Số chuyên đề tháng 3/2016: Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở Vĩnh Phúc (Special edition on legal dissemination education work in Vinh Phuc)
Sign In

Số chuyên đề tháng 3/2016: Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở Vĩnh Phúc (Special edition on legal dissemination education work in Vinh Phuc)

1. PHÙNG THỊ KIM NGA - Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
2. NGUYỄN XUÂN VIỄN - Kết quả tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư
3. NGUYỄN THỊ THÚY HÀ - Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động tại các doanh nghiệp ở Vĩnh Phúc
4. TRẦN DŨNG LONG - Nâng cao chất lượng phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường
5. PHẠM THỊ THU HƯỜNG - Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số
6. HOÀNG THANH TRÀ - Hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử lưu động
7. BÙI MINH TIẾN - Hiệu quả tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tội phạm
8. NGUYỄN THỊ THU HỒNG - Phổ biến, giáo dục pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng
9. PHẠM CHÍ THỨC - Hiệu quả của phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động hòa giải ở cơ sở và trợ giúp pháp lý ở huyện Lập Thạch 
10. NGUYỄN VĂN PHƯƠNG - Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở huyện Sông Lô

************
CONTENTS
1. PHUNG THI KIM NGA -  Strengthening legal dissemination, education in Vinh Phuc Province 
2. NGUYEN XUAN VIEN - Outcome of propaganda, mobilization of law implementation in residential communities
3. NGUYEN THI THUY HA - Legal  propaganda, dissemination for workers in enterprises in Vinh Phuc
4. TRAN DUNG LONG - Improving quality of legal dissemination, education in schools
5. PHAM THI THU HUONG - Legal     dissemination, education for people in ethnic minorities
6. HOANG THANH TRA - Forms of legal dissemination, education through mobile trials
7. BUI MINH TIEN - Effect of legal dissemination, education on prevention and  struggle against crime
8. NGUYEN THI THU HONG - Legal  dissemination, education on mass media
9. PHAM CHI THUC - Effect of legal dissemination, education  through conciliation at grassroots level and legal aid in the Lap Thach District
10. NGUYEN VAN PHUONG - Legal  dissemination, education  in the Song Lo District
 

Thông tin:

  • Số ấn phẩm:
  • Số trang:
  • Giá bìa:
  • Năm xuất bản:0
Liên kết website