Số định kỳ tháng 1 (310) năm 2018 - No.1 (310) January 2018
Sign In

Số định kỳ tháng 1 (310) năm 2018 - No.1 (310) January 2018

XÂY DỰNG PHÁP LUẬT
1. VINH NGUYỄN - Ngành Tư pháp tiếp tục chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước về xây dựng thể chế, xây dựng Nhà nước pháp quyền, cải cách hành chính, cải cách tư pháp, bảo đảm quyền con người, quyền công dân
2. ĐÀO ĐOAN HÙNG - Bầu cử dân chủ - Cơ chế bảo đảm thực hiện quyền lực chính trị của nhân dân lao động
3. NGỌ VĂN NHÂN - Vai trò của việc thực hiện dân chủ ở cấp xã đối với xây dựng nông thôn mới ở nước ta hiện nay
4. NGUYỄN CẢNH QUÝ - Các giải pháp đột phá trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay
5. NGUYỄN VINH HƯNG - Cần nghiên cứu, đổi mới cơ chế hoạt động của Thừa phát lại ở nước ta hiện nay
PHÁP LUẬT VÀ KINH TẾ
6. TRẦN QUANG HUY - Chính sách phát triển nhà ở xã hội ở Việt Nam hiện nay và những vấn đề thực tiễn đặt ra
7. LÊ THỊ THU HẰNG - Hoàn thiện pháp luật về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp
VĂN HÓA PHÁP LÝ
8. KHUÊ VIỆT TRƯỜNG - Mùa xuân hoa vẫn nở vàng
THI HÀNH PHÁP LUẬT
9. LẠI THỊ GIANG - Kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật ở tỉnh Thái Bình
10. LÊ THỊ TUYẾT HÀ - Ai là chủ sở hữu quyền tác giả đối với học liệu?
11. LÊ VĂN TRANH - Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Luật Doanh nghiệp và Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
12. TRỊNH DUY THUYÊN & NGUYỄN TẤN LUẬT - Thực tiễn công tác thi hành án treo ở thành phố Cần Thơ và những kiến nghị
13. MẠNH HỮU - Cần hiểu đúng về bản chất của hoạt động chào bán chứng khoán riêng lẻ
*****************************************************************************************************
CONTENTS
 Welcome Earth Dog Spring 2018
LAW-MAKING
1. VINH NGUYEN - Justice Branch actively continues to   consult the Party, State on setting up mechanism and rule of law state, on administrative reform, justice reform, ensuring human rights and citizen's rights
2. DAO DOAN HUNG - Democratic election – a mechanism ensuring realization of political power of the working people
3. NGO VAN NHAN - The role of democracy realization at the  village level for building new countryside in our country at presen
4. NGUYEN CANH QUY - Breakthrough solutions in preventing, fighting against corruption in Vietnam at present
5. NGUYEN VINH HUNG - The need of studying, renovating the existing bailiff mechanism in our country
LAW AND ECONOMICS
6. TRAN QUANG HUY -The policy of current development of social housing in Vietnam and raising practice issues
7. LE THI THU HANG -Completing law on environment  protection charges for industrial waster water
LEGAL CULTURE
8. KHUE VIET TRUONG - Still yellowy blossoming in the spring
LAW IMPLEMENTATION
9. LAI THI GIANG - Examining and handling legal documents in Thai Binh Province
10. LE THI TUYET HA - Who is the copyright owner of school materials
11. LE VAN TRANH - Supporting small and medium-sized enterprises according to the Enterprise Law and the Law on Supporting small and medium-sized enterprises
12. TRINH DUY THUYEN & NGUYEN TAN LUAT - The practice of suspended sentence execution work in the Can Tho City and recommendations
13. MANH HUU - To correctly understand the nature of  individual stock sale activities

Thông tin:

  • Số ấn phẩm:1/2018
  • Số trang:64
  • Giá bìa:13.000 đồng
  • Năm xuất bản:2018