Số định kỳ tháng 11 (308) năm 2017 - No.11 (308) November 2017
Sign In

Số định kỳ tháng 11 (308) năm 2017 - No.11 (308) November 2017

XÂY DỰNG PHÁP LUẬT
1. TRẦN ANH TUẤN -  Bàn về tổ chức chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt
2. VŨ NGỌC HÀ & TRẦN THỊ THANH MAI - Hoàn thiện cơ chế phản hồi của người sử dụng dịch vụ sự nghiệp công
3. HOÀNG THỊ NGÂN - Một vài cơ chế thí điểm trong quản lý nhà nước
4. NGUYỄN THỊ THU TRANG - Đảm bảo quyền tự do kinh doanh trong gia nhập thị trường
5. VÕ THỊ KIM TUYẾN - Một số cam kết quốc tế của Việt Nam liên quan đến phát triển dịch vụ môi trường                                                                               
PHÁP LUẬT VÀ KINH TẾ
6. ĐOÀN XUÂN TRƯỜNG - Pháp luật lao động Việt Nam về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong lĩnh vực trả lương cho người lao động
7. NGUYỄN QUÝ TRỌNG - Quyền sở hữu tài sản trong công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
THI HÀNH PHÁP LUẬT
8. VŨ THỊ HÒA NHƯ - Một số bất cập trong thực tiễn thi hành Luật Doanh nghiệp năm 2014
9. HOÀNG THỊ KIM CƯƠNG - Pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong hoạt động khuyến mại ở Việt Nam
10. NGUYỄN VĂN NGHĨA - Quy định của Luật Thi hành án dân sự về bản án, quyết định được thi hành - Thực trạng và một vài kiến nghị
11. NGUYỄN VINH DIỆN – Xác định thiệt hại và bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất
------------------------------------------------------------------------------------------
CONTENTS
LAW-MAKING
1. TRAN ANH TUAN - Discussion on local government organization in administrative -  economic special units
2. VU NGOC HA & TRAN THI THANH MAI - Completing feedback mechanism of public   service users
3. HOANG THI NGAN - Some pilot  mechanism in state management
4. NGUYEN THI THU TRANG - Ensuring the right of business freedom in entering market
5. VO THI KIM TUYEN - Some international commitments of Vietnam towards development of environment services
LAW AND ECONOMICS
6. DOAN XUAN TRUONG - Labour law of Vietnam on social responsibility of enterprises in the area of paying salary to employees
7. NGUYEN QUY TRONG - The right of   property ownership in a limited company with two or more members
LAW IMPLEMENTATION
8. VU THI HOA NHU - Some inadequacies in the implementation of the Enterprise Law of 2014
9. HOANG THI KIM CUONG - Law on consumer interest protection in promotion activities in Vietnam
10. NGUYEN VAN NGHIA - Provisions of the Law on civil judgment execution on executed judgment, decision  - The real situation and some recommendations
11. NGUYEN VINH DIEN -  Determining    damages and compensation in case of state land recovery

Thông tin:

  • Số ấn phẩm:
  • Số trang:
  • Giá bìa:
  • Năm xuất bản:0