Số chuyên đề tháng 2/2018: Pháp luật về doanh nghiệp (Special edition: Law on enterprise)
Sign In

Số chuyên đề tháng 2/2018: Pháp luật về doanh nghiệp (Special edition: Law on enterprise)

1. NGUYỄN THỊ THU TRANG - Lựa chọn ngành nghề kinh doanh dưới góc độ quyền tự  do kinh doanh
2. NGUYỄN QUÝ TRỌNG & NGUYỄN MINH ĐỨC - Quản trị nội bộ công ty luật hợp danh - Góc nhìn từ thực tiễn
3. ĐẶNG MINH PHƯƠNG - Hoàn thiện một số quy định liên quan đến góp vốn trong doanh nghiệp
4. TRẦN THỊ THU HÀ - Phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mất khả năng thanh toán nợ trong pháp luật phá sản của một số nước
5. NGUYỄN PHƯƠNG BẮC - Nhu cầu và mô hình hỗ trợ pháp lý hiệu quả cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
******************************************************
CONTENTS
1. NGUYEN THI THU TRANG -  Selection of business areas from the viewpoint of business freedom
2. NGUYEN QUY TRONG & NGUYEN MINH DUC -  Internal administration of legal partnership - From the practice viewpoint
3. DANG MINH PHUONG - Completion of some provisions relating to capital contribution in enterprise
4. TRAN THI THU HA -  Rehabilitation of business operation of insolvent enterprises in the bancruptcy law of some  countries 
5. NGUYEN PHUONG BAC - The need and model of effective legal assistance for small and  medium-sized enterprises 

Thông tin:

  • Số ấn phẩm:
  • Số trang:
  • Giá bìa:
  • Năm xuất bản:0