Số chuyên đề tháng 8/2017: Hoàn thiện pháp luật tương trợ tư pháp về dân sự trước bối cảnh hội nhập quốc tế (Special edtion: Completion of legal assistance law in civil matters under circumstances of international intergation)
Sign In

Số chuyên đề tháng 8/2017: Hoàn thiện pháp luật tương trợ tư pháp về dân sự trước bối cảnh hội nhập quốc tế (Special edtion: Completion of legal assistance law in civil matters under circumstances of international intergation)

1. DƯƠNG THỊ BÍCH ĐÀO - Pháp luật tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự - Một số đề xuất, kiến nghị
2. ĐINH QUỲNH NGA - Vai trò của các hiệp định song phương tương trợ tư pháp về dân sự và thực tiễn thực thi tại Việt Nam
3. NGUYỄN VĂN TUẤN - Thực tiễn thi hành Công ước La Hay năm 1965 về tống đạt ra nước ngoài giấy tờ tư pháp và ngoài tư pháp trong lĩnh vực dân sự hoặc thương mại tại Việt Nam
4. CHU TAM TUẤN - Công ước La Hay năm 1970 về thu thập chứng cứ ở nước ngoài và khả năng gia nhập của Việt Nam
5. NGUYỄN THỊ HOA - Những điểm cần lưu ý trong quá trình thực hiện ủy thác tư pháp về dân sự tại Việt Nam 
6. TRẦN THỊ MINH HÀ - Sự cần thiết và khả năng xã hội hóa hoạt động tống đạt giấy tờ của nước ngoài trong lĩnh vực dân sự

**********************************************************************************************************************
CONTENTS
1. DUONG THI BICH DAO - Legal assistance law in civil matters - Some proposals, recommendations 
2. DINH QUYNH NGA - The role of bilateral treaties of legal assistance in civil matters and implementation practice in Vietnam
3. NGUYEN VAN TUAN - Practice of implementation of the Hague Convention of 1965 on the service abroad of judicial and extra-judicial documents in civil or commercial matters in Vietnam
4. CHU TAM TUAN - The Hague Convention of 1970 on the taking of evidence abroad in civil or commercial matters and the adherence possibility of Vietnam
5. NGUYEN THI HOA - Points which should be noted in the process of  implementing dossier of legal mandate in civil matters in Vietnam
6. TRAN THI MINH HA - The need and possibilities of socializing service of foreign papers in civil matters

Thông tin:

  • Số ấn phẩm:
  • Số trang:
  • Giá bìa:
  • Năm xuất bản:0
Liên kết website