Số chuyên đề tháng 4/2018: Phổ biến, giáo dục pháp luật (Special edtion: Legal dissemination, education)
Sign In

Số chuyên đề tháng 4/2018: Phổ biến, giáo dục pháp luật (Special edtion: Legal dissemination, education)

1. TÔ THỊ THU HÀ - Triển khai đồng bộ, hiệu quả Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021
2. ĐỖ XUÂN LÂN - Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp
3. PHẠM THỊ THANH NGỌC - Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hoạt động nghề cá góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo
4. PHAN HỒNG NGUYÊN - Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng đặc thù trong giai đoạn hiện nay
5. VỤ PHÁP CHẾ, ỦY BAN DÂN TỘC - Đưa pháp luật đến với đồng bào dân tộc thiểu số - Những thuận lợi, khó khăn và giải pháp
6. HÀN VIẾT HOAN - Bộ đội Biên phòng và Cảnh sát biển phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho bà con ngư dân
7. NGUYỄN QUẾ ANH - Những kết quả nổi bật trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở Nghệ An năm 2017
*****************************************************************************************
CONTENTS
1. TO THI THU HA - Comprehensive, effective implementation of legal dissemination, education Program Period 2017 - 2021
2. DO XUAN LAN - Improving  operation effect of the Co-ordination Council of legal dissemination, education at different evels
3. PHAM THI THANH NGOC - Legal dissemination, education on fishery to   contribute to the protection of sea - island sovereignty
4. PHAN HONG NGUYEN - Strengthening legal dissemination, education for specific people in the current period
5. Legal Department, Committee of Ethnic Groups - Bringing law into ethnic minorities - Advantages, difficulties and solutions
6. HAN VIET HOAN - Border troops and sea police co-ordinate in legal         propaganda, dissemination, and education for fisher
7. NGUYEN QUE ANH - Remarkable results of legal dissemination, education in the Nghe An Province in 2017

Thông tin:

  • Số ấn phẩm:
  • Số trang:
  • Giá bìa:
  • Năm xuất bản:0