Số định kỳ tháng 9 (306) năm 2017 - No.9 (306) September 2017
Sign In

Số định kỳ tháng 9 (306) năm 2017 - No.9 (306) September 2017

XÂY DỰNG PHÁP LUẬT
                                                                                                                                                                                                                   
1. NGUYỄN QUỐC SỬU - “Thần linh pháp quyền” trong tư tưởng Hồ Chí Minh và việc hiện thực hóa trong giai đoạn hiện nay
2. TRẦN THỊ HƯƠNG HUẾ - Sự tham gia của công chúng trong hoạt động lập chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
3. ĐỖ THANH HƯƠNG - Vị trí, vai trò của pháp chế, công tác pháp chế trong Nhà nước pháp quyền ở Việt Nam
4. BÙI HỒNG QUÝ - Phát huy vai trò của luật tục Êđê, M’Nông ở Tây Nguyên hiện nay
5. PHAN HỒNG NGUYÊN & LÊ THU HÀ - Thực trạng pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước và định hướng hoàn thiện
                           
PHÁP LUẬT VÀ KINH TẾ
6. PHẠM PHƯƠNG THẢO - Kiểm soát tập trung kinh tế trên thị trường bán lẻ theo quy định của Luật Cạnh tranh Việt Nam
7. NGUYỄN KIÊN BÍCH TUYỀN - Pháp luật Việt Nam về hoạt động sử dụng vốn của ngân hàng thương mại thông qua hoạt động cấp tín dụng
8. LÊ THỊ THU THỦY - Hỗ trợ tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam
                                        
THI HÀNH PHÁP LUẬT
9. PHẠM THỊ KIM ANH - Khó khăn, vướng mắc trong thực thi Công ước La Hay số 33 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực con nuôi quốc tế ở Việt Nam
10. HOÀNG QUỐC HÙNG - Thực tiễn thi hành pháp luật về lý lịch tư pháp và những đề xuất hoàn thiện
11. HUỲNH CHÂU MAI SƠN - Căn cứ miễn trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015
12. NGUYỄN VĂN CƯƠNG & DƯƠNG THU HƯƠNG - Cơ chế tổ chức thi hành pháp luật của Hoa Kỳ và giá trị tham khảo cho Việt Nam
*******************************************************************************************************************
CONTENTS
 
LAW- MAKING
1. NGUYEN QUOC SUU -  “Rule of law spirit” in the Ho Chi Minh thoughts and the realization in the present   period 
2. TRAN THI HUONG HUE - Public participation in setting up programme of making legal normative   documents
3. DO THANH HUONG - Position, role of legality, legal work in the rule of law state in Vietnam
4. BUI HONG QUY - Promoting the role of customary law of Ede, M’Nong in the Central Highlands at present
5. PHAN HONG NGUYEN & LE THU HA - The real situation of making, implementation of  village  conventions, regulations and completion orientation
                                                                                      
LAW AND ECONOMICS
6. PHAM PHUONG THAO - Controlling economic centralization in the retail market according to regulations of the Law on competition
7.NGUYEN KIEN BICH TUYEN - Vietnamese law on use of capital of commercial banks through giving credit
8. LE THI THU THUY - Credit support for small and medium enterprises in Vietnam
LAW IMPLEMENTATION
9. PHAM THI KIM ANH - Difficulties and obstacles in the implementation of Hague Convention No. 33 on    children protection and co-operation in the international adoption in Vietnam
10. HOANG QUOC HUNG - The practice of implementing law on civil status and completion proposals
11. HUYNH CHAU MAI SON - The basis of criminal  liability exemption according to provisions of the Criminal Code
12. NGUYEN VAN CUONG & DUONG THU HUONG - Law implementation mechanism of the United States of America and reference value for Vietnam
 
 

Thông tin:

  • Số ấn phẩm:
  • Số trang:
  • Giá bìa:
  • Năm xuất bản:0