Số chuyên đề tháng 11/2017:Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (Special edtion: Legal support to small and medium-sized enterprises)
Sign In

Số chuyên đề tháng 11/2017:Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (Special edtion: Legal support to small and medium-sized enterprises)

1 .NGUYỄN THANH HÀ - Một số nội dung về hỗ trợ pháp lý cần hướng dẫn theo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017
2. LÊ ANH VĂN - Nhu cầu, định  hướng và giải pháp hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong thời gian tới
3. DƯƠNG ĐĂNG HUỆ - Cơ chế phối hợp giữa các cơ quan nhà nước và tổ chức đại diện doanh nghiệp trong việc hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
4. TRẦN MINH SƠN - Triển khai mạng lưới tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp theo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017
5. NGUYỄN AM HIỂU - Tăng cường nhận thức và năng lực áp dụng pháp luật cho doanh nghiệp
6. NGUYỄN THỊ THU THỦY - Giải pháp hỗ trợ về vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
7. TRẦN TIẾN HẢI - Công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
*************************************************************************************************
CONTENTS
1.NGUYEN THANH HA - Some contents on legal support should be guided according to the Law on support to small and medium-sized enterprises of 2017
2. LE ANH VAN -  The need, orientation and solutions of legal support to small and medium-sized enterprises in the comming time
3. DUONG DANG HUE - Co-ordination mechnism between state agencies and enterprise representative organizations in the legal support to enterprises
4. TRAN MINH SON -  Deploying legal consultation network for enterprises on the basis of the Law on support to small and medium-sized enterprises of 2017
5. NGUYEN AM HIEU - Promoting awareness and ability of law application for enterprises
6. NGUYEN THI THU THUY - Solutions of capital support to small and medium-sized enterprises
7. TRAN TIEN HAI - Legal support work to enterprises in the Quang Binh Province
 
 

Thông tin:

  • Số ấn phẩm:
  • Số trang:
  • Giá bìa:
  • Năm xuất bản:0