Số chuyên đề tháng 6/2017: Kỷ niệm 05 năm thành lập trường Trung cấp luật Đồng Hới (special edition: 5th anniversary of Dong Hoi junior law school)
Sign In

Số chuyên đề tháng 6/2017: Kỷ niệm 05 năm thành lập trường Trung cấp luật Đồng Hới (special edition: 5th anniversary of Dong Hoi junior law school)

1. LÊ VỆ QUỐC - Trường Trung cấp Luật Đồng Hới - 05 năm một chặng đường
2. VÕ KHẮC HOAN - Đào tạo nguồn nhân lực pháp luật có trình độ trung cấp tại Trường Trung cấp Luật Đồng Hới hiện nay
3. KHOA ĐÀO TẠO CƠ BẢN - Khoa Đào tạo cơ bản nâng cao chất lượng giảng dạy các học phần cơ sở
4. KHOA ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ - Các học phần nghiệp vụ - Điểm nhấn trong đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực pháp luật
5. KHOA GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ, THỂ CHẤT VÀ VĂN HÓA - Khoa Giáo dục chính trị, thể chất và văn hóa - Bắt nhịp yêu cầu đào tạo nghề 
6. HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO - Hoạt động nghiên cứu khoa học gắn với nâng cao chất lượng giảng dạy
7. BAN TUYỂN SINH, HỢP TÁC VÀ ĐÀO TẠO - Những thành tựu bước đầu trong hỗ trợ, hợp tác đào tạo nguồn nhân lực pháp luật cho nước bạn Lào

*********************************************************************
CONTENTS
1. LE VE QUOC - Dong Hoi Junior Law School  -  5-year length of road
2. VO KHAC HOAN - Educating legal human resource at intermediate level in Dong Hoi Junior Law School at present
3. ELEMENTARY EDUCATION   FACULTY - Faculty of elementary education and the improvement of teaching quality in basic units
4. PROFESSIONAL EDUCATION -  Professional education units - stressing point in educating, schooling legal human resources
5. POLITICAL,PHYSICAL AND CULTURAL EDUCATION FACULTY - Political, physical and cultural education faculty is in tune with professional education need
6. BOARD OF SCIENCE AND EDUCATION - Scientific research  activities are closely connected to     improvement of teaching quality
7. ENROLMENTSECTION, COOPERATION AND EDUCATION - Initial achievements in education support and co-operation of legal human resource for the friendly country Laos

 

Thông tin:

  • Số ấn phẩm:
  • Số trang:
  • Giá bìa:
  • Năm xuất bản:0
Liên kết website