Số chuyên đề tháng 7: Pháp luật về nuôi con nuôi (Special edtion: Adoption law)
Sign In

Số chuyên đề tháng 7: Pháp luật về nuôi con nuôi (Special edtion: Adoption law)

TRONG SỐ NÀY
1. NGUYỄN THỊ HẢO - Đánh giá tình hình thực hiện Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi
2. PHẠM THỊ KIM ANH - Định hướng sửa đổi, bổ sung Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi                                                                                                  
3. ĐÀO THỊ HÀ - Một số vấn đề về giải quyết việc nuôi con nuôi đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài                             
4. LÊ THỊ NGỌC HOA - Công tác quản lý các tổ chức con nuôi nước ngoài hoạt động tại Việt Nam                   
5. ĐẶNG TRẦN ANH TUẤN - Hỗ trợ tài chính trong lĩnh vực nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài
6. NGUYỄN TRIỀU LƯU - Những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi tại thành phố Hồ Chí Minh
**************************************************
CONTENTS
1. NGUYEN THI HAO - Assessing the situation of the implementation of Decree guiding for implementation of a number of articles of the Law on Adoption
2. PHAM THI KIM ANH - Orientation for amendment, supplementation of the Decree guiding for implementation of a number of articles of the Law on Adoption
3. DAO THI HA - Some issues with respect to the handling adoption relating to Vietnamese settled in overseas
4. LE THI NGOC HOA - Management of foreign adoption organizations  operating in Vietnam                           
5. DANG TRAN ANH TUAN - Financial support in the area of adoption involving foreign elements
6. NGUYEN TRIEU LUU - Difficulties, entanglements in implementing the Decree guiding for implementation of a number of articles of the Law on Adoption in Ho Chi Minh City

Thông tin:

  • Số ấn phẩm:
  • Số trang:
  • Giá bìa:
  • Năm xuất bản:0