Số định kỳ tháng 8 (305) năm 2017 - No.8 (305) August 2017
Sign In

Số định kỳ tháng 8 (305) năm 2017 - No.8 (305) August 2017

XÂY DỰNG PHÁP LUẬT                                                                                                                                                                                                                   
1. NGUYỄN VÂN TRANG - Pháp luật về trợ giúp xã hội đối với người khuyết tật và hướng hoàn thiện
2. NGUYỄN CẢNH QUÝ - Một số vấn đề cần hoàn thiện trong pháp luật đất đai ở Việt Nam hiện nay
3. VŨ THỊ LAN HƯƠNG - Bàn về trách nhiệm của người thi công trong bồi thường thiệt hại do nhà cửa, công trình xây dựng khác gây ra
4. PHÙNG THỊ PHONG LAN - Nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ hành chính công của công dân và tổ chức
5. LÊ HỒNG HẠNH - Bản chất pháp lý của quyền sử dụng đất trong pháp luật Việt Nam
PHÁP LUẬT VÀ KINH TẾ
6. NGUYỄN THỊ THƯ - Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam trong cộng đồng kinh tế Asean  
7. LÊ VIỆT PHƯƠNG - Bàn về người đại diện của công ty cổ phần ở Việt Nam
8. TRẦN NGỌC SƠN - Giải quyết các tranh chấp về hợp đồng tín dụng liên quan đến thế chấp tại Nghệ An
THI HÀNH PHÁP LUẬT
9. NGUYỄN THỊ CẨM TÚ - Công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật thuộc trách nhiệm của Bộ Tư pháp
10. TRẦN THỊ DIỆU OANH - Một số vấn đề khi triển khai thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương
11. NGUYỄN ANH TÚ - Công tác quản lý nhà nước về hộ tịch tại các tỉnh biên giới phía Bắc hiện nay
12. TRẦN NAM TRUNG - Nâng cao hiệu quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai
13. PHẠM THANH TÚ - Một số ý kiến nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị hại dưới 18 tuổi trong Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015

**************************************************************************************************************************
CONTENTS
LAW - MAKING

1. NGUYEN VAN TRANG - Law on social aid for the handicaped and completion direction
2. NGUYEN CANH QUY - Some problems should be completed in the existing land law in Vietnam
3. VU THI LAN HUONG - On the liability of work    executer in compensation for damages caused by    houses, other construction works
4. PHUNG THI PHONG LAN - Improving the chance of citizens and organizations inaccessibility to public services
5. LE HONG HANH - Legal nature of land use right in Vietnamese law
LAW AND ECONOMICS
6. NGUYEN THI THU - Protection of Vietnamese  consumer in ASEAN Economic Community
7. LE VIET PHUONG - On representive of  joint-stock company in Vietnam
8. TRAN NGOC SON - Disputes resolution on credit agreements regarding mortgages in Nghe An
LAW IMPLEMENTATION
9. NGUYEN THI CAM TU - Legal document review work under the responsibility of the Ministry of Justice 
10. TRAN THI DIEU OANH - Some problems during implemetation of the Law on local government
11. NGUYEN ANH TU - State management of civil affairs in north border provinces at present
12. TRAN NAM TRUNG - Improving effect of  monitoring law implementation situation in the Gia Lai Province
13. PHAM THANH TU - Some ideas for protection of rights and lawful interests of victims under 18 years in the Criminal Procedural Code of 2015
 

Thông tin:

  • Số ấn phẩm:
  • Số trang:
  • Giá bìa:
  • Năm xuất bản:0
Liên kết website