Số định kỳ tháng 3 (312) năm 2018 - No.3 (312) March 2018
Sign In

Số định kỳ tháng 3 (312) năm 2018 - No.3 (312) March 2018

XÂY DỰNG PHÁP LUẬT
1. TRỊNH THỊ THANH -  Sự cần thiết của hoạt động trợ giúp pháp lý trong đời sống xã hội Việt Nam hiện nay
2. NGUYỄN HOÀNG THỊNH - Nguyên tắc tranh tụng trong xét xử được bảo đảm tại Điều 26 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015
3. NGUYỄN NGỌC LAN - Việc làm cho người khuyết tật ở Việt Nam hiện nay
4. KIỀU THỊ THANH - Vài nét về nguyên tắc nộp đơn đầu tiên trong bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế
PHÁP LUẬT VÀ KINH TẾ
5. NGUYỄN DUY THANH - Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hoạt động bán hàng trên website thương mại điện tử ở Việt Nam
6. NGUYỄN PHƯƠNG THẢO - Xử lý hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp ở Việt Nam
THI HÀNH PHÁP LUẬT
7. TRƯƠNG THẾ CÔN - Một số bất cập về chuyển nhượng dự án đầu tư có sử dụng đất
8. NGUYỄN THỊ THANH XUÂN - Sửa đổi quy định về thuế sử dụng đất trong bối cảnh thực hiện cải cách tài chính về đất đai
9. HOÀNG ĐÌNH THANH - Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 với việc sửa đổi, bổ sung các thủ tục tố tụng đáp ứng yêu cầu của Bộ luật Hình sự năm 2015
10. GIÀNG QUỐC HƯNG - Phương hướng phòng ngừa tội giết người trên địa bàn tỉnh Lào Cai
11. VŨ NGỌC HÀ - Công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường ở Điện Biên
12. NGUYỄN MINH HIẾU - Mức tạm ứng chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ, đo đạc và định giá tài sản 
********************************************************************************
CONTENTS
LAW-MAKING

1. TRINH THI THANH -  The need of legal aid activities in the current social life of Vietnam
2. NGUYEN HOANG THINH - Adversarial principle in the adjudication is ensured in the Article 26 of the Criminal Procedural Code of 2015
3. NGUYEN NGOC LAN -  Jobs for handicapped people in Vietnam at present
4. KIEU THI THANH - Some  features on the principle of first application submission in the protection of    industrial property rights relating to patent
LAW AND ECONOMICS
5. NGUYEN DUY THANH - Improving state management effect on sale activities in the e-commerce website in Vietnam
6. NGUYEN PHUONG THAO - Handling unfair competition act in the area of industrial property in Vietnam
LAW IMPLEMENTATION
7. TRUONG THE CON - Some insufficiences with respect to transfer of investment projects involving land use
8. NGUYEN THI THANH XUAN - Amending stipulations on land use tax under circumstance of implementation of financial reform on land
9. HOANG DINH THANH - Criminal Procedural Code of 2015 and amendments, supplements of procedures to meet requirements of the Criminal Code of 2015
10. GIANG QUOC HUNG - Direction of preventing the murder crime in the Lao Cai Province
11. VU NGOC HA - The work of handling administrative violations in the area of environment protection in Dien Bien
12. NGUYEN MINH HIEU - Level of advance of costs for examination, re-examination on site, assets  measurement and valuation

Thông tin:

  • Số ấn phẩm:
  • Số trang:
  • Giá bìa:
  • Năm xuất bản:0