Số chuyên đề tháng 8: Kỷ niệm 15 năm thành lập Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Special edtion: 15th anniversary of the establishment of the Department of examination of legal normative documents)
Sign In

Số chuyên đề tháng 8: Kỷ niệm 15 năm thành lập Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Special edtion: 15th anniversary of the establishment of the Department of examination of legal normative documents)

Trong số này
1. ĐỒNG NGỌC BA - Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật - 15 năm một chặng đường
2. NGUYỄN THỊ THU HÒE - Vai trò của công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trong việc hoàn thiện hệ thống pháp luật
3. NGUYỄN THỊ VIỆT NGA - Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật với công tác xử lý văn bản trái pháp luật
4. TRẦN THU GIANG - Quản lý nhà nước trong công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật
5. NGUYỄN DUY THẮNG - Xây dựng Bộ pháp điển Việt Nam - Hành trình còn gian nan
*******************************************
Contents
1. DONG NGOC BA -  The Department of Examination of Legal Normative Documents - 15 years a road section
2. lNGUYEN THI THU HOE - The role of examination of legal normative document work in the completion of legal system
3. NGUYEN THI VIET NGA - The Department of Examination of Legal Normative Documents with the handling of illegal normative documents
4. TRAN THU GIANG - State management in the area of review,  systematization of legal normative documents
5. NGUYEN DUY THANG - Forming a Vietnamese Codex - Still a hard itinerary
 

Thông tin:

  • Số ấn phẩm:
  • Số trang:
  • Giá bìa:
  • Năm xuất bản:0