Số chuyên đề tháng 9: Thanh niên với công tác tư pháp (Special edtion: The youth with judicial works)
Sign In

Số chuyên đề tháng 9: Thanh niên với công tác tư pháp (Special edtion: The youth with judicial works)

TRONG SỐ NÀY
HỒ QUANG HUY & NGUYỄN THỊ HỒNG VINH - Phát huy vai trò, trách nhiệm của công chức, viên chức trẻ trong xây dựng Bộ, Ngành Tư pháp
NGUYỄN TÙNG PHONG - Góc nhìn từ công chức trẻ về thực hiện hiệu quả nhiệm vụ của Bộ Tư pháp trong cải thiện các bộ chỉ số về môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia
ĐỖ THỊ HUỆ - Công chức trẻ với việc nâng cao chất lượng xây dựng, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật
NGÔ THANH XUYÊN - Khơi dậy niềm đam mê nghiên cứu khoa học trong đội ngũ công chức, viên chức trẻ Bộ Tư pháp
TRẦN THỊ HUYỀN TRANG - Phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ, giảng viên trẻ trong công tác đào tạo, bồi dưỡng pháp luật
NGUYỄN ĐỨC THÔNG - Phát huy vai trò, năng lực của công chức, viên chức trẻ công tác tại cơ quan tư pháp địa phương - Kinh nghiệm từ Sở Tư pháp TP. Hồ Chí Minh
*******************************
CONTENTS
HO QUANG HUY & NGUYEN THI HONG VINH - Promoting the roles and responsibilities of young civil and public servants in developing the Ministry of Justice and Judicial Branch
NGUYEN TUNG PHONG - Young civil servants’ view on the Ministry of Justice’s effective performance in improving indexes on business environment and   enhancing national competitiveness    
DO THI HUE - Young civil servants in improving the quality of the formulation and evaluation of legal documents  
NGO THANH XUYEN - Awakening the passion in doing scientific researches in young civil and public servants of the Ministry of Justice   
TRAN THI HUYEN TRANG - Promoting the roles of young cadres and lecturers in the legal training and fostering process 
NGUYEN DUC THONG - Promoting the roles and responsibilities of young civil and public servants working in local judicial authorities - Experience from Ho Chi Minh City Department of Justice
 

Thông tin:

  • Số ấn phẩm:
  • Số trang:
  • Giá bìa:
  • Năm xuất bản:0