Số chuyên đề tháng 12/2017: Hiệp hội Công chứng Việt Nam ( Special edtion: Vietnam association of notaries)
Sign In

Số chuyên đề tháng 12/2017: Hiệp hội Công chứng Việt Nam ( Special edtion: Vietnam association of notaries)

1. ĐỖ HOÀNG YẾN - Công chứng Việt Nam - Chặng đường phát triển và những cơ hội, thách thức
2. HOÀNG NGỌC LAN - Ý nghĩa và quá trình chuẩn bị thành lập Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam
3. PHAN VĂN CHEO - Gia nhập Liên minh Công chứng Quốc tế của Việt Nam - Kết quả đạt được và yêu cầu đặt ra
4. ĐẶNG MẠNH TIẾN - Kinh nghiệm tổ chức và hoạt động của Hội Công chứng viên thành phố Hà Nội
5. CHU VĂN KHANH - Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Công chứng tại Cộng hòa Pháp - Kinh nghiệm đối với Việt Nam
***************************************************************************
CONTENTS
1. DO HOANG YEN - Vietnam Notarization - Development stage and opportunities, challenges
2. HOANG NGOC LAN -  The significance and preparation process of establishment of Vietnam Association of Notaries
3. PHAN VAN CHEO -  Vietnam adherence to the International   Union of Notaries - Achieved results and expectations
4. DANG MANH TIEN - Experience of organization and operation of Hanoi Society of Notaries
5. CHU VAN KHANH - Organization and operation of Notary Council in the Republic of French - Experience for Vietnam
 

Thông tin:

  • Số ấn phẩm:
  • Số trang:
  • Giá bìa:
  • Năm xuất bản:0