Số chuyên đề tháng 5/2017: Pháp luật về giao dịch bảo đảm (Special edtion law on secure transaction)
Sign In

Số chuyên đề tháng 5/2017: Pháp luật về giao dịch bảo đảm (Special edtion law on secure transaction)

1. NGUYỄN MINH TUẤN - Một số vấn đề về biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trong quan hệ dân sự, thương mại
2. NGUYỄN THỊ THU HẰNG & DƯƠNG THỊ THU TRANG - Sự cần thiết phải xây dựng Nghị định mới về đăng ký biện pháp bảo đảm
3. HỒ QUANG HUY - Hoàn thiện các quy định pháp luật về biện pháp bảo lãnh
4. NGUYỄN QUANG HƯƠNG TRÀ - Tính vật quyền của thế chấp tài sản theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015
5. NGUYỄN VĂN HUY - Mối liên hệ giữa thực hiện hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản với giao dịch bảo đảm
****************************************************
CONTENTS
1. NGUYEN MINH TUAN - Some issues on secure measures for obligation fulfillment in   civil - commercial relations
2. NGUYEN THI THU HANG & DUONG THI THU TRANG - The need of a new decree on secure transaction  registration
3. HO QUANG HUY - Completion of legal regulations on guaranty measures
4. NGUYEN QUANG HUONG TRA -  Right in rem nature of assets mortgage according to regulations of the Civil Code of 2015
5. NGUYEN VAN HUY - Relation between contract  performance in case of basic changing circumstances and secure transaction
 
 

Thông tin:

  • Số ấn phẩm:
  • Số trang:
  • Giá bìa:
  • Năm xuất bản:0
Liên kết website