Số định kỳ tháng 6 (315) năm 2018 - No.6 (315) June 2018
Sign In

Số định kỳ tháng 6 (315) năm 2018 - No.6 (315) June 2018

XÂY DỰNG PHÁP LUẬT
1. NGUYỄN QUANG BÌNH - Phát huy vai trò của báo chí trong giáo dục giá trị cho thế hệ trẻ Việt Nam hiện nay
2. LÃ VĂN BẰNG - Vai trò thực hiện pháp luật về bảo vệ trẻ em
3. NGUYỄN QUANG TUYẾN & TRẦN TUẤN SƠN - Xây dựng khung pháp lý cho phân khúc thị trường bất động sản nghỉ dưỡng ở nước ta hiện nay
4. NGUYỄN THỊ TÂM - Luật Kinh doanh bảo hiểm trong giai đoạn hội nhập - Một số bất cập và giải pháp hoàn thiện
5. PHẠM THỊ TUYẾT GIANG - Pháp luật về ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp - Bất cập và hướng hoàn thiện
PHÁP LUẬT VÀ KINH TẾ
6. LÊ THỊ BÍCH HUỆ - Hoàn thiện pháp luật về cấp bảo lãnh Chính phủ đối với khoản vay của doanh nghiệp
7. NGUYỄN PHƯƠNG THẢO - Sử dụng chỉ dẫn thương mại gây nhầm lẫn nhằm cạnh tranh không lành mạnh theo pháp luật Việt Nam
THI HÀNH PHÁP LUẬT
8. VÕ ĐÌNH TOÀN & ĐINH VĂN LINH - Xử lý tài sản bảo đảm theo Bộ luật Dân sự năm 2015 và yêu cầu bảo đảm thực thi
9. VŨ HÙNG ĐỨC - Quyền cư trú và quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam của người nước ngoài
10. HOÀNG QUỐC HỒNG - Thủ tục phạt tiền trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt - Bất cập và hướng hoàn thiện
11. QUÁCH VĂN DƯƠNG & NGUYỄN THỊ GIANG - Nâng cao hiệu quả phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hòa giải cơ sở
12. NGUYỄN ĐỨC VIỆT & HOÀNG THANH PHƯƠNG - Bảo hộ quyền tác giả trong môi trường kỹ thuật số tại Thái Lan và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
**************************************************************************************
CONTENTS
LAW MAKING
1. NGUYEN QUANG BINH - Promoting the role of press in educating value for Vietnamese young  generation at present
2. LA VAN BANG - The role of law implementation on minor protection
3. NGUYEN QUANG TUYEN & TRAN TUAN SON - Setting up legal framework for market part of resort property in our country at present
4. NGUYEN THI TAM - Law on insurance business in the phase of integration - Some insufficiencies and completion solutions
5. PHAM THI TUYET GIANG - Law on investment incentive in the agricultural area - Insufficiencies and completion orientation
LAW AND ECONOMICS
6. LE THI BICH HUE - Completing law on level of government guarantee for enterprise loans
7. NGUYEN PHUONG THAO - Using commercial indications causing confusion aimed at unfair            competition according to Vietnamese law
LAW IMPLEMENTATION
8. VO DINH TOAN & DINH VAN LINH - Handling      secured assets according to the Civil Code of 2015 and requirement of implementation guarantee
9. VU HUNG DUC - Domicile right and right of house ownership in Vietnam of foreigners
10. HOANG QUOC HONG - Fine procedures in the area of order and safety of road, railway traffic - Insufficiencies and completion direction
11. QUACH VAN DUONG & NGUYEN THI GIANG - Improving effect of legal dissemination, education through conciliation at grassroots level
12. NGUYEN DUC VIET & HOANG THANH PHUONG -Copyright protection in the digital environment in Thailand and experiences for Vietnam
 

Thông tin:

  • Số ấn phẩm:
  • Số trang:
  • Giá bìa:
  • Năm xuất bản:0