Số chuyên đề tháng 6: Công tác tư pháp (Special edtion: Justice work )
Sign In

Số chuyên đề tháng 6: Công tác tư pháp (Special edtion: Justice work )

1. NGUYỄN NGỌC VIỆT - Luật Thủ đô và cơ chế đặc thù xây dựng chính quyền cấp huyện ở thành phố Hà Nội
2. NGUYỄN THỊ MINH PHƯƠNG - Xử lý vi phạm pháp luật về lý lịch tư pháp
3. NGUYỄN THỊ THÌN - Một số giải pháp thực hiện pháp luật Thừa phát lại ở Việt Nam hiện nay
4. LÊ NGUYÊN THẢO - Tủ sách pháp luật ở cơ sở xã, phường, thị trấn -  Thực trạng và giải pháp
5. NGUYỄN THỊ OANH & NGUYỄN THỊ THU HOÀI - Vận dụng luật tục dân tộc Kơho trong quản lý cộng đồng người Kơho tại tỉnh Lâm Đồng
6. ĐÀM BÍCH HIÊN & TRẦN THỊ HẢI YẾN - Mô hình công vụ việc làm trong việc tuyển dụng công chức ở Hà Lan
*********************************************************************************
CONTENTS
1. NGUYEN NGOC VIET -  Capital Law and specific mechanism of setting up district authorities in the Hanoi City
2. NGUYEN THI MINH PHUONG - Handling violations with regard to  criminal Records 
3. lNGUYEN THI THIN - Some     solutions in implementing law on bailiff in Vietnam at present
4. LE NGUYEN THAO - Legal   bookshelf at the village, ward, town level - Real situation and solutions
5. NGUYEN THI OANH & NGUYEN THI THU HOAI - Applying customary law of  Koho ethnic in         management of Koho community in the Lam Dong Province
6. DAM BICH HIEN & TRAN THI HAI YEN - Job system in recruiting officials in Holland
 

Thông tin:

  • Số ấn phẩm:
  • Số trang:
  • Giá bìa:
  • Năm xuất bản:0