Số chuyên đề tháng 5: Công tác trợ giúp pháp lý ở Hà Tĩnh (Special edtion: Legal aid work in Ha Tinh)
Sign In

Số chuyên đề tháng 5: Công tác trợ giúp pháp lý ở Hà Tĩnh (Special edtion: Legal aid work in Ha Tinh)

1. NGUYỄN QUỐC TUẤN - Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Hà Tĩnh - Địa chỉ pháp lý tin cậy của người được trợ giúp pháp lý
2. LÊ VIẾT HỒNG - Triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 tại Hà Tĩnh
3. NGUYỄN THANH HẢI - Việc tham gia trợ giúp pháp lý của cộng tác viên trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh - Thực trạng và giải pháp 
4. NGUYỄN KHÁNH TOÀN - Vai trò của hoạt động truyền thông trong công tác trợ giúp pháp lý
5. ĐINH HIỀN - Đẩy mạnh tham gia trợ giúp pháp lý trong tố tụng cho người chưa thành niên
6. lNGUYỄN THỊ NGỌC - Một số giải pháp phát huy hiệu quả công tác trợ giúp pháp lý trong tố tụng
7. HOÀNG DƯƠNG - Đi về miền ký ức trợ giúp pháp lý
8. TRỊNH DIỆU OANH - Lấy lại niềm tin
**********************************************************************
CONTENTS
Special edtion: LEGAL AID WORK IN HA TINH
1. NGUYEN QUOC TUAN - Ha Tinh State Legal Aid Center   - Credible legal address of legal aid beneficiaries
2. LE VIET HONG - Implementing the Law on Legal Aid of 2017 in Ha Tinh
3. NGUYEN THANH HAI - Participation of collaborators in legal aid in the Ha Tinh Province - The real   situation and solutions 
4. NGUYEN KHANH TOAN - The role of communication in legal aid work
5. DINH HIEN - Promoting legal aid participation for minors in procedural matters 
6. NGUYEN THI NGOC - Some  solutions promoting effect of legal aid in procedural matters
7. HOANG DUONG - Going to   memories of legal aid
8. TRINH DIEU OANH - Regaining confidence

Thông tin:

  • Số ấn phẩm:
  • Số trang:
  • Giá bìa:
  • Năm xuất bản:0