Số chuyên đề tháng 01/2018: Công tác tư pháp (Special edtion:Justice work)
Sign In

Số chuyên đề tháng 01/2018: Công tác tư pháp (Special edtion:Justice work)

1. NGUYỄN THỊ MINH PHƯƠNG - Kiểm tra việc thực hiện pháp luật về lý lịch tư pháp - Thực tiễn và những vấn đề đặt ra
2. NGUYỄN THỊ HOA - Kết quả thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
3. LÊ THỊ THƯƠNG - Tiếp tục hoàn thiện chế định Thừa phát lại ở Việt Nam hiện nay
4. LÊ THỊ KIM CHUNG - Một số vướng mắc trong thực tiễn công tác đăng ký khai sinh
5. TRINH NGUYÊN - Cổ tích ơi, ta muốn quay về…
6. NGUYỄN QUANG QUÝ -  Một số kiến nghị về thủ tục công chứng văn bản hủy bỏ di chúc
7. BÙI MINH NHẬT - Công tác trợ giúp pháp lý tỉnh Quảng Ngãi sau một năm nhìn lại
8. NGUYỄN THỊ KIM HUỆ - Thể chế quản lý lao động người nước ngoài - Một số vấn đề từ thực tiễn
***************************************************************************
CONTENTS
1. NGUYEN THI MINH PHUONG - Examination law implementation on justice record - Practice and raising issues
2. NGUYEN THI HOA - Results of implementation of the Law on Promulgation of legal documents in the Quang Ngai Province
3. LE THI THUONG - Continuing    completion of existing bailiff institution in Vietnam
4. LE THI KIM CHUNG - Some entanglements in the practice of birth registration work
5. TRINH NGUYEN - Legend,  wishing for return...
6. NGUYEN QUANG QUY - Some  recommendation for notary formalities of cencalling testament
7. BUI MINH NHAT - Legal aids work in the Quang Ngai Province - looking back after a year
8. NGUYEN THI KIM HUE - Regime of management of foreign workers - Some    problems from the practice

Thông tin:

  • Số ấn phẩm:
  • Số trang:32
  • Giá bìa:10.000 đồng
  • Năm xuất bản:2018