Số định kỳ tháng 4 (313) năm 2018 - No.4 (313) April 2018
Sign In

Số định kỳ tháng 4 (313) năm 2018 - No.4 (313) April 2018

XÂY DỰNG PHÁP LUẬT
1. NGUYỄN VINH HƯNG - Nguyên tắc, hình thức và phương pháp thực hiện chức năng quản lý kinh tế của Nhà nước Việt Nam giai đoạn hội nhập quốc tế
2. LÊ THỊ ANH ĐÀO - Quyền được giáo dục theo luật quốc tế và thực tiễn thực hiện tại Việt Nam 
3. PHẠM QUÝ ĐẠT - Thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin
4. NGUYỄN THỊ LÊ THU - Xác định phạm vi đối tượng là cán bộ theo pháp luật Việt Nam hiện nay
5. NGUYỄN QUÝ TRỌNG & NGUYỄN MINH ĐỨC - Công ty luật hợp danh - Nhận diện và những yếu tố tác động
PHÁP LUẬT VÀ KINH TẾ
6. NGUYỄN MINH HẰNG & HOÀNG VĂN THÀNH - Pháp luật về phát hành trái phiếu và trái phiếu đặc biệt của công ty quản lý tài sản để mua lại nợ xấu của các tổ chức tín dụng
7. lNGUYỄN MẠNH THẮNG - Thực trạng pháp điển hóa Luật Thương mại
8. TỐNG HOÀNG HÀ - Những nguyên tắc cơ bản trong quản trị công ty trách nhiệm hữu hạn
THI HÀNH PHÁP LUẬT
9. NGUYỄN HUY HOÀNG NAM - Chào bán tiền ảo lần đầu ra công chúng ở Nhật Bản và vấn đề xây dựng pháp luật về quản lý tiền ảo ở Việt Nam
10. NGUYỄN ĐĂNG QUÂN - Hạn mức trả bảo hiểm tiền gửi - Kinh nghiệm quốc tế và áp dụng tại Việt Nam
11. LÊ THỊ THU HÀ - Một số giải pháp đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động trợ giúp pháp lý
12. TRẦN ĐÔNG TÙNG - Một số giải pháp đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động giám định tư pháp ở thành phố Hà Nội
*****************************************************************************************************
CONTENTS
LAW-MAKING
1. NGUYEN VINH HUNG - Principle, form, and method of performing the economic management function of the Vietnamese State in the period of    international integration
2. LE THI ANH DAO - Right to education according to international law and the current implementation   situation Vietnam
3. PHAM QUY DAT - Information relating to  business secret according to the Law on Access to Information 
4. NGUYEN THI LE THU - Defining the scope of the subject as cadres according to current Vietnamese law
5. NGUYEN QUY TRONG & NGUYEN MINH DUC - Identifying a legal partnership and impacting  factors
LAW AND ECONOMICS
6. NGUYEN MINH HANG & HOANG VAN THANH - Law on bond issuance and specific bond of assets management company for back-buying bad debt of credit institutions
7. NGUYEN MANH THANG - Real situation of   codifying commercial law
8. TONG HOANG HA - Basic principles in the administration of limited liability company
LAW IMPLEMENTATION
9. NGUYEN HUY HOANG NAM - Initial bitcoin public offering in Japan and the issue of law making on bitcoin management in Vietnam
10. NGUYEN DANG QUAN - Deposit insurance payment limit - international experiences and application in Vietnam
11. LE THI THU HA - Some solutions strengthening socialization of legal aid activities
12. TRAN DONG TUNG - Some solutions strengthening socialization of judicial expertise operation in the Hanoi City

Thông tin:

  • Số ấn phẩm:
  • Số trang:
  • Giá bìa:
  • Năm xuất bản:0