Số định kỳ tháng 4 (301) năm 2017 - No.4 (301) April 2017
Sign In

Số định kỳ tháng 4 (301) năm 2017 - No.4 (301) April 2017

XÂY DỰNG PHÁP LUẬT
1. LÊ LAN CHI - Bảo vệ quyền con người bằng pháp luật hình sự trong tiến trình nội luật hóa Công ước chống tra tấn và trừng phạt hoặc đối xử tàn nhẫn, vô nhân đạo làm mất phẩm giá khác
2. ĐOÀN XUÂN TRƯỜNG - Cam kết về lao động trong các Hiệp định Thương mại tự do thế hệ mới - Cơ hội và thách thức đối với Việt Nam    
3. NGUYỄN THỊ THỦY - Pháp luật tố tụng hành chính với việc xử lý văn bản pháp luật khiếm khuyết
4. ĐINH THỊ THANH THỦY - Hoàn thiện pháp luật về dịch vụ khám chữa bệnh của các cơ sở y tế tư nhân
5. NGUYỄN THỊ HÀ - Bảo đảm nguyên tắc tranh tụng tại phiên tòa sơ thẩm vụ án hành chính ở Việt Nam
PHÁP LUẬT VÀ KINH TẾ
6. NGÔ THANH HƯƠNG - Hoàn thiện pháp luật về bán và thuê lại theo hình thức cho thuê tài chính
7. PHAN THỊ THANH THỦY - Giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế - Những thách thức đối với Chính phủ Việt Nam 
VĂN HÓA PHÁP LÝ
8. NGUYỄN TIẾN HIỆP - Một vài suy ngẫm về truyền thống đạo đức công vụ ở Việt Nam
THI HÀNH PHÁP LUẬT
9. NGÔ QUỲNH HOA - Phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên trong giai đoạn hiện nay
10. NGUYỄN THỊ MAI HOA - Nâng cao hiệu quả xử lý bất động sản thế chấp tại ngân hàng thương mại
11. VŨ THỊ HỒNG YẾN - Nhận diện nhà ở hình thành trong tương lai là tài sản thế chấp theo Luật Nhà ở và Bộ luật Dân sự hiện hành 
12. LÊ LANH - Những quan điểm khác nhau về xử lý khoản tiền bán đấu giá thành khi bản án, quyết định của Tòa án bị hủy  
13. NGUYỄN THỊ CẨM GIANG - Một vài khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

*******************************

CONTENTS
LAW - MAKING
1. LE LAN CHI - Protecting human rights by criminal law in the process of national codifying of the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment 
2. DOAN XUAN TRUONG - Labour commitments in FTAs - Chances and challenges for Vietnam
3. NGUYEN THI THUY - Administrative procedural law and the handling defective legal documents
4. ĐINH THI THANH THUY - Completing legal  regulations on medical examination and treatment of private medical establishments
5. NGUYEN THI HA - Ensuring the principle of adversary proceedings at the trial in first instance of administrative cases in Vietnam                                                                                      
LAW AND ECONOMICS
6. NGO THANH HUONG - Completing legal regulations on sale and sublease under the form of financial leasing
7. PHAN THI THANH THUY - International investment dispute settlement: challenges for Vietnamese Government
LEGAL CULTURE
8. NGUYEN TIEN HIEP -  Some ideas about the traditional public ethics in Vietnam
LAW IMPLEMENTATION
9. NGO QUYNH HOA - Legal dissemination, education for youth in present phase 
10. NGUYEN THI MAI HOA - Improving effect of handling real estate mortgage in commercial banks
10. VU THI HONG YEN - Identifying off-the-plan housing as mortgage assets in accordance with existing Housing Law and Civil Code
11. LE LANH - Different opinions with respect to handling the sum of money from a successful auction in case a  judgment, decision of the court  is cancelled
12. NGUYEN THI CAM GIANG - Some difficulties, intanglements in implementing the Law on Promulgation of Legal Documents of 2015 in the Quang Ngai Province

Thông tin:

  • Số ấn phẩm:
  • Số trang:
  • Giá bìa:
  • Năm xuất bản:0
Liên kết website