Số chuyên đề tháng 7/2017: Công tác tư pháp Lâm Đồng (Special edition: Justice work Lam Dong)
Sign In

Số chuyên đề tháng 7/2017: Công tác tư pháp Lâm Đồng (Special edition: Justice work Lam Dong)

1. TRẦN NGỌC LIÊM - Lâm Đồng cần tiếp tục phát huy hiệu quả công tác tư pháp
2. ĐOÀN XUÂN SƠN - Ngành Tư pháp Lâm Ðồng - Quá trình xây dựng và phát triển
3. LÊ NGỌC LÂM - Công tác giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
4. HOÀNG LÊ HUÂN - Lâm Đồng với công tác xã hội hóa hoạt động công chứng
5. DƯƠNG CHÍ VIỆT - Kết quả đạt được của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở tỉnh Lâm Đồng
6. PHÒNG XÂY DỰNG VÀ KIỂM TRA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT - Công tác pháp chế của tỉnh Lâm Đồng - Năm năm nhìn lại
7. BÙI THỊ MAI LIÊN - Tình hình thực hiện pháp luật về chứng thực tại tỉnh Lâm Đồng
8. LÊ VĂN TRƯỜNG - Nâng cao hiệu quả phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện Di Linh
 ********************************************************************************************
CONTENTS
1. TRAN NGOC LIEM - Lam Dong should continue to promote the effect of justice work
2. DOAN XUAN SON - Lam Dong Justice - The process of build-up and development 
3. LE NGOC LAM - Judicial    expertise work in the province Lam Dong
4. HOANG LE HUAN - Lam Dong with the socialization of notary  activities
5. DUONG CHI VIET - Results of legal dissemination, education in the province Lam Dong
6. Division of making and review of normative legal documents - Legal work of the province Lam Dong - looking back upon 5 years
7. BUI THI MAI LIEN - Situation of implementing law on authentication in the province Lam Dong
8. LE VAN TRUONG - Promoting effect of legal dissemination, education in the district Di Linh

Thông tin:

  • Số ấn phẩm:
  • Số trang:
  • Giá bìa:
  • Năm xuất bản:0
Liên kết website