Số chuyên đề tháng 10/2017: Pháp luật về hộ tịch (Special edtion: Law on civil affairs)
Sign In

Số chuyên đề tháng 10/2017: Pháp luật về hộ tịch (Special edtion: Law on civil affairs)

1. NHÂM NGỌC HIỂN - Những thách thức, khó khăn đối với Ngành Tư pháp trong triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch
2. NGUYỄN THỊ NGỌC LÂM - Giải pháp bảo đảm đồng bộ, thống nhất giữa Luật Hộ tịch và một số luật liên quan
3. NGUYỄN PHƯƠNG DUNG - Một số khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn thi hành Luật Hộ tịch ở các địa phương
4. VÕ THỊ HẠNH - Ảnh hưởng của một số tập quán đối với đăng ký, quản lý hộ tịch
5. ĐỒNG NGỌC DÁM - Xác định thẩm quyền, trách nhiệm thực hiện một số việc đăng ký hộ tịch 
***********************************************************************************************
CONTENTS
1. NHAM NGOC HIEN - Challenges, difficulties for Justice Branch in implementing the National Action Program on civil registration and statistics
2. NGUYEN THI NGOC LAM - Solution, which ensures the  comprehensiveness and unity between the Law on civil status and relating laws
3. NGUYEN PHUONG DUNG - Some difficulties, entanglements in the practice of implementing the Law on civil status in ocalities
4. VO THI HANH - The impact of some habits on civil registration and management
5. DONG NGOC DAM - Defining competence, responsibility in implementing some civil registration matters

Thông tin:

  • Số ấn phẩm:
  • Số trang:
  • Giá bìa:
  • Năm xuất bản:0