Số định kỳ tháng 5 (314) năm 2018 - No.5 (314) May 2018
Sign In

Số định kỳ tháng 5 (314) năm 2018 - No.5 (314) May 2018

XÂY DỰNG PHÁP LUẬT
1. NGUYỄN VĂN NGHĨA - Định hướng phát triển nghề thừa phát lại ở Việt Nam và những vấn đề pháp lý mới cần hoàn thiện
2. NGUYỄN THU TRANG - Bảo đảm quyền bình đẳng và không phân biệt đối xử với người khuyết tật trong lao động
3. ĐINH THỊ THANH THỦY - Bảo đảm quyền của người sử dụng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh - Một số vấn đề pháp lý
4. TRƯƠNG THỊ TƯỜNG VI - Sự cần thiết hoàn thiện các quy định pháp lý về quyền tác giả đối với chương trình máy tính ở Việt Nam
5. NGUYỄN HOÀNG HÀ - Vấn đề việc làm và quan hệ lao động trong cách mạng công nghiệp lần thứ tư                                                                                         
PHÁP LUẬT VÀ KINH TẾ
6. ĐỒNG THÁI QUANG - Bàn về hình thức góp vốn vào công ty hợp danh
7. CAO ĐÌNH LÀNH - Thực thi pháp luật bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở
THI HÀNH PHÁP LUẬT
8. NGUYỄN QUỐC TRÍ - Công nhận hôn nhân được xác lập ở nước ngoài trong trường hợp vi phạm chế độ hôn nhân theo Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam
9. LÊ NGUYỄN GIA THIỆN & NGUYỄN THỊ THÙY LINH - Hòa giải thương mại và thi hành thỏa thuận hòa giải thành ở Cộng hòa liên bang Đức
10. NGUYỄN XUÂN QUANG & NGUYỄN XUÂN LÝ - Chế định kiểm định quan hệ lao động của pháp luật Hoa Kỳ, Trung Quốc và gợi mở cho Việt Nam
11. PHAN HỒNG NGUYÊN - Công tác thông tin, phổ biến, giáo dục pháp luật ở Canada
12. ĐOÀN KHÁNH HÒA - Công tác đăng ký và thống kê hộ tịch trên địa bàn tỉnh Quảng Bình - Khó khăn và giải pháp
***********************************************************************************
CONTENTS
LAW-MAKING
1. NGUYEN VAN NGHIA - Orientation of developing baillif profession in Vietnam and new legal issues which should be completed
2. NGUYEN THU TRANG - Ensuring equal right and indiscrimination with handicapped people in labor
3. DINH THI THANH THUY - Ensuring rights of    medical service users - Some legal issues 
4. TRUONG THI TUONG VI - The need of   completing legal provisions on copyrights for computer programs in Vietnam
5. NGUYEN HOANG HA - Job and labor relationship in the 4th Industrial Revolution
LAW AND ECONOMICS
6. DONG THAI QUANG - Discussion on forms of capital contribution to partnerships
7. CAO DINH LANH - Implementing law on compensation in case of housing land recovery by the State 
LAW IMPLEMENTATION
8. NGUYEN QUOC TRI - Recognition of marriage established in overseas in case of marital status  violation according to the Law on Marriage and Family of Vietnam
9. LE NGUYEN GIA THIEN & NGUYEN THI THUY LINH - Commercial conciliation and enforcement of successful conciliation in the Federal Republic of Germany
10. NGUYEN XUAN QUANG & NGUYEN XUAN LY - Verification institution of labor relationships of laws of USA, China and suggestions for Vietnam
11. PHAN HONG NGUYEN - Legal information,  dissemination and education work in Canada
12. DOAN KHANH HOA - Civil registration and  statistics in the Quang Binh Province - Difficulties and solutions
 
 

Thông tin:

  • Số ấn phẩm:
  • Số trang:
  • Giá bìa:
  • Năm xuất bản:0