Số định kỳ tháng 5 (302) năm 2017 - No.5 (302) May 2017
Sign In

Số định kỳ tháng 5 (302) năm 2017 - No.5 (302) May 2017

XÂY DỰNG PHÁP LUẬT
1. BÙI THỊ HUYỀN - Bảo đảm quyền con người, quyền công dân của đương sự trong thủ tục giải quyết việc dân sự
2. NGUYỄN HỮU CHÍ - Điều chỉnh tuổi nghỉ hưu - Dưới góc nhìn lợi ích
3. ĐẶNG THỊ HÀ - Bàn về kê khai và công khai tài sản trong Luật Phòng, chống tham nhũng
4. ĐÀO THANH HUYỀN - Tính nhân văn của pháp luật Việt Nam trong giải quyết tài sản của vợ, chồng khi ly hôn
5. NGUYỄN VĂN SINH - Yêu cầu hoàn thiện hành lang pháp lý về đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài
PHÁP LUẬT VÀ KINH TẾ
6. LÊ ĐỨC HIỀN & TRƯƠNG QUỐC HƯNG - Hoàn thiện pháp luật về góp vốn kinh doanh bằng giá trị nhãn hiệu 
7. lNGUYỄN ĐỨC PHƯƠNG - Bản chất pháp lý của mua bán, sáp nhập doanh nghiệp
8. NGUYỄN NGỌC ANH - Một số vấn đề pháp lý về môi giới thương mại điện tử trong xu hướng “kinh tế chia sẻ”
THI HÀNH PHÁP LUẬT
9. NGUYỄN THỊ LAN - Quyền và lợi ích hợp pháp của người cao tuổi trong các quan hệ hôn nhân và gia đình
10. LỮ BỈNH HUY - Ký kết hợp đồng lao động với lao động giúp việc gia đình
11. VŨ HOÀNG ANH - Thủ tục kháng cáo, kháng nghị phúc thẩm theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 
12. NGỌ VĂN NHÂN - Thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
*********************************************************
CONTENTS
LAW - MAKING
1. BUI THI HUYEN - Ensuring human rights and   citizens’ rights of interested parties in procedures of civil cases
2.NGUYEN HUU CHI -  Adjustment of retirement age - From the aspect of nterests
3. DANG THI HA - Discussion on enumeration and disclosure of assets in the Law on Anti- corruption
4. DAO THANH HUYEN - Human character of Vietnamese law in assets’ settlement of married   couples in case of divorce
5. NGUYEN VAN SINH - The need of completing legal corridor with respect to sending Vietnamese workers to work in overseas
LAW AND ECONOMICS
6. LE DUC HIEN  & TRUONG QUOC HUNG - Completion of law on capital contribution by means of brand value
7. NGUYEN DUC PHUONG - Legal nature of merger and acquisition of enterprises
8. NGUYEN NGOC ANH - Some legal issues on e-commerce brokerage in the trend of economy
LAW IMPLEMENTATION
9. NGUYEN THI LAN - Rights and legitimate       interests of elderly people in marriage and family relations
10. LU BINH HUY - Signing employment contract with domestic workers
11. VU HOANG ANH - Procedures of appeal and protest according to regulations of the Civil Procedure Code of 2015
12. NGO VAN NHAN - Realizing democracy in     activities of administrative state agencies, public service units
 
 

Thông tin:

  • Số ấn phẩm:
  • Số trang:
  • Giá bìa:
  • Năm xuất bản:0
Liên kết website