Số định kỳ tháng 6 (303) năm 2017 - No.6 (303) June 2017
Sign In

Số định kỳ tháng 6 (303) năm 2017 - No.6 (303) June 2017

XÂY DỰNG PHÁP LUẬT
1. Quan điểm và định hướng sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp
2. NGUYỄN AM HIỂU - Tính hợp lý của pháp luật trong việc giới hạn quyền tự do kinh doanh của công dân
3. HÀ THỊ THÚY - Các học thuyết giải thích hợp đồng trên thế giới và việc vận dụng vào chế định giải thích hợp đồng ở Việt Nam
4. HOÀNG THỊ NGÂN & BÙI CÔNG QUANG - Hoàn thiện tổ chức bộ máy của Chính phủ và nền công vụ
5. LÊ ĐĂNG KHOA - Hoàn thiện quy định pháp luật về quyền địa dịch trong Bộ luật Dân sự năm 2015
6. NGUYỄN XUÂN QUANG & NGUYỄN XUÂN LÝ - Điều kiện chuyển giới về mặt pháp lý bắt buộc hoặc không bắt buộc phẫu thuật chuyển giới và kiến nghị cho pháp luật Việt Nam
PHÁP LUẬT VÀ KINH TẾ
7. TRẦN THỊ THU HÀ & ĐỖ TRUNG HIẾU - Một số vấn đề về tiêu chí xác định doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản
8. NGUYỄN THÁI HÀ - Hoạt động kinh doanh của tổ chức tài chính vi mô theo pháp luật Việt Nam hiện nay
THI HÀNH PHÁP LUẬT
9. LƯU NGỌC TỐ TÂM - Đảm bảo thực thi quyền con người, quyền công dân theo Hiến pháp năm 2013
10. HỒ THỊ NGA - Quyền hưởng thụ các giá trị văn hóa theo pháp luật Việt Nam
11. NGUYỄN TRỌNG ĐIỆP - Thị phần trong thị trường liên quan theo pháp luật cạnh tranh Việt Nam 
12. NGUYỄN QUỐC TUẤN - Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở Hà Tĩnh
13. ĐỖ LAN PHƯƠNG - Phòng ngừa xâm hại tình dục trẻ em ở Ôxtrâylia và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

******************************************
CONTENTS
 LAW-MAKING
1. Viewpoints and orientation of amendmending and supplementing some articles of the Law on Criminal Records
2. NGUYEN AM HIEU - The rationality of law in limiting right of business freedom of citizens 
3. HA THI THUY - Doctrines of interpreting contract in the world and their application for institution of contract interpretation in Vietnam
4. lHOANG THI NGAN & BUI CONG QUANG - Completing the organization of Government apparatus and public services
5. LE DANG KHOA - Completing legal regulations on praedial servitude in the Civil Code of 2015
6. NGUYEN XUAN QUANG & NGUYEN XUAN LY -  Legal terms for transgender change by compulsory or  non-compulsory surgery and recommendations for Vietnamese law
 LAW AND ECONOMICS
7. TRAN THI THU HA & DO TRUNG HIEU - Some problems on criteria determining enterprises, cooperatives falling into state of bankcruptcy
8. NGUYEN THAI HA - Business operation of micro finance institutions according to existing Vietnamese law
LAW IMPLEMENTATION
9. LUU NGOC TO TAM - Ensuring implementation of human rights, rights of citizens according to the Constitution of 2013
10. HO THI NGA - Right of enjoying cultural values according to Vietnamese law
11. NGUYEN TRONG DIEP - Market share in the concerned market according to Vietnamese competition law
12. NGUYEN QUOC TUAN - Some solutions improving effect of legal dissemination, education in Ha Tinh
13. DO LAN PHUONG - Preventing child sexual abuse in Australia and experience for Vietnam
 

Thông tin:

  • Số ấn phẩm:
  • Số trang:
  • Giá bìa:
  • Năm xuất bản:0
Liên kết website