Số chuyên đề tháng 9/2017: Công tác thi hành án dân sự (Special edtion: Civil judgment execution work)
Sign In

Số chuyên đề tháng 9/2017: Công tác thi hành án dân sự (Special edtion: Civil judgment execution work)

1. LÊ VĨNH CHÂU - Ý nghĩa của hoạt động thi hành án dân sự trong đời sống xã hội
2. NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HÀ - Trách nhiệm của chấp hành viên trong thi hành án hành chính
3. LÊ DOÃN LÂM - Công tác phối hợp trong thi hành án dân sự và những bài học kinh nghiệm
4. NGUYỄN THỊ MAI - Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự ở tỉnh Tuyên Quang
5. NGUYỄN THỊ TUYỀN - Một số vấn đề về xã hội hóa thi hành án dân sự 
6. NGUYỄN THẮNG LỢI - Thực trạng công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực thi hành án dân sự - Nguyên nhân và giải pháp
7. PHẠM CÔNG Ý - Áp dụng điều luật nào trong kê biên, xử lý tài sản của người phải thi hành án trong khối tài sản chung với người khác để thi hành án
 ********************************************************
CONTENTS
1. LE VINH CHAU - The meaning of civil judgment execution in the social life
2. NGUYEN THI PHUONG HA - Responsibility of executor in the administrative judgment execution
3. LE DOAN LAM - The co-ordination in the civil judgment execution and  experience essons
4.NGUYEN THI MAI - Some   solutions improving effect of civil  judgment execution work in the Tuyen Quang Province
5. NGUYEN THI TUYEN - Some issues on socialization of civil judgment execution
6. NGUYEN THANG LOI - The real situation of solving complain, denouncement in the area of civil judgment execution -  causes and solutions
7. PHAM CONG Y - Which article shall be applied in seizing, dealing assets of judgment execution debtor in the joint assets with other persons

Thông tin:

  • Số ấn phẩm:
  • Số trang:
  • Giá bìa:
  • Năm xuất bản:0