Số định kỳ tháng 10 (307) năm 2017 - No.10 (307) October 2017
Sign In

Số định kỳ tháng 10 (307) năm 2017 - No.10 (307) October 2017

XÂY DỰNG PHÁP LUẬT
1. NGUYỄN THỊ THU VÂN - Bảo vệ dữ liệu cá nhân trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0
2. TRẦN THỊ DIỆU OANH - Nâng cao hiệu quả hoạt động chất vấn - Hình thức giám sát của đại biểu Hội đồng nhân dân ở Việt Nam hiện nay
3. NGUYỄN NGỌC BÍCH - Pháp luật về hộ tịch với yêu cầu cải cách hành chính
4. VINH NGUYỄN & LÊ ĐĂNG XUYÊN - Bàn về một số vấn đề trong Dự thảo Luật Đơn vị hành chính - Kinh tế đặc biệt
5. VÕ KHÁNH LINH - Hiệu quả của hình phạt và các hướng nghiên cứu hiện nay
PHÁP LUẬT VÀ KINH TẾ
6. PHẠM MINH HUYỀN - Bảo hộ chồng lấn giữa quyền tác giả và nhãn hiệu - Thực trạng pháp luật Việt Nam và một số đề xuất
7. TRẦN THỊ PHƯƠNG LIÊN - Điều chỉnh hành vi bán hàng đa cấp bất chính dưới góc độ Luật Cạnh tranh
THI HÀNH PHÁP LUẬT
8. NGUYỄN VĂN NGHĨA - Pháp luật Việt Nam và kinh nghiệm quốc tế về cung cấp thông tin tài sản thi hành án
9. CAO THỊ QUỲNH - Bàn về điều kiện độ tuổi trong nuôi con nuôi
10. NGUYỄN VĂN HÀ - Người được trợ giúp pháp lý theo Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017
11. PHAN THỊ THÙY TRANG - Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội
12. LƯƠNG VĂN TUẤN - Bình luận về việc xử phạt do không xuất trình bản chính giấy đăng ký phương tiện giao thông
13. HOÀNG THỊ THU PHƯƠNG - Bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp tại tỉnh Quảng Bình
********************************************************************************************************
CONTENTS
LAW-MAKING
1. NGUYEN THI THU VAN -  Protection of personal data under circumstances of the industrial revolution 4.0
2. TRAN THI DIEU OANH - Improvement of   questioning effect - a supervision form of people’s  council delegates in Vietnam today
3. NGUYEN NGOC BICH - Law on civil status with requirement of administrative reform
4. VINH NGUYEN & LE DANG XUYEN - On some issues in the Draft law of special administrative - economic units
5. VO KHANH LINH - Effect of punishment and current research orientations
LAW AND ECONOMICS
6. PHAM MINH HUYEN - Overlapping protection between copyright and trademark - the real situation of Vietnamese law and some proposals
7. TRAN THI PHUONG LIEN - Regulating illegal multi-level marketing from the aspect of competition law
LAW IMPLEMENTATION
8. NGUYEN VAN NGHIA - Vietnamese law and    international experience on information providing assets for judgment execution
9. CAO THI QUYNH - Discussion on the age term in the adoption
10. NGUYEN VAN HA - Legal aid beneficiary     according to the Law on legal aids of 2017
11. PHAN THI THUY TRANG - Handling administrative violations in the area of prevention and protection against social evils
12. LUONG VAN TUAN - Comments on handling  holder of a vehicle owner without submitting an original when participating in traffic
13. HOANG THI THU PHUONG - Indemnification in case of agricultural land recovering by the State in the Quang Binh Province 

Thông tin:

  • Số ấn phẩm:
  • Số trang:
  • Giá bìa:
  • Năm xuất bản:0