỰNG PHÁP LUẬT
1. PHÍ THỊ THANH TUYỀN - Pháp luật với việc kiểm soát quyền lực nhà nước ở Việt Nam hiện nay
2. LÊ NGỌC DUY - Quyền con người, quyền công dân theo Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 và một số kiến nghị
3. LÊ THANH LIÊM - Pháp luật về văn hóa, gia đình ở Việt Nam hiện nay và định hướng hoàn thiện
4. NGUYỄN HỮU CHÍ - Một số yếu tố ảnh hưởng đến pháp luật điều chỉnh quan hệ lao động trong Bộ luật Lao động năm 2012
5. PHẠM THỊ LIÊN NGỌC - Hoàn thiện pháp luật về tiền lương trong doanh nghiệp ở Việt Nam
6. NGUYỄN THANH HUYỀN - Bàn về việc hoàn thiện pháp luật dân chủ ở cơ sở
PHÁP LUẬT VÀ KINH TẾ
7. ĐINH DUY BẰNG - Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về dịch vụ logistics ở Việt Nam
8. TRẦN THỊ THU PHƯƠNG - Bất cập của pháp luật Việt Nam về giải quyết tranh chấp đầu tư theo hình thức đối tác công tư
THI HÀNH PHÁP LUẬT
9. LƯU THỊ NGỌC LAN - Vai trò của luật sư trong việc bảo đảm nguyên tắc tranh tụng theo Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015
10. TRẦN THỊ THU HẰNG - Nguyên tắc “thẩm phán, hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật” - Thực tiễn thực hiện và kiến nghị
11. ĐOÀN THỊ TỐ UYÊN - Thực trạng hoạt động xử lý văn bản quy phạm pháp luật hiện nay
12. LÊ KIM CHINH - Vướng mắc trong thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và một số kiến nghị
************************************************************
CONTENTS
LAW MAKING
1. PHI THI THANH TUYEN - Law towards control of state power in Vietnam today
2. LE NGOC DUY - Human rights, citizen rights according to the Criminal Procedural Code of 2015 and some proposals
3. LE THANH LIEM - Law with respect to culture, family in current Vietnam and completion orientation
4. NGUYEN HUU CHI - Some factors impacting law on labor relationships in the Labor Code of 2012
 5. lPHAM THI LIEN NGOC - Completion of law on salary in Vietnamese enterprises
6. NGUYEN THANH HUYEN - Discussion on the completion of democracy law at grassroots
LAW AND ECONOMICS
7. DINH DUY BANG - Solutions improving state management effect with respect to logistics service in Vietnam
8. TRAN THI THU PHUONG - Inadequacies of Vietnamese law on investment dispute resolution under Public Private Partnership (PPP)
 LAW IMPLEMENTATION
9. LUU THI NGOC LAN -  The role of lawyers in ensuring the adversarial principle according to the Criminal Procedural Code of
10. TRAN THI THU HANG - The principle “judges, assessors are independent and solely binding on the law” - implementation practice and recommendations
11. DOAN THI TO UYEN - The current real situation of handling normative documents
12. LE KIM CHINH - Entanglements in implementing the Law on promulgation of legal normative documents of 2015 and some proposals

Thông tin:

  • Số ấn phẩm:
  • Số trang:
  • Giá bìa:
  • Năm xuất bản:0