Số định kỳ tháng 7 (304) năm 2017 - No.7 (304) July 2017
Sign In

Số định kỳ tháng 7 (304) năm 2017 - No.7 (304) July 2017

Tạp chí Dân chủ và Pháp luật đón nhận những lời chúc tốt đẹp nhân kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2017)
XÂY DỰNG PHÁP LUẬT
1. LÊ NGỌC DUY - Bảo vệ quyền con người, quyền công dân trong tố tụng dân sự theo Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015
2. ĐỖ ĐỨC HỒNG HÀ & NGUYỄN MAI TRÂM - Phòng ngừa tội phạm mua bán người ở Việt Nam hiện nay bằng giải pháp tác động vào chủ thể và nạn nhân tiềm tàng của tội phạm
3. NGUYỄN ĐỨC VIỆT - Giải quyết xung đột pháp luật về quyền sở hữu và quyền khác đối với tài sản ở Việt Nam hiện nay
4. NGUYỄN PHI LONG - Một số yếu tố tác động đến công tác hòa giải ở vùng đồng bằng sông Hồng
PHÁP LUẬT VÀ KINH TẾ
5. TRẦN THU QUỲNH - Hạn chế cạnh tranh trong lĩnh vực du lịch - Kinh nghiệm quốc tế và bài học đối với Việt Nam
6. ĐOÀN MINH HÀ - Nhu cầu điều chỉnh pháp luật đối với việc thu hồi đất để xây dựng các khu đô thị mới và chỉnh trang đô thị ở Việt Nam hiện nay
THI HÀNH PHÁP LUẬT
7. LÊ VĨNH CHÂU - Bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình qua ba trường hợp thi hành án dân sự
8. ĐINH THỊ THANH NGA - Về điều kiện hành nghề khám, chữa bệnh theo pháp luật Việt Nam
9. ĐÀO THỊ HỒNG PHƯƠNG - Thực hiện đàm phán và giao kết hợp đồng lập hội
10. PHẠM THỊ THÚY KIỀU - Một số ý kiến về hợp đồng vô hiệu do vi phạm điều kiện hình thức
11. ĐÀO THANH HUYỀN - Xác minh, thu thập chứng cứ trong các vụ án ly hôn có yêu cầu chia tài sản chung vợ chồng
**************************************************************************************
CONTENTS
The Democracy and Law Review has received best congratulations on the occassion of 92nd Anniversary of Revolutionary Press Vietnam (21st June 1925 - 21st June 2017) 
LAW - MAKING
1. LE NGOC DUY - Protection of human rights and civil rights in civil proceedings according to the Civil Procedure Code of 2015
2. DO DUC HONG HA & NGUYEN MAI TRAM - Preventing crime of human trafficking in Vietnam by solutions of impacting on the subject and potential victims of this crime
3. NGUYEN DUC VIET - Settlement of conflict of law in ownership rights and other property-related rights in Vietnam at present
4. NGUYEN PHI LONG - Some factors impacting   conciliation in the Red River Delta
LAW AND ECONOMICS
5. TRAN THU QUYNH - Competition restraint in the   tourist area - international experience for Vietnam
6. DOAN MINH HA - The need of legal provision for land recovery for building new urban areas and urban renewal
LAW IMPLEMENTATION
7. LE VINH CHAU - Protection of interests of the good faith third party through three cases of civil judgment   execution
8. DINH THI THANH NGA - On conditions for medical examination and treatment according to Vietnamese aw 
9. DAO THI HONG PHUONG - Conducting negotiations and signing contract of association
10. PHAM THI THUY KIEU - Some opinions on void  contract because of violating formal terms
11. DAO THANH HUYEN - Evidence examination, collection in divorce cases by requests of splitting joint marital assets
 

Thông tin:

  • Số ấn phẩm:
  • Số trang:
  • Giá bìa:
  • Năm xuất bản:0
Liên kết website