Số chuyên đề tháng 3/2018: Thi hành án dân sự (Special edtion: Civil judgment execution)
Sign In

Số chuyên đề tháng 3/2018: Thi hành án dân sự (Special edtion: Civil judgment execution)

  
1. MAI THỊ THÙY DUNG - Vị trí, vai trò của thẩm tra viên trong hệ thống cơ quan thi hành án dân sự
2. LAN ANH - Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra trong hoạt động thi hành án dân sự
3. NGUYỄN THỊ THU HẰNG - Một số vướng mắc về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thi hành án dân sự
4. NGUYỄN THANH THỦY - Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thi hành án dân sự
5. NGUYỄN THANH TUẤN - Vấn đề thu hồi quyết định giải quyết khiếu nại trong thi hành án dân sự hiện nay
6. LÊ THỊ GIANG - Các yêu cầu pháp lý về điều kiện trong hợp đồng tặng cho tài sản
******************************************************
CONTENTS
1. MAI THI THUY DUNG -  Position, role of examiner in the civil judgment execution system
2. LAN ANH - Improving effect of control work in the civil execution  activities
3. NGUYEN THI THU HANG -  Some difficulties with respect to dealing with complaints, denounces in the civil judgement execution
4. NGUYEN THANH THUY - Solutions of improving effect of dealing with complaints, denounces in the civil judgement execution
5. NGUYEN THANH TUAN - Withdrawing decision on dealing with complaints in the civil judgment  execution at present 
6. LE THI GIANG - Legal requirements on terms in assets donation contracts 

Thông tin:

  • Số ấn phẩm:
  • Số trang:
  • Giá bìa:
  • Năm xuất bản:0