Số chuyên đề tháng 4/2017: Công tác tư pháp Đắk Lắk (Special edtion: Justce work in Dak Lak)
Sign In

Số chuyên đề tháng 4/2017: Công tác tư pháp Đắk Lắk (Special edtion: Justce work in Dak Lak)

1. PHAN THỊ HỒNG THẮNG - Tư pháp Đắk Lắk góp phần đắc lực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh
2. PHÙNG THỊ HẢI TÂM - Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật - Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Tư pháp  Đắk  Lắk
3. TRẦN TRUNG HIẾU - Phổ biến, giáo dục pháp luật với chủ trương hướng về cơ sở
4. NGUYỄN TUẤN QUANG - Một số kết quả về quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật
5. NGUYỄN THANH VŨ - Công tác bán đấu giá tài sản ở Đắk Lắk
6. NGUYỄN THỊ VÂN ANH - Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác đăng ký, quản lý hộ tịch
7. PHẠM THỊ MINH PHƯƠNG - Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Đắk Lắk - Luôn đồng hành cùng dân
8. NGUYỄN THỊ THỦY - Công tác tư pháp ở huyện Krông Búk
 
******************************
CONTENTS
1. PHAN THI HONG THANG -  Dak Lak Justice efficiently contributes to social-economic development of the Province
2. PHUNG THI HAI TAM -  Making legal documents - One of the central duties of Dak Lak Justice
3. TRAN TRUNG HIEU - Legal dissemination, education with the policy of going to grassroots’ level
4. NGUYEN TUAN QUANG - Results in management of administrative violation handling and in monitoring law implementation
5. NGUYEN THANH VU - Asset auction sale work in Dak Lak
6. NGUYEN THI VAN ANH - Application of information technology for civil registration and management
7. PHAM THI MINH PHUONG - State legal aid center in Dak Lak - always people’s fellow-traveller
8. NGUYEN THI THUY - Justice work in the Krong Buk District
 

Thông tin:

  • Số ấn phẩm:
  • Số trang:
  • Giá bìa:
  • Năm xuất bản:0
Liên kết website