Số định kỳ tháng 2 (311) năm 2018 - No.2 (311) February 2018
Sign In

Số định kỳ tháng 2 (311) năm 2018 - No.2 (311) February 2018

XÂY DỰNG PHÁP LUẬT
1. NGUYỄN PHÚC ĐẠT -  Một số vấn đề lý luận về quyền của người được thi hành án dân sự ở Việt Nam
2. NGUYỄN THANH PHÚC - Thời hiệu thừa kế theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015
3. VŨ LAN PHƯƠNG - Bàn về đại diện theo pháp luật của pháp nhân trong các quy định pháp luật Việt Nam
4. MAI THỊ MAI & NGUYỄN QUANG HUY - Luật Tiếp cận thông tin - Góc nhìn so sánh với Luật Tự do thông tin của Hoa Kỳ
5. NGÔ THỊ THU HOÀI - Phân cấp thẩm quyền xét xử trong Quốc triều khám tụng điều lệ với việc bảo vệ quyền con người
6. NGUYỄN HUY TÀI - Quy định về các tội xâm phạm sức khỏe người khác trong các giai đoạn của lịch sử pháp luật hình sự
PHÁP LUẬT VÀ KINH TẾ
7. NGUYỄN ĐĂNG QUÂN - Mô hình bảo hiểm tiền gửi các nước trên thế giới và kinh nghiệm cho Việt Nam
8. NGUYỄN HIỀN PHƯƠNG - Điều kiện lao động và sử dụng lao động đối với lao động giúp việc gia đình - Thực trạng và kiến nghị
THI HÀNH PHÁP LUẬT
9. NGUYỄN ĐỨC TÂM - Quan hệ phối hợp trong công tác đấu tranh phòng ngừa tái phạm tội
10. ĐINH CÔNG THÀNH & NGUYỄN THỊ TUYẾT LOAN - Một số điểm mới cần thống nhất trong nhận thức và áp dụng pháp luật đối với nhóm tội xâm phạm sở hữu tại Bộ luật Hình sự năm 2015
11. LÒ THỊ VIỆT HÀ - Những quy định mới của Điều 185 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) và một số lưu ý khi áp dụng
12. BÙI HỒNG HẢI - Một số điểm mới về người bào chữa trong Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015
13. ĐOÀN HÒA - Sở Tư pháp Quảng Bình phát huy tốt vai trò tham mưu quản lý nhà nước trong công tác theo dõi thi hành pháp luật  
14. TRẦN NGHỊ VIỆN - Vai trò của hương ước trong quản lý xã hội ở nước ta  
********************************************************************************
CONTENTS
 
LAW-MAKING 
1. NGUYEN PHUC DAT - Some theoretical issues on rights of a civil judgment creditor in Vietnam
2. lNGUYEN THANH PHUC - Inheritance time limit according to the Civil Code of 2015
3. VU LAN PHUONG - Disscussion on legal    representation of legal entity in provisions of Vietnamese law
4. MAI THI MAI & NGUYEN QUANG HUY - Law on information access - from the viewpoint of comparision with the Law on freedom of information of the USA
5. NGO THI THU HOAI - Level-divided litigation in the Dynasty Penal Procedural Code with the human right protection
6. NGUYEN HUY TAI - Provisions on infliction of  bodily harm upon another person in historical phases of criminal law
LAW AND ECONOMICS
7. NGUYEN DANG QUAN - Model of deposit  insurance of some countries in the world and experience for Vietnam
8. NGUYEN HIEN PHUONG - Working conditions and employment with regard to domestic workers - the real situation and recommendations
LAW IMPLEMENTATION
9. NGUYEN DUC TAM - Co-ordination relationship in the work of prevention of crime re-committing
10.DINH CONG THANH & NGUYEN THI TUYET LoAN -  Comprehensive understanding of some new   regulations and application of group of crimes against property in the Criminal Code of 2015
11.LO THI VIET HA - New regulations of the Article 185 of the Criminal Code of 2015 as amended,  supplememted in 2017 and some attentions during application
12. BUI HONG HAI - Some new issues on the defender in the Criminal Code of 2015
13. DOAN HOA - Quang Binh Justice Department in good promoting the role of state management  consultancy in the law implementation monitoring work 
14. TRAN NGHI VIEN - The role of village  arrangements in social management in our country

Thông tin:

  • Số ấn phẩm:
  • Số trang:
  • Giá bìa:
  • Năm xuất bản:0