Số chuyên đề tháng 10: Cơ chế tổ chức theo dõi thi hành pháp luật (Special edtion: Organization mechanism of law implementation monitoring)
Sign In

Số chuyên đề tháng 10: Cơ chế tổ chức theo dõi thi hành pháp luật (Special edtion: Organization mechanism of law implementation monitoring)

TRONG SỐ NÀY
1. ĐẶNG THANH SƠN - Hoàn thiện cơ chế tổ chức theo dõi thi hành pháp luật ở Việt Nam hiện nay
2. PHẠM NGỌC THẮNG - Một số vấn đề lý luận về cơ chế tổ chức theo dõi thi hành pháp luật 
3. NGUYỄN QUỐC HOÀN - Bàn về cơ chế phối hợp theo dõi thi hành pháp luật
4. CHU THỊ HOA - Huy động sự tham gia của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động theo dõi thi hành pháp luật  
5. ĐOÀN THỊ TỐ UYÊN & NGUYỄN TOÀN THẮNG - Theo dõi thi hành pháp luật ở Singapore, Indonesia và kinh nghiệm cho Việt Nam
************************************
CONTENTS
1. DANG THANH SON - Completion of organization mechanism of law implementation monitoring in Vietnam at present
2. PHAM NGOC THANG - Some theoretical issues on organization mechanism of law implementation monitoring 
3. NGUYEN QUOC HOAN - Discussion on mechanism of co-ordination in law implementation monitoring 
4. CHU THI HOA - Mobilizing the participation of organizations, individuals in law implementation monitoring  
5. DOAN THI TO UYEN & NGUYEN TOAN THANG - Law  implementation monitoring in Singapore, Indonesia and experience for Vietnam

Thông tin:

  • Số ấn phẩm:
  • Số trang:
  • Giá bìa:
  • Năm xuất bản:0